:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای یزد

  دسته :

  حسابداري

  فرمت/ورد تعداد صفحات 150
  قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای یزد :

پروژه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای یزد

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A »

گرایش: حسابداری

چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

فهرست مطالب

عنوان                                                 

پیشگفتار……………………………………. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق………………………….. ۳

۱-۱ مقدمه …………………………….. ۴

۱-۲٫ بیان مسئله………………………… ۴

۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق………………… ۶

۱-۴٫اهداف تحقیق………………………… ۷

۱-۵٫فرضیه های تحقیق…………………….. ۷

۱-۶٫متغیرهای تحقیق……………………… ۸

۱-۷٫روش تحقیق………………………….. ۸

۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق…………. ۹

۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری…………….. ۹

۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها…………… ۹

۱-۱۱٫قلمرو تحقیق……………………….. ۱۰

۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی…………………….. ۱۰

۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق…………………… ۱۴

۱-۱۴٫جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………… ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق…………………………. ۱۵

۲-۱ مقدمه ………………………………….. ۱۶

۲-۲٫بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی….. ۱۷

۲-۲-۱-تعاریف بودجه……………………… ۱۷

۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی………………….. ۱۸

۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی………………….. ۱۸

۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی…………………. ۱۹

۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی …………… ۲۴

۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی…. ۲۵

۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ۲۵

۲-۳٫ عوامل بودجه بندی…………………… ۲۶

۲-۳-۱-عوامل محیطی………………………. ۲۷

۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی………………….. ۳۱

۲-۳-۳-عوامل انسانی……………………… ۳۷

۲-۴٫مبانی نظری بودجه عملیاتی…………….. ۴۲

۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………. ۴۲

۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی…………………. ۴۴

۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی………….. ۴۵

۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی   ۴۶

۲-۴-۴-۱-کانادا…………………………. ۴۶

۲-۴-۴-۲-انگلیس…………………………. ۴۸

۲-۴-۴-۳-امریکا…………………………. ۵۰

۲-۴-۴-۴-ایرلند…………………………. ۵۴

۲-۴-۴-۵ هلند………………………….. ۵۶

۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی………….. ۵۷

۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال… ۵۸

۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا ۶۰

۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج …… ۶۰

۲-۵ نتایج و جمع‌بندی …………………… ۷۰

فصل سوم: روش تحقیق…………………………… ۷۳

۳-۱٫مقدمه………………………………. ۷۴

۳-۲٫روش تحقیق………………………….. ۷۴

۳-۳٫اهداف تحقیق………………………… ۷۵

۳-۴٫فرضیه های تحقیق…………………….. ۷۵

۳-۵٫متغیرهای تحقیق……………………… ۷۶

۳-۶٫جامعه آماری………………………… ۷۷

۳-۷٫ نمونه‌گیری…………………………. ۷۷

۳-۸٫روش گردآوری اطلاعات………………….. ۷۹

۳-۹٫روایی……………………………… ۸۰

۳-۱۰٫پایایی……………………………. ۸۱

۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها………………… ۸۲

۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندی ……………………. ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………… ۸۷

۴-۱ مقدمه …………………………… ۸۷

۴-۲٫نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه…….. ۸۷

۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی….. ۹۱

۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲

۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم. ۹۵

۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۸

۴-۷ نتیجه فصل………………………….. ۱۰۵

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………….. ۱۰۶

۵-۱٫نتیجه گیری کلی………………………………………… ۱۰۷

۵-۲٫پیشنهادها  ۱۰۹

فهرست جدول ها

عنوان   

جدول ۲-۱ : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی ۲۶

جدول ۲-۲ : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران ۷۰

جدول ۲-۳ : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج  ۷۲

جدول ۳-۱ : جامعه آماری و حجم نمونه آماری…………… ۷۹

جدول ۴-۱ : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد…….. ۸۸

جدول ۴-۲ : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد…… ۸۹

جدول ۴-۳ : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد…… ۹۰

جدول ۴-۴ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول………… ۹۳

جدول ۴-۵ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول……. ۹۴

جدول ۴-۶ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم………… ۹۶

جدول ۴-۷ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم……. ۹۷

جدول ۴-۸ : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم………… ۹۹

جدول ۴-۹ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم……. ۱۰۰

جدول ۴-۱۰ : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن  ۱۰۱

جدول ۴-۱۱ : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن  ۱۰۲

جدول ۴-۱۲ : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن   ۱۰۳

جدول ۴-۱۳ : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی ۱۰۴

جدول ۴-۱۴: نتایج مربوط به فرضیه‌ها…………………. ۱۰۵

 

فهرست نمودارها

عنوان    

نمودار۴-۱: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد… ۸۸

نمودار۴-۲: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد……. ۸۹

نمودار۴-۳: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد.. ۹۰

پروژه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای یزد

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022