:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه کردناسیون شیمی

  دسته :

  شیمی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 110
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه کردناسیون شیمی :

پروژه کردناسیون شیمی

202348

فهرست

چکیده
کالیکسـارنها
تاریخچه
جداسازی و تخلیص
نقطه ذوب
ماورای بنفش
طیف جرمی
مطالعه تئوریک بر روی کنفورماسیون کالیکسارن
کنفورماسیون کالیکسارنها در محلول
سنتزکالیکس(۴)آرن
سنتز یک مرحله ای در محیط اسیدی
سنتز یک مرحله ای در محیط بازی
سنتز کالیکسارنهای غیرمتقارن و کایرال
مشتق سازی
مشتق سازی از موضع بالا
واکنش هالوژن دار کردن
واکنش نیتراسیون
واکنش اکسیداسیون
اکسیداسیون گروه متیلن
مشتق سازی از موضع پائین
واکنش استری کردن
کاربرد ترکیبات کالیکسارن
تشکیل کمپلکس در کالیکسارنها
تاثیر کنفورماسیون روی خواص کمپلکس کنندگی و یون دوستی کالیکس(۴)آرن
دخالت حلال در مکانیسم واکنشها
حلالهای قطبی و یونی کننده مانند آب،اتانول و متیل سولفوکسید: DMSO
حلالهای غیر قطبی مانند بنزن، تتراکلرید کربن و کلروفرم
سینتیک و مکانیسم واکنشهای ترکیبهای کوئوردیناسیون
عاملهای موثر بر سرعت واکنشها
روشهای اندازه گیری سرعت واکنش کمپلکسها
روش ایستا « استاتیک»
روش آمیختن سرعت یا جاری کردن
روش بازگشت به حالت تعادل
طیف سنجی فرابنفش و مرئی
قانون بیرلامبرت
طیف جذبی و جهشهای الکترونی
طیف جذبی انتقال بار
فصل سوم بخش تجربی
روش تحقیق
مواد شیمیایی
وسایل و تجهیزات مورد استفاده
دستگاه UV-Vis، Camspec
روش تهیه محلولها
روش کار
فصل چهارم بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیوست طیفهای HNMR، CNMR و IR
مراجع

چکیده:

دامنه وسیعی از لیگاندهای ماکروسیکل قادر به برهم کنش با کاتیون ها، آنیونها و اجزای خنثی هستند که ماکروسیکل های سنتزی کالیکس از تراکم فنل و فرمالدئید حاصل شده است. ترکیبات کالیکس را به عنوان مدلی مناسب برای طراحی میزبان ماکروسیل ویژه معرفی کرده اند.

در این پایان نامه بر هم کنش کالیکس(۴)آرن و مشتقات دی و تری بنزیلی آن با ملکول ید به روش اسپکتروفتومتری در حلال کلروفرم مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی زمانی نوار انتقال بار حاصل در دما های مختلف مشخص شده است. همچنین ثابت های سرعت شبه مرتبه اول در دما های مختلف برای فراید تشکیل کمپلکس انتقال بار از اطلاعات جذب-زمان طیف های الکترون بدست آمده اند. پارامتر های فعالسازی با استفاده از تئوری های حالت گذار آیرینگ و نمودار های آرنیوس بدست آمده اند.

 مقدمه

برای اولین بار در سال ۱۸۷۲ میلادی توسط بایر از واکنش بین فنل با فرمالدئید استخلافی در موقعیت پارا  در محیط اسیدی یا بازی کالیکسارن حاصل میشد که محصولی چسبناک و ناشناخته بود.]۱[ در آن سالها دستگاهها قادر به  تشخیص این مواد نبودند اما بایر آلمانی با اینکه موفق به خالص سازی و شناسائی توده ویسکوز حاصل نشده بود ولی در مقاله ای این واکنش ر ا ثبت کرد.

در دهه ۱۹۶۰-۱۹۵۰ زینک و همکارانش از واکنش کاتالیست شده بازی پاراآلکیل فنل با فرمالدئید یک محصولی با حلقه چهار عضوی بدست آوردند.]۲[ آزمایشات کانفورت و همکارانش در همان سالها محصولات زینک را که شامل مخلوطی از ترکیبات حلقوی بود، نشان داد]۳[

سرانجام گوتچه و همکارانش در دهه ۷۰ ]۴[ بعد از این مخلوط حلقه های ۴ تایی ، ۶ تایی و ۸ تایی را شناسایی کردند ]۵ [و در دهه ۸۰ پاراتر سیو بوتیل کالیکس(۴)آرن ]۶ [و پارا- ترسیو بوتیل کالیس(۶)آرن ]۷[ و پارا ترسیو بوتیل کالیکس(۸)آرن ]۸[ را توانستند بدست  آورند. شکلهای ۱و ۲ پارا ترسیو بوتیل کالیکسارنهای با حلقه های متفاوت را نشان میدهد.

پروژه کردناسیون شیمی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022