:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان :

پروژه بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان

237247

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی شیمی – مهندسی فرایند

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده………………………………….. ۱

مقدمه………………………………….. ۲

فصل۱: طرحی از یک کارخانه سیمان با تکنولوژی روز دنیا ۴

فصل دوم: اجزاء سیستم پخت………………… ۱۳

۱-۲- مشخصه‌هایی از کوره دوار سیمان………… ۱۴

۱-۱-۲- غلطک‌ها…………………………… ۱۵

۲-۱-۲- غلطک بالابر……………………….. ۱۵

۳-۱-۲- سیستم چرخاننده کوره……………….. ۱۶

۴-۱-۲- آب‌بندی سر و ته کوره……………….. ۱۶

۲-۲- نسوزکاری کوره……………………… ۱۷

۳-۲- مشخصه‌هایی از پیش گرم‌کن……………… ۱۸

۴-۲- مسیر فرعی…………………………. ۲۰

۵-۲- سیستم تکلیس(Calciner)…………………. 21

۶-۲- مشخصه‌هایی از خنک‌کن…………………. ۲۲

۷-۲- انواع خنک‌کنها……………………… ۲۴

۱-۷-۲- خنک‌کن مشبک……………………….. ۲۷

۸-۲- اتاق کنترل………………………… ۳۰

۹-۲- سوخت رسانی و مشعل………………….. ۳۰

۱-۹-۲- اصول سوختن و کنترل شعله……………. ۳۲

۲-۹-۲- شعله…………………………….. ۳۳

۳-۹-۲- درجه حرارت شعله…………………… ۳۴

فصل ۳: پروژه…………………………… ۴۰

فصل ۴: شناخت متغیرهای کنترل سیستم پخت…….. ۴۲

۱-۴- کنترل کوره………………………… ۴۳

۲-۴- خنک کردن کلینکر……………………. ۴۴

۳-۴- سوخت کوره…………………………. ۴۵

۴-۴- تغذیه کوره………………………… ۴۶

۵-۴- متغیرهای راهبری کوره……………….. ۴۶

۶-۴- مکانیک کوره……………………….. ۴۸

۷-۴- شرایط خاص راهبری کوره………………. ۵۱

۱-۷-۴- کلیات……………………………. ۵۱

۲-۷-۴- تجزیه شیمیایی گاز خروجی کوره……….. ۵۱

۳-۷-۴- حجم هوای اولیه……………………. ۵۲

۴-۷-۴- درجه حرارت گاز خروجی پیش گرم‌کن……… ۵۲

۵-۷-۴- درجه حرارت یاتاقانها………………. ۵۲

۶-۷-۴- الکتروفیلترها…………………….. ۵۲

۷-۷-۴- گرفتگی سیکلونها…………………… ۵۳

۸-۷-۴- گرفتگی در رایزر پایپ و ورودی کوره…… ۵۳

۹-۷-۴- نسوزکاری کوره…………………….. ۵۳

۸-۴- چرخاندن کوره با موتور کمکی………….. ۵۴

۹-۴- تحلیل گزارشات ساعتی سیستم پخت……….. ۵۴

فصل ۵: رعایت اصول کوره بانی……………… ۵۹

۱-۵- مشخصه‌هایی از سیستم پخت……………… ۶۰

۱-۵-۱- جلو شعله…………………………. ۶۰

۱-۵-۲- هوای ثانویه………………………. ۶۳

۲-۵- کوره بان وکوتینگ(استر کوره)…………. ۶۵

۳-۵- عقب کوره………………………….. ۶۸

۱-۳-۵- درجه حرارت عقب کوره……………….. ۶۹

۲-۳-۵- مکش عقب کوره……………………… ۷۱

۳-۳-۵- اکسیژن عقب کوره…………………… ۷۲

۴-۵- کنترل مقدار سوخت…………………… ۷۳

۵-۵- کنترل مقدار خوراک کوره و دور کوره……. ۷۴

۶-۵- کنترل متغیرهای خنک کن گریت………….. ۷۶

۱-۶-۵- کنترل مکش درب کوره………………… ۷۷

۲-۶-۵- فشار زیر صفحات خنک کن……………… ۷۸

۳-۶-۵- کنترل درجه حرارت هوای ثانویه……….. ۷۸

۷-۵- بیست و هفت حالت اساسی کوره………….. ۷۹

۱-۷-۵- سه متغیر و کنترل کننده اساسی……….. ۸۱

۲-۷-۵- شرح بیست و هفت حالت- راه‌حلها و دلایل…. ۸۵

۳-۷-۵- حالات اضطراری……………………… ۹۲

فصل ۶: اولین گرم کردن سیستم پخت…………. ۱۰۲

۱-۶- خشک کردن پیش گرم‌کن…………………. ۱۰۳

۲-۶- خشک کردن درب کوره و کانال هوای سوم و خنک کن ۱۰۶

۱-۲-۶- مشعل کمکی برای خشک کردن درب کوره…… ۱۰۸

۲-۲-۶- مشعل کمکی برای خشک کردن کانال هوای سوم ۱۰۸

۳-۲-۶- مشعل کمکی برای خشک کردن خنک کن…….. ۱۰۸

۳-۶- گرم کردن کوره دوار…………………. ۱۱۳

۱-۳-۶- آماده سازی………………………. ۱۱۳

۲-۳-۶- گرم کردن تمام سیستم پخت…………… ۱۱۳

۳-۳-۶- کنترل درجه حرارت…………………. ۱۱۵

۴-۳-۶- چرخاندن کوره در مرحله گرم کردن…….. ۱۱۶

۵-۳-۶- وقفه در گرم کردن…………………. ۱۱۶

۴-۶- خواباندن کوره……………………… ۱۱۷

۵-۶- نکات مهم………………………….. ۱۱۷

فصل ۷: اولین راه‌اندازی سیستم پخت………… ۱۱۹

۱-۷- اولین باردهی کوره………………….. ۱۲۰

۲-۷- مقدمات تغذیه کوره………………….. ۱۲۰

۳-۷- راه‌اندازی موتور کوره……………….. ۱۲۰

۴-۷- فراهم کردن شرایط تولید عادی…………. ۱۲۱

۵-۷- راه‌اندازی خنک کن…………………… ۱۲۲

۶-۷- آماده شدن برای راه‌اندازی کلساینر…….. ۱۲۵

۷-۷- رسیدن به باردهی عادی……………….. ۱۲۵

۸-۷- حالات غیرعادی خنک کن………………… ۱۲۶

فصل ۸: گرفتگی‌های سیستم پخت……………… ۱۳۰

۱-۸- قلیائی‌ها………………………….. ۱۳۱

۲-۸- پاک کردن پیش گرم‌کن…………………. ۱۳۴

۳-۸- عوامل گرفتگی عقب کوره………………. ۱۳۴

۱-۳-۸- توازن چسبندگی و فرسایش……………. ۱۳۴

۲-۳-۸- چسبندگی چیست؟……………………. ۱۳۶

۳-۳-۸- چسبندگی جامد به جامد……………… ۱۳۷

۴-۳-۸- جذب سطحی………………………… ۱۳۷

۵-۳-۸- نتیجه‌گیری……………………….. ۱۳۸

۴-۸- ماهیت جرم گرفتگی عقب کوره…………… ۱۳۸

۱-۴-۸- مشخصات ظاهری گرفتگی………………. ۱۳۸

۲-۴-۸- ترکیب شیمیایی……………………. ۱۳۸

۳-۴-۸- ترکیب مینرالوژیکی………………… ۱۴۴

۴-۴-۸- مکانیزم تشکیل……………………. ۱۴۴

۵-۸- عوارض گرفتگی عقب کوره………………. ۱۴۵

۱-۵-۸- عقب کوره………………………… ۱۴۵

۲-۵-۸- عوارض گرفتگی…………………….. ۱۴۷

فصل ۹: نسوزکاری سیستم پخت سیمان…………. ۱۴۹

۱-۹- مواد نسوز در نقاط مختلف سیستم پخت……. ۱۵۰

فصل ۱۰: فرسایش مواد نسوز در سیستم پخت…….. ۱۶۰

۱-۱۰- مقدمه……………………………. ۱۶۱

۲-۱۰- عوامل مختلف فرسایش آجر منطقه پخت……. ۱۶۲

۱-۲-۱۰- زیاد داغ شدن آجر………………… ۱۶۳

۲-۲-۱۰- نفوذ املاح قلیائی………………… ۱۶۷

۳-۲-۱۰- فرسایش ناشی از احیاء…………….. ۱۷۲

۴-۲-۱۰- فرسایش مکانیکی………………….. ۱۷۵

۳-۱۰- سیکل قلیائی در سیستم پخت سیمان……… ۱۸۰

۴-۱۰- شکفتگی قلیائی…………………….. ۱۸۳

۵-۱۰- فرسایش بدنه کوره………………….. ۱۸۵

فصل ۱۱: رعایت نکات ایمنی سیستم پخت……….. ۱۸۶

۱-۱۱- کوره…………………………….. ۱۸۷

۲-۱۱- سیکلونها…………………………. ۱۸۷

۳-۱۱- الکتروفیلتر………………………. ۱۸۸

فصل ۱۲: عوامل موثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه آنالیز شیمیایی خوراک کوره…………………….. ۱۹۱

۱-۱۲- مقدمه……………………………. ۱۹۲

۱-۱-۱۲- مسئولیت آزمایشگاه کارخانه سیمان…… ۱۹۲

۲-۱-۱۲- سیمان………………………….. ۱۹۲

۲-۱۲- مشخصات شیمیائی و فیزیکی سیمان………. ۱۹۵

۱-۲-۱۲- آلیت…………………………… ۱۹۶

۲-۲-۱۲- بلیت…………………………… ۱۹۸

۳-۲-۱۲- فاز الومینات……………………. ۱۹۸

۴-۲-۱۲- فاز فریت……………………….. ۱۹۸

۵-۲-۱۲- ترکیبات فرعی……………………. ۱۹۸

۶-۲-۱۲- سنگ گچ…………………………. ۲۰۲

۳-۱۲- محاسبه فازهای سیمان……………….. ۲۰۳

۴-۱۲- مشخصات از انواع سیمان……………… ۲۰۳

۵-۱۲- چگونگی پخت مواد…………………… ۲۰۶

۱-۵-۱۲- فعل و انفعالات مواد در پیش گرمکن…… ۲۰۶

۲-۵-۱۲- فعل و انفعالات مواد در داخل کوره…… ۲۰۸

۶-۱۲- عوامل موثر در پختن مواد……………. ۲۱۱

۱-۶-۱۲- ترکیب شیمیایی مواد اولیه…………. ۲۱۱

۲-۶-۱۲- ترکیب مینرالی مواد اولیه و خوراک کوره ۲۱۷

۳-۶-۱۲- دانه‌بندی خوراک کوره……………… ۲۱۸

۴-۶-۱۲- همگن بودن مواد خام………………. ۲۱۸

۵-۶-۱۲- شرایط پخت………………………. ۲۱۹

۷-۱۲- میکروسکوپی کلینکر…………………. ۲۱۹

۱-۷-۱۲- کلینکر نرمال……………………. ۲۱۹

۲-۷-۱۲- کلینکر آهسته خنک شده…………….. ۲۱۹

۸-۱۲- مراحل فیزیکی و شیمیائی مواد در حین پخت. ۲۲۳

۱-۸-۱۲- خشک شدن………………………… ۲۲۳

۲-۸-۱۲- دهیدراته شدن مواد رسی……………. ۲۲۳

۳-۸-۱۲- تجزیه کربناتها………………….. ۲۲۳

۴-۸-۱۲- واکنش‌های جامد…………………… ۲۲۳

۵-۸-۱۲- واکنش‌هایی که در حضور فاز مایع رخ می‌دهد ۲۲۴

۹-۱۲- تاثیر نوسانات کیفیت خوراک کوره بر راندمان کوره ۲۲۴

۱۰-۱۲- اقدامات موردنیاز در جهت کاهش نوسان کیفیت خوراک کوره   ۲۲۶

۱-۱۰-۱۲- تدوین استراتژی نمونه‌گیری………… ۲۲۶

۲-۱۰-۱۲- مطالعات تفصیلی معادن……………. ۲۲۷

۳-۱۰-۱۲- جلوگیری از عوامل نوسان کاذب در سیستم کنترل کیفی ۲۲۷

منابع و مراجع…………………………. ۲۲۹

چکیده انگلیسی ………………………… ۲۳۰


فهرست اشکال

عنوان

۱-۱- فلودیاگرام خط تولید سیمان……………. ۶

۲-۱- مشخصات پخت سیمان……………………. ۷

۳-۱- خط تولید سیمان به روش خشک…………… ۱۰

۴-۱- سیستم پخت سیمان……………………. ۱۱

۵-۱- سیستم پخت سیمان با سیکلون ۵ مرحله‌ای…… ۱۲

۱-۲- کوره دوار سیمان……………………. ۱۴

۲-۲- بدنه کوره…………………………. ۱۵

۳-۲- غلطک مستقر روی پایه‌های کوره سیمان……. ۱۵

۴-۲- سیستم حرکت کوره……………………. ۱۶

۵-۲- نسوزکاری بخشهایی از سیستم پخت……….. ۱۷

۷-۲- تغییرات حرارت ویژه مصرفی نسبت به ظرفیت کوره ۲۰

۸-۲- نمونه‌ای از طرح مسیر فرعی……………. ۲۱

۱۱-۲- خنک کن دوار به همراه کوره دارای کلساینر طرح همبولت ۲۶

۱۲-۲- خنک کن سیاره‌ای…………………….. ۲۶

۱۳-۲- خنک کن مشبک……………………….. ۲۸

۱۴-۲- اتاق کنترل سیمان اکباتان……………. ۳۰

۱۵-۲- مقطع انتهای خروجی کوره سیمان………… ۳۴

۲۴-۲- یکی از آخرین طرحهای مشعل و موقعیت آن در سیستم پخت سیمان ۳۹

۱-۴- محاسبه مقدار هوای نشتی در بخشهای مختلف سیستم پخت و آسیاب مواد……………………………………… ۵۰

۲-۴- نقاط سنجش متغیرهای مختلف سیستم پخت…… ۵۵

۳-۴- نقاط سنجش متغیرهای مختلف خنک کن کلینکر.. ۵۶

۴-۴- گزارش ساعتی کارکرد کوره سیمان هگمتان…. ۵۷

۵-۴- گزارش ساعتی کارکرد خنک کن کلینکر سیمان هگمتان   ۵۸

۱-۵- موقعیت نقطه تاریک نسبت به شعله………. ۶۱

۲-۵- جهت انتقال حرارت از مرکز کوره به بدنه… ۶۴

۳-۵- حالات مختلف منطقه پخت……………….. ۶۵

۱-۶- محل تعبیه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پیش گرمکن   ۱۰۵

۲-۶- چگونگی تعبیه سوراخهایی در سقف سیکلونها برای خروج بخار آب ۱۰۷

۳-۶- محل تعبیه مشعل برای خشک و گرم کردن کانال هوای سوم   ۱۰۹

۴-۶- محل تعبیه برای خشک و گرم کردن درب کوره.. ۱۱۰

۵-۶- مشعل کمکی برای خشک کردن خنک کن………. ۱۱۱

۱-۷- موتور کوره………………………… ۱۲۱

۳-۸- جریان گاز و مواد…………………… ۱۳۶

۴-۸- جریان گاز و مواد…………………… ۱۳۶

۵-۸- گرفتگی‌های سیستم پخت………………… ۱۴۶

۱-۹- تغییرات درجه حرارت در بخشهای مختلف سیستم پخت    ۱۵۱

۲-۹- نسوزکاری قسمتهای مختلف سیستم پخت…….. ۱۵۳

۳-۹- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهای مختلف سیستم پخت   ۱۵۴

۴-۹- سیکلون پایین پیش گرمکن و نسوزکاری سقف… ۱۵۶

۵-۹- انتهای پیش گرمکن و ورودی……………. ۱۵۶

۶-۹- مناطق مختلف ابتدا تا انتهای کوره…….. ۱۵۷

۱-۱۰- عوامل فرسایش مختلف شیمیایی- مکانیکی و حرارتی موثر روی آجر…………………………………….. ۱۶۲

۲-۱۰- الی ۲۴-۱۰- اشکال مختلف آجرهای کوره که دچار فرسایش شده‌اند صفحه ۱۶۴الی صفحه۱۸۰

۲۵-۱۰- سیکل کلر در سیستم پخت…………….. ۱۸۱

۲۶-۱۰- سیکل قلیائی در سیستم پخت………….. ۱۸۲

۲۷-۱۰- سیکل سولفور در سیستم پخت………….. ۱۸۲

۲۸-۱۰- شکفتگی قلیائی……………………. ۱۸۴

۳۰-۱۰- فرسایش بدنه کوره…………………. ۱۸۵

۱-۱۲- دیاگرام سه تائی نشان‌دهنده ترکیبات اکسیدی و مینرالی سیمان پرتلند و موقعیت آن در مقایسه با سایر مصالح و مواد معدنی  ۱۹۳

۲-۱۲- تقسیم‌بندی مناطق مختلف کوره…………. ۲۰۷

۳-۱۲- تغییرات شیمیائی و حرارتی خوراک کوره از ورود به سیستم پخت تا خروج از آن……………………………. ۲۱۰

۴-۱۲- بلورهای کلینکر عادی……………….. ۲۲۱

۵-۱۲- بلورهای کلینکر آهسته خنک شده……….. ۲۲۱

۶-۱۲- توده بلورهای آهک آزاد که توسط الیتها احاطه شده‌اند  ۲۲۱

۸-۱۲- کلینگر آزمایشگاهی با سولفات زیاد……. ۲۲۲


فهرست جداول

عنوان

۱-۲- موازنه حرارتی پیش گرمکن اس- اف………. ۲۲

۲-۳- موازنه حرارتی خنک کن فولر دارای اندازه‌های ۱۰۵۰/۸۲۵   ۲۹

۳-۲- مشخصات فیزیکی شیمیایی انواع سوخت(مأخذ: المان)   ۳۱

۴-۲- مشخصات نفت کوره پالایشگاهی ایران……… ۳۲

۱-۴- مشخصه‌ای از سوختهای مصرفی در کوره سیمان.. ۴۶

۱-۵- شرح بیست و هفت حالت اساسی- راه‌حلها و دلایل ۸۵

۱-۸- مشخصات ظاهری و شیمیایی جرم گرفتگی‌های عقب تعدادی از کوره‌های متعلق به کمپانی holcim…………………… 140

۲-۸- آنالیز شیمیایی نمونه‌هایی از سیلکون ۴…. ۱۴۲

۳-۸- آنالیز شیمیایی نمونه‌های از کوتینگ‌های مزاحم رایز پایپ ورودی کوره…………………………………….. ۱۴۳

۱-۹- چرا سیستم پخت سیمان را نسوزکاری می‌کنیم؟. ۱۵۲

۲۹-۱۰- واکنش‌های مرتبط با ترکیب Na20 و مولایت موجود در آجر آلومینیومی و ترکیبات آلومینو سیلیکات موجود در آجر شاموتی ۱۸۴

۱-۱۲- ترکیب شیمیایی مواد اولیه کارخانجات سیمان ایران ۱۹۴

۲-۱۲- علائم اختصاری برای اجزاء تشکیل دهنده سیمان ۱۹۷

۳-۱۲- ترکیب شیمیائی فازهای یک نمونه کلینگر سیمان پرتلند(برحسب درصد وزنی)………………………………… ۲۰۰

۴-۱۲- فازهای کلینکر و مشخصات آنها(درصدها وزنی است)   ۲۰۱

۵-۱۲- انواع سیمان پرتلند براساس تقسیم‌بندی انجمن سیمان اروپا  ۲۰۴

۶-۱۲- استانداردهای آمریکا(ASTM-C 150) برای سیمان ۲۰۵

۷-۱۲- خلاصه عملیات شیمیائی- حرارتی و نام مناطق کوره   ۲۰۹

۸-۱۲- روابط و نسبت مدولهای مورد استفاده برای تنظیم مواد و پختن کلینکر……………………………….. ۲۱۳

۹-۱۲- نمونه‌ای از مشخصات سنگ آهک- خاک رس و کلینکر ۲۱۴


فهرست منحنی‌ها و نمودارها

عنوان

۷-۲- منحنی تغییرات حرارت ویژه مصرفی نسبت به ظرفیت کوره   ۲۰

۹-۲- منحنی قابلیت خرد شدن کلینکر و ارتباط آن با نحوه سرد کردن ۲۴

۱۰-۲- منحنی درصد انبساط کلینکر و ارتباط آن با چگونگی سرد شدن ۲۴

۱۶-۲- منحنی تغییرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت   ۳۵

۱۷-۲- منحنی اثر نسبت هوا روی درجه حرارت شعله.. ۳۵

۱۸-۲- منحنی طول نسبی شعله به صورت تابعی از نسبت هوا  ۳۶

۱۹-۲- منحنی رابطه بین نسبت هوا و فاصله نقطه حداکثر حرارت شعله تا سرمشعل………………………………… ۳۶

۲۰-۲- منحنی تغییرات درجه حرارت نسبی شعله- نسبت هوای اولیه به ثانویه……………………………………… ۳۷

۲۱-۲- نمودار تغییرات درجه حرارت شعله- درصد هوای اضافی- درجه حرارت هوای ثانویه برای سوخت…………………… ۳۷

۲۲-۲- اثر سرعت جریان سوخت روی درجه حرارت شعله و فاصله حداکثر درجه حرارت…………………………………. ۳۸

۲۳-۲- اثر سرعت جریان سوخت روی گسترش شعله…… ۳۹

۴-۵- رابطه بین درصد هوای اضافی و اکسیژن عقب کوره ۷۲

۵-۵- سه نمونه از افزایش دور کوره نسبت به زمان ۷۵

۵-۶- نمودار بیست و هفت حالت اساسی کوره……. ۸۴

۶-۶- منحنی ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر………………………………….. ۱۱۲

۷-۶- منحنی گرم کردن کوره………………… ۱۱۴

۲-۷- منحنی گرم کردن کوره………………… ۱۲۴

۱-۸- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio  ۱۳۲

۲-۸- منحنی‌های فشار جزئی ترکیبات مختلف موجود در سیکل قلیائی   ۱۳۳

چکیده

سیستم پخت سیمان مهمترین و اساسی‌ترین بخش یک واحد تولیدی سیمان می‌باشد، به طوریکه ظرفیت اسمی کارخانه‌های سیمان براساس میزان تولید روزانه(۲۴ ساعته) کوره بنا نهاده شده و ظرفیت دپارتمانها- تجهیزات و ماشین آلات- سیلوهای ذخیره مواد خام- کلینکر و سیمان نیز بر پایه ظرفیت تولید کوره طراحی و ساخته می‌شود.

لذا راندمان کوره یکی از پارامترهای مهم در بخش تولید بوده و تلاش در جهت به ظرفیت رساندن و سپس بالا بردن راندمان تولید کوره از مهمترین اهداف تیم مدیریتی و پرسنل فنی کارخانه‌های سیمان می‌باشد. در این پروژه سعی بر این است که پس از ارائه شناخت کلی از خط تولید سیمان دو فاکتور بسیار مهم و ارزشمند یعنی عوامل موثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان از دیدگاه بهره‌برداری و آنالیز شیمیائی خوراک کوره ارزیابی شده و مورد تاثیر هر کدام از دو عامل مذکور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسی مشکلات موجود پرداخته و راه‌حلهایی صحیح جهت برخورد با این گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدین وسیله هدف اصلی از ارائه این پروژه محقق شود.

پروژه بررسی عوامل مؤثر بر راندمان کوره‌های دوار سیمان

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022