:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 230
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل :

 پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش : حسابداری

 فهرست

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:
۱-۲ بیان مساله و علل انتخاب موضوع
۱-۳ اهداف پژوهش:
۱-۴ اهمیت پژوهش:
۱-۵ نوع طرح پژوهش:
۱-۶ متغیرهای پژوهش:
۱-۷ فرضیه های پژوهش:
۱-۸ قلمرو پژوهش:
۱-۱-۸ قلمرو موضوعی
۲-۱-۸ قلمرو مکانی
۳-۱-۸ قلمرو زمانی
۱-۹ محدودیتهای پژوهش
۱- ۱۰ روش پژوهش
۱-۱۱ روش جمع آوری اطلاعات
۱-۱۲ ابزار اندازه گیری اطلاعات
۱-۱۳ واژگان کلیدی و اصطلاحات
۱-۱۴ ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
۲-۱ مقدمه:
۲-۲ گفتار اول: تاریخچه
۲-۲-۱ مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
۲-۲-۲ متن پیشنهادی شماره ۴۲ (ED42)
۲-۲-۳ متن پیشنهادی شماره ۴۹ (ED 49)
۲-۲-۴ شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)
۲-۲-۵ بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ (۱۹۹۴) گزارشگری محتوای معاملات
۲-۳ گفتار دوم: مبانی نظری
۲-۳-۱ تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
۲-۳-۲ شناخت
۲-۳-۳ عدم شناخت
۲-۳-۴ تهاتر
۲-۳-۶ نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
۲-۳-۶ معاملات مرتبط
۲-۴ گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی
۲-۴-۱ ترازنامه
۲-۴-۲ صورتهای مالی اساسی دیگر
۲-۴-۳ یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
۲-۵ گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای
مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
۲-۵-۱ آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟
۲-۵-۲ تاریخچه انرون
۲-۵-۳ گزارش Powers و Batson در مورد انرون
۲- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی
۲-۱ گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ تعریف شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۳ ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
۲-۲-۳ اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
۲-۲-۴ افشاء اقلام تعهدات قراردادی
۳- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه
۱-۲ گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
۲-۲-۱ تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
۲-۲-۲ معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
۲-۲-۳ ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
۳-۲-۱ سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزایش کنترل
۲-۲-۲ سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل
نمی شود
۲-۲-۳ سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود
۲-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها
۲-۲-۵ تلفیق
۲-۳ گفتار نهم: اجاره های بلند مدت
۱-۲-۳ ارزیابی معامله
۲-۲-۳ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۳ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
۲-۴ گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار
۱-۲-۴ ارزیابی معامله
۲-۲-۴ اجاره های سرمایه ای
۳-۲-۴ اجاره های عملیاتی
۴-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
۵-۲-۴ استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها
۲-۵ گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید
۱-۲-۵ ارزیابی معامله
۲-۲-۵ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۵ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید
۴-۲-۵ شیوه حسابداری
۲-۶ گفتار دوازدهم : کالاهای امانی
۱-۲-۶ ارزیابی معامله
۲-۲-۶ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۶ حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
۴-۲-۶ تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری
۵-۲-۶ آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟
۶-۲-۶ آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟
۷-۲-۶ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
۲-۷ گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم
۱-۲-۷ ارزیابی معاملات
۲-۲-۷ موارد افشاء طبق SFAS شماره ۱۴۰
۳-۲-۷ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی
۲-۸ گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
۱-۲-۸- روشهای تجزیه و تحلیل
۲-۲-۸- طبقه بندی نسبتها
۳-۲-۸- فرض تداوم فعالیت
۲-۹- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش
۱-۲-۱۰: نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)
۱-۳ مقدمه
۲-۳ اهداف پژوهش
۳-۳ روش جمع آوری داده ها
۴-۳ قلمرو پژوهش
۵-۳ جامعه آماری
۶-۳ نحوه گردآوری اطلاعات
۷-۳ نمونه گیری
۸-۳ فرضیه های پژوهش
۹-۳ متغیرهای پژوهش
۱۰-۳ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱۱-۳ اندازه گیری متغیرهای پژوهش
۱۲-۳ روش آماری آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۱-۴ مقدمه
۲-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۰
۳-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۱
۴-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۲
۵-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۳
۶-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۴
۷-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ خلاصه ای از کل پژوهش
۳-۵ خلاصه یافته های پژوهش
۴-۵ نتیجه گیری
۵-۵ پیشنهادات
۱-۵-۵ پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
۲-۵-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آتی
۶-۵ محدودیت های پژوهش
۷-۵ فهرست منابع
فصل ششم :پیوستها

مقدمه:

اخیراً در پی رسوائیهای بوجود آمده در سال ۲۰۰۱ در آمریکا  و سایر کشورها اصطلاح «خارج از ترازنامه[۱]» که برخی اوقات مفاهیم ضمنی پنهانی در خود دارد، یا دست کم می‌توان گفت که کاملاً شفاف نیست کاربرد بیشتری پیدا کرد، بطور کنایه ای آنچه باید در ترازنامه باشد، نیست و اینکه صادر کننده گزارش، معامله یا شیوه معامله را به گونه ای طراحی کرده است که چنین نتیجه ای در برداشته باشد. هر چند سوالاتی در این زمینه وجود دارد که اقلامی که باید در ترازنامه منعکس شوند، ولی منعکس نشده‌اند، تنها برای فریب استفاده کنندگان صورتهای مالی نیست. بسیاری از معاملات قانونی چنین سوالاتی را بوجود می‌آورند و البته محدودیتهایی در مورد اینکه چه چیز باید در ترازنامه قید شود وجود دارد. سوال گسترده تر و اساسی‌تر اینکه شیوه‌های مورد استفاده در معاملات خارج از ترازنامه اغلب شامل یک پیوند اقتصادی یا قانونی بین شرکتها و مخاطرات و مزایای بوجود آمده از معاملات و همچنین حقوق یا تعهداتی است که در ترازنامه منعکس نشده‌اند (یا بطور کامل منعکس نشده‌اند).

تامین مالی خارج از ترازنامه یکی از انواع معاملات خارج از ترازنامه است که نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی با شکل گرفتن و گسترش یافتن بازارها و ابزارهای پیچیده مالی، پدیدار گشت. شرکتهای بزرگ با استفاده از این ابزارها و با استفاده از خلاء‌های قانونی، اقدام به این گونه معاملات کردند. تامین مالی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکتها برای ادامه فعالیت می‌باشد که شرکتها برای برآورده کردن این نیاز متوسل به انواع متفاوتی از این نوع معاملات می‌شوند. با توجه به اینکه معاملات خارج از ترازنامه شکلی از حسابداری ساختگی است جوامع مختلف با توجه به قوانین کشورشان نسبت به کاربرد این اصطلاح واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده‌اند، به عنوان مثال در برخی کشورها از اصطلاح «حساب آرایی[۲] » یا «حسابداری  ساختگی[۳]» استفاده می‌شود. به هر حال در این مورد اتفاق نظر هست که معاملات خارج از ترازنامه‌ای معاملاتی هستند که هدفشان این است که از بازتاب جنبه‌های قطعی فعالیتها در حسابها خودداری کنند، بنابراین این اصطلاح دارای مفهوم منفی است و عقیده بر این است که باید از عملکرد کسانی که در چنین معاملاتی شرکت می‌کنند با وضع استانداردهای جدید حسابداری جلوگیری به عمل آید.

در این فصل از پژوهش ابتدا تاریخچه مختصری از مباحث و مقالات منتشره توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع و هم چنین به برخی از روشها و تکنیکهای مورد استفاده اشاره می‌شود.

چکیده :

مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای ۱۳۸۰ -۱۳۸۵ با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .

کلید واژه‌ها :تا مین مالی, تا مین مالی خارج از تراز نا مه, شرکتها با اهداف خاص, قانون ساربینز اکسلی, ساختار سرمایه

پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022