:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 129
  قیمت : 6500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان :

پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

 

مقدمه:

مولفه های جز دستمزد وجود دارند که نیروی کار برتر را حفظ می کند عاملی دیگری جزء بهای نازل کالا نیز وجود دارند که مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد کشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند که پیشرفت را تضمین می کند. چه بسا کشورهایی که با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله کشور های با درآمد کم و اقتصاد ضعیف تک محصولی به شمار می روند و کشورهای که با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی کار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاکتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به کمک می آید.

مدیریتی، یک مدیریت صحیح محسوب می شود که یک مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یک سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای که فعالیت در آن جریان دارد.

فهرست

عنوان

فصل اول:  کلیات تحقیق………………………………………………………………………….. ۱

موضوع تحقیق: بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان………………. ۲

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………… ۲

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵

هدف تحقیق: ……………………………………………………………………………………….. ۵

ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۷

محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………… ۸

تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………. ۹

فصل دوم: ادبیات موضوع…………………………………………………………………………. ۱۱

تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………….. ۱۲

مدیریت در دوران باستان………………………………………………………………………….. ۱۲

تعریف مدیریت:…………………………………………………………………… ۱۴

اهمیت مدیریت:. …………………………………………………………………………………… ۱۵

مدیر و مدیریت موفق و موثر: …………………………………………………………………… ۱۵

سطوح مدیریت:……………………………………………………………………. ۱۶

مهارتها ی مدیریتی:. ………………………………………………………………………………. ۱۷

نقش های مدیریتی:: ………………………………………………………………………………. ۱۹

مدیریت مشارکتی: …………………………………………………………………………………. ۲۱

فلسفه مدیریت مشارکتی:………………………………………………………….. ۲۲

پیش نیازهای نظام مشارکت: …………………………………………………………………….. ۲۲

مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی: …………………………………………………………… ۲۴

محدودیت های مدیریت مشارکتی: ……………………………………………………………. ۲۵

انواع برنامه های مدیریت مشارکتی: ……………………………………………………………. ۲۶

۱- نظام پیشنهادها: ………………………………………………………………………………… ۲۶

مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها: …………………………………………………………….. ۲۸

۲- نظام مدیریت کیفیت جامع: …………………………………………………………………. ۲۹

ارکان مدیریت کیفیت جامع: …………………………………………………………………….. ۳۰

فلسفه ادوارد(دمینک(………………………………………………………………………………. ۳۱

۳- گروه های کنترل کیفی:…………………………………………………………. ۳۲

پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی: ……………………………………………………………. ۳۳

و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن…………………………………. ۳۴

۴- تیم های خودگردان: …………………………………………………………………………… ۳۵

۵- طراحی های مالکیت کارکنان…………………………………………………………………. ۳۶

۶- مدیریت بر مبنای هدف……………………………………………………………………….. ۳۶

۷- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی…………………………………………………………. ۳۷

مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………….. ۳۸

وظایف مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………….. ۳۹

برنامه ریزی منابع انسانی:………………………………………………………….. ۳۹

برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش…………………………………………… ۴۰

استخدام: ……………………………………………………………………………………………… ۴۰

 -۲آموزش و توسعه نیروی انسانی………………………………………………………………. ۴۱

۳- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی………………………………………………………… ۴۳

۴- نظام جبران خدمات و انگیزه………………………………………………………………….. ۴۵

اهداف: ……………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۵- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی…………………………………………….. ۴۷

۶- بهبود ارتباطات منایع انسانی: ……………………………………………………………….. ۴۸

عناصر فراگرد ارتباطات……………………………………………………………………………. ۴۹

عناصر فرستنده یا منبع خبر……………………………………………………………………….. ۴۹

به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز…………………………………………………… ۴۹

دریافت کننده: ………………………………………………………………………………………. ۴۹

بازخور:……………………………………………………………………………………………….. ۵۰

موانع ارتباطات موثر: ………………………………………………………………………………. ۵۰

اثرهای ادراکی……………………………………………………………………………………….. ۵۰

مفاهیم کلمات………………………………………………………………………………………… ۵۱

تفاوت در سطح سازمانی………………………………………………………………………….. ۵۱

دیگر موارد: …………………………………………………………………………………………. ۵۲

موارد دیگر در مورد ارتباطات: ………………………………………………………………….. ۵۳

۷- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان: ………………………………………………………………. ۵۴

نظام حقوق و مزایا………………………………………………………………………………….. ۵۷

شرح شغل: ………………………………………………………………………………………….. ۵۷

روش طبقه بندی…………………………………………………………………………………….. ۵۸

نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد…………………………………………………. ۵۹

۱- نظریه عرضه و تقاضا…………………………………………………………………………… ۵۹

۲- نظریه هزینه زندگی……………………………………………………………………………… ۵۹

۳- نظریه قدرت پرداخت………………………………………………………………………….. ۶۰

۴- نظریه کارائی……………………………………………………………………………………… ۶۰

الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی…………………………………………………….. ۶۲

۱- روش کار مزدی تکه کاری……………………………………………………………………. ۶۲

۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها: ……………………………………………………….. ۶۲

ب: روش های مزد کارانه گروهی……………………………………………………………….. ۶۳

ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی: …………………………………………………….. ۶۳

د: طرح های تشویقی سرپرستان…………………………………………………………………. ۶۴

رهبری اثر بخش…………………………………………………………………………………….. ۶۶

هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد………………………………………….. ۶۶

رهبری…………………………………………………………………………………………………. ۶۶

منظور از  رهبری و  ویژگی های آن……………………………………………………………. ۶۷

فرق رهبری با مدیریت…………………………………………………………………………….. ۶۸

منابع قدرت رهبری…………………………………………………………………………………. ۶۹

وظایف رهبری………………………………………………………………………………………. ۷۰

ویژگی های یک رهبر موثر……………………………………………………………………….. ۷۱

سبک های عمده رهبری……………………………………………………………………………. ۷۳

سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر: ………………………………………………………. ۷۳

نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت……………………………………………………………. ۷۴

مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری…………………………………………………….. ۷۵

مدیریت ضعیف(۱-۱)……………………………………………………………………………… ۷۶

مدیریت وظیفه مدار(۱-۹) :……………………………………………………………………….. ۷۶

مدیریت باشگاهی(۹-۱):…………………………………………………………………………… ۷۶

مدیریت تیمی(۹-۹ ) :……………………………………………………………………………… ۷۶

مدیریت میانه رو(۵-۵):……………………………………………………………………………. ۷۷

تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی:………………………………………………….. ۷۷

انگیزش: ……………………………………………………………………………………………… ۷۹

تعریف انگیزش:……………………………………………………………………. ۷۹

تئوریهای انگیزش: …………………………………………………………………………………. ۸۰

تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو: …………………………………………………………… ۸۰

تئوری دو عاملی هرزبرگ: ………………………………………………………………………. ۸۲

تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد: …………………………………………………. ۸۳

تئوری انتظار روم……………………………………………………………………………………. ۸۳

تئوری برابری………………………………………………………………………………………… ۸۴

تئوری تقویت انگیزش……………………………………………………………………………… ۸۴

تقویت مثبت………………………………………………………………………………………….. ۸۵

تقویت منفی………………………………………………………………………………………….. ۸۵

تضعیف رفتار نامطلوب……………………………………………………………………………. ۸۵

تنبیه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

مدیریت و انگیزش………………………………………………………………………………….. ۸۶

شکاف وابستگی: …………………………………………………………………………………… ۸۷

اندازه گیری میزان بهره وری: ……………………………………………………………………. ۸۷

پنج مرحله برای کامیابی……………………………………………………………………………. ۸۸

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………. ۸۹

فرضیات……………………………………………………………………………. ۹۰

تعریف فرضیه: ……………………………………………………………………………………… ۹۰

فرضیه های این تحقیق…………………………………………………………………………….. ۹۰

جامعه آماری و نمونه گیری: …………………………………………………………………….. ۹۲

تعریف جامعه آماری……………………………………………………………………………….. ۹۲

جامعه آماری این تحقیق: …………………………………………………………………………. ۹۳

تعریف نمونه گیری: ……………………………………………………………………………….. ۹۳

انواع نمونه گیری: ………………………………………………………………………………….. ۹۴

نمونه گیری این تحقیق…………………………………………………………………………….. ۹۵

روش های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۹۵

تعریف روش تحقیق……………………………………………………………………………….. ۹۵

انواع روش های تحقیق……………………………………………………………………………. ۹۶

روش بکار گرفته شده در این تحقیق…………………………………………………………… ۹۹

روش های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………… ۹۹

مشاهده………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

مصاحبه………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

روش آماری: ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

سیستم کتابداری: …………………………………………………………………………………… ۱۰۱

روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق………………………………………………………… ۱۰۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………….. ۱۰۶

تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی……………………….. ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ……………………………………………………………………… ۱۰۷

جدول فرضیه اول…………………………………………………………………………………… ۱۰۷

نمودار فرضیه اول…………………………………………………………………………………… ۱۰۷

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………….. ۱۰۸

جدول فرضیه دوم…………………………………………………………………………………… ۱۰۸

نمودار فرضیه دوم…………………………………………………………………………………… ۱۰۸

تجزیه و تحلیل فرضیه سوم………………………………………………………………………. ۱۰۹

جدول فرضیه سوم………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

نمودار فرضیه سوم………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم……………………………………………………………………. ۱۱۰

جدول فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

نمودار فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

تجزیه و تحلیل و فرضیه پنجم…………………………………………………………………… ۱۱۱

نمودار فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. ۱۱۱

فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………. ۱۱۲

نتایج این تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

نتیجه فرضیه اول: ………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. ۱۱۴

نتیجه فرضیه سوم……………………………………………………………………………………. ۱۱۵

نتیجه فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………. ۱۱۶

نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

منابع و مأخذ: ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

دیگر منابع: ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

پیوست:……………………………………………………………………………. ۱۲۶

پروژه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022