:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

  دسته :

  جغرافیا

  فرمت/ورد تعداد صفحات 230+45اسلاید
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک :

پروژه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

به همراه پاورپوینت ۴۵ اسلاید

فهرست مطالب

چکیده    ۱
۱-فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه    ۲
۱-۱- بیان مسئله    ۲
۱-۲- پیشینه تحقیق    ۲
۱-۳- فرضیات تحقیق    ۴
۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق    ۵
۱-۵- اهداف تحقیق    ۵
۱-۶- روش تخقیق    ۷
۱-۷- مشکلات    ۹
منابع    ۱۰
فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی
مقدمه    ۱۴
۲-۱- تعاریف و مفاهیم روستا    ۱۴
۲-۲- مفاهیم و تعاریف توسعه    ۱۵
۲-۳- تفاوت رشد و توسعه    ۱۶
۲-۴- توسعه روستایی    ۱۷
۲-۵- اهداف توسعه روستایی    ۱۸
۲-۶- برنامه ریزی توسعه روستایی    ۱۹
۲-۷- کشاورزی و ضرورت توسعه آن    ۲۰
۲-۸- نظریه‌های توسعه روستایی    ۲۱
۲-۸-۱- نظریه صنعتی کردن روستاها    ۲۱
۲-۸-۲- ناحیه اگروپلیتین    ۲۲
۲-۸-۳- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)    ۲۲
۲-۹- موانع توسعه روستایی    ۲۳
منابع    ۲۴
فصل سوم: جغرافیای طبیعی
مفدمه    ۲۹
۳-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان    ۳۰
۳-۱-۱-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان    ۳۲
۳-۲- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه    ۳۴
۳-۳- زمین شناسی    ۳۶
۳-۴- ژئومورفولوژی دهستان    ۳۹
۳-۵- آب و هوای دهستان ۴۰
۳-۵-۱- درجه حرارت (دما)    ۴۰
۳-۵-۲- میانگین حداقل و حداکثر دما    ۴۱
۳-۵-۳- بارندگی    ۴۵
۳-۵-۴- توزیع فصلی بارش    ۴۷
۳-۵-۵- نم نسبی    ۴۹
۳-۵-۶- تبخیر و تعرق    ۵۰
۳-۵-۷- یخبندان    ۵۲
۳-۶- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه    ۵۴
۳-۶-۱- روش دومارتن    ۵۴
۳-۶-۲- روش آمبرژه    ۵۶
۳-۶-۳-آمبروترمیک    ۵۸
۳-۶-۴- هایتروگراف    ۶۰
۳-۶- منابع آب    ۶۲
۳-۶-۱- منابع آب‌های سطحی    ۶۲
۳-۶-۲- منابع آب‌های زیرزمینی    ۶۳
۳-۷- خاک‌شناسی دهستان    ۶۴
۳-۸- پوشش گیاهی    ۶۶
منابع    ۶۹
فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان
مقدمه    ۷۴
۴-۱- تعداد و توزیع جمعیت    ۷۵
۴-۲- تراکم جمعیت    ۷۷
۴-۲-۱- تراکم نسبی    ۷۷
۴-۲-۲- تراکم بیولوژیک    ۷۸
۴-۳- ترکیب جمعیت    ۸۰
الف- ترکیب جنسی جمعیت    ۸۰
ب- ترکیب سنی جمعیت    ۸۲
۴-۴- سواد    ۸۸
۴-۵- فعالیت و اشتغال جمعیت    ۸۹
۴-۶- حرکات جمعیت    ۹۰
۴-۶-۱- ولادت    ۹۰
۴-۶-۲- مرگ و میر    ۹۱
۴-۶-۳- مهاجرت    ۹۴
۴-۷- بررسی تحولات جمعیتی    ۹۵
الف- نرخ رشد طبیعی    ۹۵
۴-۸- برآورد و آینده نگری جمعیت    ۹۶
منابع    ۹۷
فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان
مقدمه    ۱۰۰
۵-۱- کشاورزی    ۱۰۰
۵-۲- انواع مالکیت اراضی کشاورزی    ۱۰۱
۵-۲-۱- مالکیت خصوصی    ۱۰۲
۵-۲-۲- مالکیت دولتی    ۱۰۲
۵-۲-۳- مالکیت وقفی    ۱۰۲
۵-۳- منابع تأمین آب کشاورزی    ۱۰۲
۵-۳-۱- آب‌های سطحی    ۱۰۳
۵-۳-۲- چشمه‌ها    ۱۰۳
۵-۳-۳- چاه‌ها    ۱۰۳
۵-۴- روش‌های آبیاری    ۱۰۳
الف- آبیاری کرتی    ۱۰۴
ب- آبیاری نشتی    ۱۰۴
۵-۵- زراعت    ۱۰۴
۵-۵-۱- گندم    ۱۰۵
۵-۵-۲- جو    ۱۱۰
۵-۵-۳- برنج    ۱۱۴
۵-۵-۴- گیاهان صنعتی    ۱۱۵
۵-۵-۴-۱- پنبه    ۱۱۵
۵-۵-۴-۲- چغندر قند    ۱۱۷
۵-۵-۵- هندوانه    ۱۱۹
۵-۶- درآمد حاصل از زراعت    ۱۲۲
۵-۷- باغداری    ۱۲۴
۵-۸- دامداری و دامپروری در دهستان ۱۲۴
۵-۹- صنعت    ۱۲۹
۵-۱۰- خدمات    ۱۲۹
منابع    ۱۳۴
فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان
مقدمه    ۱۳۸
۶-۱- امکانات آموزشی    ۱۳۸
۶-۲- امکانات بهداشتی و درمانی    ۱۳۹
۶-۳- خدمات زیربنایی    ۱۴۱
۶-۳-۱- آب‌رسانی    ۱۴۱
۶-۳-۲- برق‌رسانی    ۱۴۱
۶-۳-۳- راه‌های ارتباطی    ۱۴۲
منابع    ۱۴۷
فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان
مقدمه    ۱۵۰
۷-۱- تاریخچه سد شیرین دره    ۱۵۰
۷-۲- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره    ۱۵۰
۷-۳- سطح حوزه آبریز سد    ۱۵۱
۷-۴- مساحت منطقه    ۱۵۱
۷-۵- اهداف سد    ۱۵۱
۷-۶- مشخصات سد و سرریز    ۱۵۱
۷-۶-۱- مشخصات مخزن    ۱۵۲
۷-۶-۲- مشخصات سیستم انحراف    ۱۵۲
۷-۶-۳- احجام عمده عملیات اجرایی سد    ۱۵۲
۷-۶-۴- مشخصات آبگیرها    ۱۵۲
۷-۶-۵- هزینه اجرایی سد    ۱۵۳
۷-۷- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه    ۱۵۵
۷-۷-۱- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    ۱۵۵
۷-۷-۲- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    ۱۶۱
۷-۷-۳- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد    ۱۶۲
۷-۷-۴- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    ۱۶۸
۷-۷-۵- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه    ۱۷۰
۷-۷-۶- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه    ۱۷۱
منابع    ۱۷۴
فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها
۸-۱- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه    ۱۷۶
۸-۲- آزمون فرضیه‌ها    ۱۸۹
۸-۲-۱- فرضیه اول    ۱۸۹
۸-۲-۲- فرضیه دوم    ۱۹۰
۸-۳- ارائه راهبردها    ۱۹۱
منابع و مأخذ    ۱۹۶

مقدمه:

 به کارگیری تئوری‌های مربوط به توسعه طی نیم قرن اخیر نه تنها راهگشای مشکلات کشورهای در حال توسعه نبوده، که احتمالاً نقش مهمی در توسعه نیافتگی آنها نیز داشته است، برخی از نظریه‌پردازان توسعه، پرسشگران را به آرامش توصیه می‌کنند و اطمینان می‌دهند که شما نیز مانند ما مراحل توسعه را پشت سر خواهید گذراند، برخی دیگر از محققان، تنبلی، غیر فعال بودن و استعداد کم مردم کشورهای در حال توسعه را معادل توسعه نیافتگی آنها می‌دانند، اما گروهی نیز عامل توسعه نیافتگی این‌گونه کشورها را کشورهای توسعه یافته دانسته‌اند. (جهانی، ۱۳۸۱: ۹۶٫

رهیافت جامعه در توسعه روستایی به این اصل استوار است که توفیق در زراعت بستگی به کامل بودن عملیات و وجود نهادهای متفاوت دارد. (آدامز، ۱۳۶۷: ۹۶)

کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد روستاها، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه اقتصادی دارد چرا که اکثر مردم در کشورهای فقیر معیشت خود را از این طریق تأمین می‌کنند و اگر رهبران بطور جدی در اندیشه رفاه مردم باشند تنها راه آن بی‌درنگ این مطلب است که اولاً به افزایش بهره‌وری کشاورزی در تولید مواد غذایی و محصولات نقدی بپردازند. ثانیاً به افزایش قیمت این محصول کمک کنند. (تقوایی و دیگران، ۱۳۸۲: ۱۰)

پروژه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022