:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار :

پروژه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

451038

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی رشته زیست گیاهی

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات
۱-۱   مقدمه                 ۲
۱-۲   مفهوم آلودگی        ۴
فصل دوم: آلودگی هوا
۲-۱    آلودگی هوا         ۶
۲-۲    فلزات سنگین           ۷
۲-۲-۱  اثر سرب بر رفتار کودکان          ۸
۲-۲-۲  اثر سرب دربروزرفتارهای ضد اجتماعی پسران        ۱۱
۲-۳    تاثیر دود سیگاردرسلامت رفتاروروان       ۱۳
۲-۳-۱  رایطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان             ۱۵
۲-۴    پلی کلرید بی فنیل           ۱۹
۲-۵    تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها      ۲۲
۲-۶    تاثیر آلودگی سموم بر رفتار           ۲۳
۲-۶-۱  تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات   ۲۸
۲-۷    تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی     ۳۰
۲-۸    تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی       ۳۳
۲-۹   عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان       ۳۴
فصل سوم: آلودگی صوتی
۳-۱   آلودگی صوتی               ۳۶
۳-۲   تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی      ۳۹
۳-۳   سرو صدای محیط کار        ۴۱
۳-۴   تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان      ۴۳
۳-۵   تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی          ۴۵
۳-۵-۱ آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها         ۴۸
فصل چهارم: آلودگی آب
۴-۱   آلودگی آب         ۵۱
۴-۲   تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار        ۵۲
۴-۲-۱ اثر رفتاری استات سرب در سیاه ماهی قنات          ۵۴
۴-۲-۲ تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی          ۵۵
فصل پنجم: آلودگی نوری
۵-۱   آلودگی نوری               ۵۸
۵-۲   اثر بر انسان          ۶۰
۵-۳   اثر برحیوانات              ۶۰
۵-۴   اثر بر گیاهان               ۶۱
نتیجه گیری          ۶۲

 

چکیده

درفصل اول مقدمه ای جهت آشنایی با اهداف این تحقیق آورده شده، وسپس مفهوم آلودگی بیان گردیده است.

درفصل دوم، آلودگی هوا وبرخی آلاینده های موجود درهوای آلوده، ازنظرتاثیرشان برسلامت رفتارو روان مورد بررسی قرارمی گیرد.

ابتدا فلزات سنگین، که یکی ازمهم ترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند، معرفی شده و سپس به بررسی تاثیرات سرب به عنوان یکی ازفراوانترین وسمی ترین فلزات سنگین برروی رفتار کودکان وهمچنین رفتارهای ضد اجتماعی پسران جوان بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که درکودکانی که درمعرض تماس با سرب قرارمی گیرند، کاهش ضریب هوشی، ناتوانیهای گفتاری، کاهش حافظه کوتاه مدت، کاهش سرعت عکس العمل ها، بیش فعالی، تحریک پذیری زیاد و  سایررفتارهای منفی را می توان مشاهده کرد. همچنین براساس این تحقیقات، رفتارهای ضد اجتماعی در پسرانی که نسبت به پسران دیگر بیشتر درتماس با این آلاینده بودند، افزایش بیشتری را نشان می دهد.

ازآنجا که مواد موجود درسیگارمی توانند باعث آلودگی هوا شده وازاین جهت سلامت جسم و روان را  تهدید می کنند، بحثی درمورداثرات سیگارکشیدن مادران دردوران بارداری برروی سلامت رفتارهای کودکان آنها بیان شده است، که نشان می دهد کودکانی که مادران آنها دردوران بارداری مصرف  زیاد سیگارداشته اند،کودکانشان دچاراختلالات رفتاری بیشتروتمایلشان برای ارتکاب اعمال مجرمانه وضد  اجتماعی ، بیش ازسایرکودکان می باشد. البته این نتایج را نمی توان به تمام این کودکان تعمیم داد.

مقدمه

درقرن اخیربا پیشرفت تکنولوژی و توسعه ی فناوری، ساخت ابزارآلات گوناگونی که به ارتباط موثروسهل الوصول ترانسان ها و برطرف کردن بسیاری ازنیازهای آنان منجرگردیده ، ازیک طرف نوید زندگی راحت تررا داده است واز طرفی استفاده بیش ازاندازه ویا غیرصحیح ازاین ابزارآلات پیامدهای مخربی برای انسان ومحیط زیست او به همراه داشته است.

یک مثال روشن دراین زمینه ،رشدروزافزون وسایط نقلیه شهری است که ازطرفی باعث گردیده رفت وآمد انسانها درشهرهای بزرگ راحت ترگردد، وازطرفی بسیاری ازآلودگی ها، ازجمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی وبه دنبال آن بسیاری ازناراحتی های جسمی وروحی راایجاد کرده است.لطمات روحی  روانی وحتی جسمانی می تواند دررفتارهای انسان نیز تاثیر گذارباشد ونحوه ارتباط اورا با دیگران وبا محیط اطرافش تحت تاثیر قرار دهد.

البته نباید ازاین نکته غافل شد که اثرات منفی آلودگیها فقط گریبان انسان رانخواهد گرفت، بلکه میتواند روی تمام اکوسیستم های طبیعی که قطعا بی ارتباط با هم نخواهند بود، تاثیرات مخرب خود را اعمال کند. هیچکس نمی تواند این حقیقت راانکار کند که آلودگی آبها چه تاثیرات مخربی رابرزندگی آبزیان خواهد داشت وانسان هم که ازاین منابع استفاده می کند از تاثیرات مخرب آن درامان نخواهد ماند.

البته شاید به آن اندازه که به تحقیقات مختلف درزمینه تاثیرات جسمانی آلودگیها پرداخته شده در زمینه تاثیرات رفتاری آن کوتاهی شده باشد. چه بسا بسیاری ازافراد، نمی توانند بین دو پدیده آلودگی ورفتارارتباط برقرار کنند.

 بنابراین دراین تحقیق سعی شده است که تا حدامکان به بررسی تاثیرات این آلودگی ها برروان ورفتار انسانها دیگرموجودات پرداخته شود .

البته لازم است قبل ازاینکه این ارتباط  توسط  تحقیقاتی که صورت گرفته است مشخص گردد، یک تعریف کلی ازآلودگی وانواع آن ارائه شود تا  درک درست تری نسبت به این مسئله بدست آید.

لازم به توضیح است که جمع آوری اطلاعات،به اجبارازسایتهای مختلف که به ارتباط این دوپدیده مهم زیست محیطی و بهداشتی توجه کرده ، استفاده گردیده است.

پروژه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022