:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

  دسته :

  برق

  فرمت/ورد تعداد صفحات 67
  قیمت : 4500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه :

پروژه بررسی مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

پایان نامه کارشناسی مهندسی برق

 

 

فهرست مطالب

 چکیده………………………………………………………………….

فرهنگ اختصارات……………………………………………………….. IV

 

فهرست اشکال…………………………………………………………………………….. ۱

 

فصل ۱ مشخصات تشعشعی یک آنتن……………………………………………. ۵

۱-۱) مقدمه ……………………………………………………… ………………….. ۵

۱-۲) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن ……………………………………۵

۱-۳) شدت تشعشعی آنتن.. ………………………………………………………………..۶

۱-۴) نمودارهای تشعشعی… ………………………………………………………………..۷

HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان………………………..۱۰

 

۱۱VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی ویک آنتن

۱-۷) بهره جهتی آنتن ……………………………………………………………………..۱۲

۱-۸) سمتگرایی .. ……………………………………………………………….۱۳

۱-۹) بازده تشعشعی آنتن …. ……………………………………………………………۱۳

۱۳g 1-10) بهره یا گین آنتن

۱-۱۱) امپدانس ورودی آنتن ……………………………………………………………….۱۴

۱- ۱۲) قطبش موج … ………………………………………………………………...۱۴

۱-۱۳) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری…………………………………………………………….۱۵

فصل ۲- آنتن های تلفن همراه…. ………………………………………………………….۱۷

۲-۱) مقدمه …………………………………………………………………۱۷

۲-۲) آنتن کوچک چیست ؟ … …………………………………………………………….۱۷

۲-۳) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه .. …………………۱۸

۲-۴) شاسی در گوشی موبایل ….. ……………….۲۱

۲-۵) آنتنهای سیمی……………………………………….. ……………….۲۲

۲-۶) موقعیت آنتن در موبایل……………………………………………………………… …۲۴

۲-۷) حجم آنتن……………………………………………………………………………… .۲۷

۲-۸) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل……………………………………………….. .۲۹

فصل ۳ توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA ……………………….. ……………………….34

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………….۳۴

۳-۲) تغییرات پورت زمین و تاثیر آن روی آنتن PIFA در گوشی موبایل………… .۳۴

۳-۳) تحلیل آنتن PIFA با استفاده از مدل های معادل ……………………….. ۴۱

۳-۴ ) روش تحلیل عملکرد آنتن PIFA در این پژوهش……. …..۴۳

۳-۵) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS ……………………………. …………………………………………………..44

فصل ۴ نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق…………………………………………………………۴۸

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………۴۸

۴-۲) طراحی اولیه آنتن…… ………………………………………………………………..۴۸

۴-۳) تبدیل آنتن PIFA  تک باند به دو باند…………………………………………………………….۵۳

۴-۴) بهینه سازی آنتن طراحی شده…………………………………………………………………۵۵

۴-۵)جمع بندی…………………………………………..

فهرست اشکال

 

فصل اول مشخصات تشعشعی یک آنتن

 

شکل۱-۱ نواحی اطراف یک آنتن.. ۵

شکل۱-۲ میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن.. ۶

شکل۱-۳ عنصر زاویه فضایی.. ۷

شکل۱-۴ نمودار قطبی پرتو تشعشعی صفحه H.. 8

شکل۱-۵ نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی.. ۸

شکل۱-۶ یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان. ۹

شکل۱-۷ ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت. ۱۰

شکل۱-۸ الف)قطبش خطی افقی ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد

ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد……………………………………………………………………….۱۵

 

فصل دوم- آنتن های تلفن همراه

 

شکل ۲-۱ آنتنهای قرار گرفته روی زمین.. ۱۹

شکل ۲-۲ انواع آنتن های L وارون. ۱۹

شکل۲-۳ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 900. 20

شکل۲-۴ شبیه سازی الگوی تشعشعی و میدان E یک گوشی تلفن نوعی در فرکانس MHz 1800. 21

شکل۲-۵ (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن Lوارون (ج) آنتن Fوارون. ۲۲

شکل ۲-۶ شکل اولیه آنتن Fوارون مسطح.. ۲۳

شکل۲-۷ انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه ۲۵

شکل ۲-۸ انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی.. ۲۶

شکل ۲-۹ رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 27

شکل۲-۱۰ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz890. 28

شکل ۲-۱۱ رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در فرکانس MHz1850. 28

شکل ۲-۱۲ (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه. ۲۹

شکل ۲-۱۳ نمونه ای از یک آنتن شلاقی……………………………………………………………………………..۳۰

شکل ۲-۱۴ نمونه هایی از آنتن پیچشی قرار گرفته در گوشی تلفن همراه……………………………………………۳۰

شکل ۲-۱۵ یک نمونه آنتن درونی تک باند……………………………………………………………………………۳۱

شکل ۲-۱۶ (الف) تشعشع کننده باند بالا (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل. ۳۱

شکل ۲-۱۷ نمایی از یک نمونه آنتن مرکب…………………………………………………………………………..۳۲

 

 

 

فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA

 

شکل ۳-۱ (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ) ۳۴

شکل ۳-۲ آنتنPIFA دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است) ۳۶

شکل ۳-۳ VSWR اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب فرکانس برای آنتن PIFA تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده ۳۷

شکل ۳-۴ الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن PIFAتک باند در فرکانس MHz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۳۸

شکل ۳-۵ نمودار VSWR آنتن دو باند(الف) باند MHz900 (ب) باند ۱۸۰۰MHz. 40

شکل ۳-۶ الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در فرکانس MHz 1920 (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده ۴۱

شکل ۳-۷ نمای کناری آنتن PIFA. 41

شکل ۳-۸ مدل خط انتقال برای آنتن PIFA. 42

شکل ۳-۹ (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال. ۴۳

شکل ۳-۱۰ نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده ۴۴

شکل ۳-۱۱ نمودارVSWR آنتن طراحی شده. ۴۵

شکل۳-۱۲ نمودارre (Z) آنتن طراحی شده . ۴۵

شکل ۳-۱۳ نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 . 46

شکل ۳-۱۴ پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در فرکانس MHZ900. 46

 

فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق

 

شکل ۴-۱ نمایی از آنتن PIFA اولیه طراحی شده ۴۹

شکل ۴-۲ نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه ۴۹

شکل ۴-۳ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 50

شکل ۴-۴ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51

شکل ۴-۵ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 51

شکل ۴-۶ نمودار Im(Z) در اطراف فرکانس MHZ900. 52

شکل ۴-۷ نمودار VSWR در باند MHZ 900. 52

شکل ۴-۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y. 53

شکل ۴-۹ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۹۰۰MHZ. 54

شکل ۴-۱۰ نمایش گرافیکی میدان E در باند ۱۸۰۰MHZ. 54

شکل ۴-۱۱ نمودار VSWR نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن.. ۵۵

شکل ۴-۱۲ نمودار VSWR نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند ۱۸۰۰MHZ و ۹۰۰MHZ. 56

شکل ۴-۱۳ نمودار VSWR نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ. 57

شکل۴-۱۴ نمودار VSWR نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند ۱۸۰۰MHZ. 57

شکل ۴-۱۵ نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz900…………………..58

شکل ۴-۱۶ نمودار VSWR آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند MHz1800………………….58

شکل ۴-۱۷ نمای کلی از آنتن طرا حی شده…………………………………………………………………………. ۵۹

شکل ۴-۱۸ نمایی از آنتن در صفحه X-Y………………………………………………………………………….. 59

شکل ۴-۱۹ نمایی از آنتن در صفحه Z-X. 60

شکل ۴-۲۰ نمایی از آنتن در صفحه Z-Y. 60

شکل ۴-۲۱ آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا ۶۱

شکل ۴-۲۲ VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند ۹۰۰MHz. 61

شکل ۴-۲۳ VSWR آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800. 62

شکل ۴-۲۴ VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz900. 62

شکل ۴-۲۵ VSWR آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند MHz1800……………………………….۶۲

شکل ۴-۲۶ نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 قبل از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)…………………………………………………………..۶۴

شکل ۴-۲۷ نمودار تشعشعی آنتن به dB در فضای آزاد به ازای phi=90 بعد از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)……………………………………..۶۴

شکل ۴-۲۸ نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 900…………………………………..65

شکل ۴-۲۹ نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در فرکانس MHZ 1800 ………………………………….65

 

پروژه بررسی مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022