:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مروری بر سیستم های نسل اول :

پروژه مخابرات مروری بر سیستم های نسل اول 

مقدمه

امروزه سیستمهای رادیویی سیار نقش مهمی در فعالیتهای بازرگانی، تجاری، امور مراقبتی و حفاظت عمومی و زندگی روزمره عموم افراد ایفا می‏کنند. این سیستمها موجب کاهش هزینه، صرفه جویی در انرژی و افزایش راندمان در زمینه‏های مختلف می شوند.

در ایران، نیز از سال ۱۹۹۲ بهره‏برداری از سیستمهای مخابرات سیار آغاز شده است. سیستم کنونی مخابرات سیار در کشورمان، سیستم GSM ( نسل دوم) می‏باشد و استفاده از سیستمهای WCDMA (نسل سوم) در آینده از جمله طرحهای شرکت مخابرات کشورمان می‏باشد. با این حال منبع جامع و مختصری از این سیستمها و استانداردهای مربوط در دسترس نیست.

در مورد سیستمهایی مانند GSM وCDMA و بطور کلی در هر سیستم بی‏سیم دیگری، شاید مشکلترین قسمت در فهم و یادگیری اولیه سیستم، وجود انبوهی از لغات انحصاری، تخصصی و فنی و اختصارات ویژه این سیستمها است.

در این تحقیق سعی شده که با ترجمه و گردآوری و سازماندهی و تفصیل مطالب پراکنده‏ای که در کتب و مقالات مخابراتی مربوطه آمده است ( که  از جدیدترین کتب و مقالات  موجودمی‏باشد)، مجموعه‏ای تهیه شود که علاوه بر تشریح کامل ساختار کلی مهمترین سیستمهای مخابرات سیار موجود، بسیاری از اصطلاحات و اختصارات مربوط به این استانداردها نیز بطور واضح بیان شوند. در اینجا، ساختار نسلهای موبایل ( اول، دوم و سوم) و مقایسه آنها با هم و علل گرایش به سیستمهای نسل سوم مورد بررسی قرار گرفته است و مطالعه آن می‏تواند برای محققان سودمند و برای مبتدیان راه‏گشا باشد.

فهرست مطالب
مروری بر سیستم های نسل اول   ۱
پیشگفتار    ۷
فصل ۱    ۸
معرفی سیستمها و شبکه‏های سلولی مخابرات سیار    ۹
۱-۱-۱- مقدمه    ۹
۱-۱-۳-۳- سیستم های شماره گیری    ۲۰
۱-۱-۵-دستیابی چند گانه و مفاهیم  CDMA , FDMA,    ۲۱
۱-۱-۵-۱- تکنیک  TDMA    ۲۲
شکل۱-۴    ۲۲
شکل۱-۵    ۲۳
۱-۱-۵-۳-تکنیک CDMA    ۲۵
۱-۲- شبکه های سلولی مخابرات سیار    ۲۵
۱-۲-۱- کلیات طرح سلولی شبکه‏ها    ۲۵
۱-۲-۲- شکل سلول ها در طرح اولیه    ۲۶
۱-۲-۳-نحوه توزیع فرکانس    ۲۷
۱-۲-۳-۱-تداخل    ۲۸
۱-۲-۳-۲-الگوی تکرار فرکانس    ۳۱
شکل۱-۱۰    ۳۲
۱-۲-۴- پاشیدگی زمانی    ۳۷
۱-۲-۴-۲-موانع محیطی    ۳۸
۱-۲-۴-۳-روشهای کاهش پاشیدگی زمانی    ۴۱
شکل۱-۱۶-چگونگی اندازه‏گیری پراکندگی زمانی    ۴۳
فصل ۲    ۴۴
۲-۲- شبکه آنالوگ    ۴۵
۲-۳- سیگنالینگ در سیستم های آنالوگ    ۴۷
جدول ۲-۱- تعیین اینکه کدام SAT دریافتی استاندارد شده است    ۵۲
۲-۴ آماده سازی سیگنال آنالوگ    ۵۳
۲-۵- شماره های شناسایی موبایل و ایستگاه پایه  در AMPS    ۵۶
۲-۵-۱-شماره شناسایی موبایل(MIN  ):    ۵۶
۲-۵-۲-شماره سریال الکترونیکی (ESN):    ۵۶
۲-۵-۳-شماره مارک کلاس ایستگاه (SCM  ):    ۵۷
۲-۵-۴-مشخص کننده سیستم یا مشخص کننده شبکهSID )  یا  NID    ۵۷
۲-۶- کانالهای فرکانسی    ۵۸
شکل۲-۶- نمایش AMPSو NAMPS    ۶۰
۲-۷- نگاهی بر عملیات تعویض کانال در سیستم های نسل اول    ۶۰
شکل۲-۷-مراحل تعویض کانال در سیستم AMPS    ۶۴
۲-۸- نتیجه    ۶۴
فصل ۳    ۶۵
۳-۱ مقدمه‏ای بر GSM    ۶۵
شکل ۳-۲  نحوه قرار گیری کانالها و با ندهای فرکانسی    ۶۸
۳-۲ پردازش سیگنال درGSM  و ساختار فرستنده و گیرنده    ۶۸
شکل ۳-۳  ساختار فرستنده وگیرنده    GSM    ۷۰
شکل ۳-۴    ۷۱
شکل ۳-۶    ۷۲
MODULATOR(مدوله کننده):    ۷۳
۳-۳- عناصر تشکیل دهنده شبکه GSM    ۷۳
۳-۳-۱ -اجزائ شبکه عمومی زمینی سیار (( PLMN    ۷۳
ایستگاه سیار(MS )    ۷۴
مدول شناسایی مشترکین شبکه(SIM  )    ۷۵
واحد تطبیق و تبدیل نرخ بیت(TRAU )    ۷۸
فصل ۴    ۷۹
۴-۱- مقدمه    ۷۹
۴-۲ -مدولاسیون در CDMA    ۸۰
۴-۳- شناخت کد در CDMA در دستیابی چند گانه کد    ۸۱
بیت ۱ با یک رشته چیپ ۶۴ تایی نمایش داده شده است    ۸۳
۴-۴-۱-کانال پایلوت    ۸۷
۴-۴-۲-کانال سنکرون سازی    ۸۸
۴-۴-۳-کانال فراخوانی    ۹۰
۴-۵-سنکرون کردن لینک پیش رو    ۹۳
۴-۶-کانالهای لینک معکوس    ۹۵
فصل۵    ۹۹
شکل۵-۱-روشهای گسترده سازی    ۱۰۲
۵-۴ رابطهای هوایی و تخصیص طیف برای نسل سوم    ۱۰۵
۵-۵ جزئیات استاندارد W-CDMA کره جنوبی    ۱۰۷
۵-۶ کانالهای ارتباطی در W-CDMA    ۱۰۸
جدول۵-۴    ۱۰۸
۵-۶-۱-کانالهای لینک معکوس در W-CDMA    ۱۰۸
۵-۷-مدل سیستمهای CDMA باند وسیع    ۱۱۱
شکل۵-۲- بلوک دیاگرام سیستم مخابراتی طیف گسترده    ۱۱۱
۵-۸-ساختار فرستنده CDMA باند وسیع    ۱۱۳
شکل۵-۳-ساختار کانال ترافیکی معکوس    ۱۱۴
شکل۵-۴- ساختار کانال دسترسی معکوس    ۱۱۴
شکل۵-۶- ساختار کانال سنکرون سازی    ۱۱۵
شکل۵-۷-ساختار کانال فراخوانی    ۱۱۶
شکل۵-۸-ساختار کانال ترافیکی پیش رو    ۱۱۶
۵-۹-کنترل توان در WCDMA    ۱۱۷
شکل۵-۹- کنترل توان حلقه بسته در CDMA    ۱۱۷
شکل۵-۱۰    ۱۱۹
۵-۱۰-تعویض کانال نرم و نرمتر    ۱۲۰
شکل۵-۱۱    ۱۲۱
۵-۱۱-تفاوتهای  نسل دوم وWCDMA    ۱۲۳
جدول۵-۵    ۱۲۵
GSM    ۱۲۵
مشخصات    ۱۲۸
۱-۲-۶- مفاهیم ترانکینگ و درجه سرویس(GOS)    ۱۳۰
مرکز سوئیچینگ موبایل (MSC)    ۱۴۰
ثبات شناسایی هویت تجهیزات (EIR)    ۱۴۳
۳-۳-۲- رابطها در GSM    ۱۴۵
۳-۳-۳- زیرسیستمهای GSM    ۱۴۶
۳-۴- کانالهای ارتباطات رادیویی موبایل    ۱۴۹
۳-۴-۱- انواع کانال در GSM    ۱۴۹
۳-۴-۱-۱- کانالهای فیزیکی    ۱۴۹
۳-۴-۱-۲-کانالهای منطقی    ۱۵۰
کانال سنکرون سازی (SCH)    ۱۵۲
کانالهای کنترلی اشتراکی سریع ( FACCH )    ۱۵۵
۳-۴-۲- بسته (Burst )    ۱۵۷
۳-۴-۲-۲-بسته تصحیح فرکانس (FB)    ۱۵۸
۳-۴-۲-۳-بسته سنکرون سازی ( SB )    ۱۵۹
۳-۴-۲-۴-بسته دستیابی    ۱۶۰
۳-۴-۲-۵-بسته خالی    ۱۶۰
۳-۴-۳- نگاشت کانال منطقی به کانال فیزیکی    ۱۶۱
بررسیTS0  از کاریرC0  حالت DOWNLINK    ۱۶۲
بررسی TS0  از کاریر C0  در حالت UPLINK    ۱۶۳
شکل۳-۲۴- نمایش  TS0 از کاریرC0  در حالت UPLINK    ۱۶۴
بررسی  TS1  از کاریر  C0  در حالت  UPLINK    ۱۶۶
۳-۵- شماره های شناسایی موبایل    ۱۶۹
۳-۵-۲-شماره شناسایی موبایل  (IMSI)    ۱۶۹
۳-۵-۳-شماره شناسایی جستجو  (MSRN)    ۱۷۰
۳-۵-۴-شماره شناسایی موقتی موبایل  (TMSI)    ۱۷۰
۳-۵-۵-شماره شناسایی تجهیزات    ۱۷۱
۳-۵-۶-شماره شناسایی موقعیت محلی (LAI)    ۱۷۱
۳-۵-۷-شماره شناسایی سلول ( (CGL    ۱۷۲
۳-۵-۸-شماره شناسایی ایستگاه اصلی  (BSIC)    ۱۷۲
۳-۶- ارتباطات موبایل در شبکه مخابراتی    ۱۷۳
۳-۶-۱ وضعیتهای موبایل    ۱۷۳
۳-۶-۲ در خواست مکالمه از سوی موبایل    ۱۷۴
۳-۶-۳ – درخواست مکالمه از سوی شبکه    ۱۷۵
شکل۳-۳۲-مرحله سوم دستیابی مشترک ثابت به موبایل    ۱۷۷
شکل۳-۳۴-مرحله پنجم دستیابی مشترک ثابت به موبایل    ۱۷۸
شکل۳-۳۵- مرحله‏ ششم دستیابی مشترک ثابت به موبایل    ۱۷۹
۳-۷- تعویض کانال  (Handoff) در  GSM    ۱۸۲
۳-۷-۲- معیارهای کارآیی الگوریتمهای تعویض کانال    ۱۸۷
۳-۷-۳- الگوریتم میانگین گیری AA    ۱۸۹
۳-۷-۴- الگوریتم هیسترزیس HA    ۱۹۲
۳-۷-۶- تعویض کانال با بیش از دو ایستگاه پایه    ۱۹۶
۳-۷-۷- حساسیت نسبت به تغییر سرعت واحد متحرک    ۱۹۹
۴-۷-فرآیند مکالمه (چهارحالته)    ۲۰۳
۴-۸-عملیات ثبت در CDMA    ۲۰۵
۴-۹- نحوه تعویض کانال (HandOff) در CDMA    ۲۰۷
۴-۱۰-فرآیند جستجوی پایلوت    ۲۰۹
۴-۱۱-تحلیل مقایسه کانال نرم در CDMA  و تعویض کانال    ۲۱۲
محیط روستایی    ۲۱۵
محیط شهری    ۲۱۵
محیط حومه ای    ۲۱۵
۴-۱۲-مقایسه سیستمهای استاندارد AMPS، GSM،CDMA    ۲۱۵
جدول۴-۳- مقایسه سیستمهای استاندارد CDMA , GSM , AMPS    ۲۱۶

 

پروژه مروری بر سیستم های نسل اول

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022