:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودپروژه مرکز همایشهای مشهد

  دسته :

  معماری

  فرمت/ورد تعداد صفحات 365
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه مرکز همایشهای مشهد :

دانلودپروژه مرکز همایشهای مشهد

522060

طرح نهائی دوره کارشناسی

( با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران )

فهرست

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق ………….  ۱

 پیشگفتار ………………………………. ۲

 طرح موضوع واهمیت آن……………………. ۳

چیستی پروژه…………………………….. ۴

حوزه دوم: شناخت ………………………  ۶

بخش اول: مطالعات پایه ………………… ۷

فصل اول: شناخت مراکز همایش…………….. ۷

شناخت مراکز همایش………………………. ۷

 تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی……………. ۸

 در دوران معاصـر………………………. ۱۰

 تعریف مراکز همایش شهـری………………… ۱۲

 وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر ………. ۱۲

ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر……… ۱۳

سیتی هال ……………………………….. ۱۴

تعریف سیتی هال…………………………… ۱۵

تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر… ۱۶

ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد ۲۱

تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد ۲۲

طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی………….. ۲۳

محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی………….. ۲۴

کاربـری های مستقـر……………………….. ۲۵

 

فصل دوم:  بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش  ۲۸

انواع گردهم آیی و تعاریف آن……………….. ۲۸

    کنفـرانس Conference…………………. 29

    کنوانسیـون………………………… ۲۹

    سمینار Seminar………………………. 31

    سمپوزیوم (Symposium)………………… 31

    میـزگرد (Round  Table) ……………….. 32

    فوروم (Forum)………………………. 33

    مجمع (Assembly)……………………… 33

    کارگاه آمـوزشی (Workshop)……………. 33

    سخنـرانی (Lecture)…………………… 34

    کمیسیـون (Commission)  ………………. ۳۴

    کمیتـه (Committee)…………………… 34

    مناظـره…………………………… ۳۵

    انستیتـو (Institute) ………………….. 35

    جلسـه ……………………………. ۳۵

  گروه بنـدی گردهمائی ها ………………. ۳۶

   الف) گروه اجلاس های بستـه…………….. ۳۶

   ب) گروه اجلاسهای باز…………….. ۳۶

انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود …. ۳۷

تالار اجتماعات………………………… ۳۷

مراکز برگـزاری گردهمایی……………….. ۳۸

تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها . ۳۸

اکوستیک در تالارها…………………….. ۳۹

حجم…………………………………. ۳۹

فرم…………………………………. ۴۰

پخشایی………………………………. ۴۰

حـدود تقـریبی حجم سالن ها……………… ۴۱

حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده  ۴۲

فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی ۴۳

فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا……………. ۴۳

تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع ۴۶

سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند    ۴۷

سالنهای هنری چندمنظوره…………………. ۴۷

تغییرات در ابعاد سالن …………………. ۴۸

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها    ۴۹

طراحی ادیتوریومها……………………… ۵۰

پلان های مستطیل شکل…………………….. ۵۲

پلان های بادبـزن شکل……………………. ۵۶

پلانهای شش ضلعی ……………………….. ۵۹

پلانهای مدور و بیضوی……………………. ۶۱

سالنهای نمایشگاهی……………………… ۶۳

شکلهای نمایشی پلانها……………………. ۶۶

    الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی …………………. ۶۷

    ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا ۱۳۵ درجه)    ۶۷

    پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی ۹۰ درجه)      ۶۷

    ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه ۶۰ درجه) …. ۶۸

    ث ـ سالنهای مستطیل شکل…………………….. ۶۸

    ج ـ سالنهای بادبزن شکل ……………………. ۶۸

معیـارهای طراحی ……………………….. ۶۹

معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی     ۶۹

      الف ـ توانائی های شخصی سخنـران……………. ۶۹

       ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار.. ۶۹

       پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط………. ۷۰

تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی    ۷۰

روابط بین سالن و صحنه ………………….. ۷۳

ارتفاع شاخص دیـد به سکو…………………. ۷۵

ارتفاع صحنه یا سکو……………………… ۷۶

تراز چشم ناظر …………………………. ۷۶

فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ۷۶

حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا………….. ۷۷

حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین………… ۷۷

جزئیات طراحی ردیف صندلی ها………………. ۷۷

شیب کف سالن …………………………… ۷۸

خطوط منظر……………………………… ۷۹

زاویه دید به پرده نمایش…………………. ۷۹

فاصله دیـد ……………………………. ۸۰

زاویه قائم دیـد ……………………….. ۸۱

معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی… ۸۱

سکو یا صحنـه…………………………… ۸۱

سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن…….. ۸۲

ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک…………… ۸۴

ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی……… ۸۴

ملزومات مربوط به تهویه مطبوع…………….. ۸۵

ملزومات مربوط به کنترل حریق……………… ۸۵

ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده……….. ۸۶

ملزومات مربوط به دید حضار……………….. ۸۶

ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ. ۸۶

جایگاه………………………………… ۸۷

گنجایش جایگاه…………………………………… ۸۷

آرایش جایگاه……………………………………. ۸۸

جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها……….. ۸۸

         صندلیهای ثابت و دائمی…………….. ۸۸

        مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان………… ۸۹

          وضعیت …………………………………… ۹۰

          وزن …………………………………….. ۹۰

          ارتفاع…………………………………… ۹۱

          پشتی صندلی……………………………….. ۹۱

          عرض صندلی………………………………… ۹۱

          عمق صندلی………………………………… ۹۲

          شیب صندلی ……………………………….. ۹۲

          دسته صندلی……………………………….. ۹۲

          زیردستی جهت نوشتن…………………………. ۹۲

          راحتی صندلی………………………………. ۹۳

         صندلیهای ثابت ادیتـوریوم……………………. ۹۳

استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف     ۹۵

ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره………… ۹۵

             کلیات……………………….. ۹۵

             طراحی موقعیت صحنه یا سکو………. ۹۷

انواع صحنه یا سکو…………………….. ۹۷

       صحنـه مرکزی………………………….. ۹۷

       صحنه انتهائی…………………………… ۹۸

       پیش صحنه………………………………. ۹۸

تطبیق پذیـری صحنه………………………… ۱۰۰

            بیرون صحنـه…………………… ۱۰۲

            تراز هم سطح با کف صحنه اصلی…….. ۱۰۲

            تراز هم سطح با کف جایگاه……….. ۱۰۳

            تراز پائین تر از کف سالن……….. ۱۰۳

            تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها ۱۰۳

            صحنه های قابل برچیده شدن……….. ۱۰۴

            ابعاد صحنـه ها ……………….. ۱۰۵

           ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی     ۱۰۵

          ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی۱۰۶

اداره کردن صحنـه ……………………. ۱۰۶

سیتم تعلیق …………………………. ۱۰۷

صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده…….. ۱۱۰

جابجائی افقی صحنه …………………… ۱۱۰

ملزومات عمومی صحنه ها………………… ۱۱۲

       پرده ایمنی……………………………. ۱۱۲

      پرده پیش صحنه……………………………. ۱۱۳

      پرده های صحنه……………………………. ۱۱۳

      استفاده از دکورهای پیش ساخته………………. ۱۱۴

      روش نمایش چنـدتصویری……………………… ۱۱۶

    اندازه و چگونگی تصاویر……………… ۱۱۶

شیـوه های نمایش بر روی پرده…………… ۱۱۷

        الف ـ پروژکسیون مستقیم ………………….. ۱۱۷

        ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم……………………. ۱۱۷

            پ ـ پروژکسیون از پشت پرده………………. ۱۱۷

اتاق پروژکسیون………………………. ۱۱۸

پرده های نمایش………………………. ۱۱۹

           الف ـ پرده های یکراست………………… ۱۱۹

            ب ـ پرده های جمع شونده…………………. ۱۲۰

            پ ـ پرده های قابل حمل     ……………… ۱۲۰

        مشخصات و جنس پرده ها………………. ۱۲۰

فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان  ۱۲۲

ویژگی‌های عام فضاهای جمعی ……………………………..۱۲۲

ساختمان‌ها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام  ۱۲۴

کاروانسراهای ایران……………………………. ۱۲۴

پیشینه تاریخی………………………………. ۱۲۵

ویژگی‌های معماری کاروانسراهای ایران……….. ۱۲۷

میادین                                          ۱۲۹

میدان، فضایی شهری برای گفت و گو………….. ۱۲۹

نتیجه                                         ۱۳۱

میدان‌های پیاده شهری ……………………. ۱۳۲

تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران …….. ۱۳۶

تاریخچه مختصری از میادین اروپایی ………….. ۱۴۰

آگوارا                                                   ۱۴۱

 فوروم                                                   ۱۴۱

پیاتزا                                                   ۱۴۲

انواع میدان……………………………… ۱۴۳

    میدان‌های عمومی………………………………….. ۱۴۳

    میدان‌های تجاری………………………………….. ۱۴۳

    میدان حکومتی……………………………………. ۱۴۳

    میدان‌های نظامی………………………………….. ۱۴۴

    میدان‌های محله‌ای…………………………………. ۱۴۴

    میدان‌های ارتباطی……………………………………… ۱۴۴

میدان ورزشی………………………………………. ۱۴۴

بررسی نمونه‌هایی از میادین ایرانی…………… ۱۴۵

      میدان نقش جهان……………………………………… ۱۴۵

         میدان امام خمینی در همدان………………. ۱۴۸

         حرم مطهر امام رضا (ع)…………………. ۱۴۹

  بازار ………………………………… ۱۴۹

مقدمه………………………………………………… ۱۴۹

            مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله… ۱۵۱

            بازار مکان بنیادهای جمعی……………………… ۱۵۲

            نقش بازار در شهرهای ایران (هسته اجتماعی- فرهنگی)… ۱۵۳

            بازار و توان فرهنگی آن……………………….. ۱۵۴

            بازار و محیط اقتصادی شهرها……………………. ۱۵۵

            خصوصیات فضایی معماری معاصر………….. ۱۵۶

            فضاهای همگانی در هم‌جواری‌های معماری معاصر ایران     ۱۵۷

فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران… ۱۶۰

مقدمه…………………………………… ۱۶۰

رابطه فرهنگ ومعماری………………………. ۱۶۸

معماری تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم …………… ۱۷۱

     الف- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری……….. ۱۷۱

   ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری…………. ۱۷۵

     ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری………………… ۱۷۷

  مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری…….. ۱۷۷

مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران. ۱۸۲

عوامل بنیادی معماری در ایران………………. ۱۸۳

اصل سیر از کثرت به وحدت…………………… ۱۸۴

اصل سیر از ظاهر به باطن…………………… ۱۸۵

اصل فراوری و انتظاع از طبیعت………………. ۱۸۶

اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی.. ۱۸۶

شفافیت ( گستره پهنه دید )…………………. ۱۸۷

هندسه        ……………………………. ۱۸۸

هندسه علمی………………………………. ۱۸۹

هندسه شهودی……………………………… ۱۸۹

انعکاس………………………………….. ۱۹۲

اصل درون گرایی در عین برونگرایی……………. ۱۹۲

درون گرایی………………………………. ۱۹۳

تقارن…………………………………… ۱۹۵

تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی……………. ۱۹۷

تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز………….. ۱۹۷

مرکزیت………………………………….. ۱۹۹

محور گرایی………………………………. ۲۰۰

سیالیت ( گسترش پهنه دید )…………………. ۲۰۱

تباین یا نا همگونی……………………….. ۲۰۱

تعادل و توازن……………………………. ۲۰۲

سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی)   ۲۰۴

اصول و روشهای طراحی شهری………………….. ۲۰۶

فضای خارجی ، فضای داخلی…………………… ۲۰۷

اصل سادگی و فضای محصور در شهر ایرانی……….. ۲۰۹

خصوصیت ایستایی و پویایی فضای محصور…………. ۲۱۰

اصل مقیاس و تناسب ……………………… ۲۱۱

اصل فضاهای متباین………………………. ۲۱۲

اصل قلمرو …………………………….. ۲۱۲

اصل ترکیب ( کمپوزیسیون ) ……………….. ۲۱۳

آگاهی از فضا…………………………… ۲۱۳

بخش دوم: نمونه های تطبیقی   ……………… ۲۱۵

 مقدمه…………………………………… ۲۱۵

مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ………………….. ۲۱۵

سیتی هال لندن……………………………. ۲۲۱

مجموعه تالار شهر جدید توکیو………………… ۲۲۴

تالار شهر بوستون …………………………. ۲۲۵

نمونـه های داخلی…………………………. ۲۲۸

سیتی هال تهران…………………………… ۲۲۸

تالار شهر تبریز…………………………… ۲۹

بخش سوم: مطالعات زمینه …………………… ۲۳۱

بازشناسی شهر مشهـد……………………….. ۲۳۱

چگونگی پیدایش شهـر مشهـد………………….. ۲۳۱

سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد………….. ۲۳۲

 موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد………………. ۲۳۴

 مطالعات اقتصادی…………………………. ۲۳۵

 مطالعات جمعیتی………………………….. ۲۳۶

 عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد……………. ۲۳۷

نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد………………. ۲۳۸

تغییرات کالبـدی در قرن حاضر……………….. ۲۴۰

ساختار کالبـدی در قرن حاضر………………… ۲۴۱

الگوی توسعـه شهـر مشهـد…………………… ۲۴۱

مطالعات اقلیمی و بررسیهای محیطی شهر مشهد……. ۲۴۲

موقعیت جغرافیایی شهر مشهد ………………………….  ۲۴۲

دما …………………………………………….. ۲۴۳

رطوبت نسبی……………………………………….. ۲۴۴

تجزیه و تحلیل بارندگی …………………………….. ۲۴۴

وزش باد …………………………………………. ۲۴۷

تابش آفتاب ………………………………………. ۲۴۸

شرایط حرارتی در فضای آزاد …………………………. ۲۴۸

پیشنهادات ماهانی …………………………………. ۲۴۸

پیشنهادات انجمن معماران آمریکا……………………… ۲۴۹

پیشنهادات طراحی در مشهد……………………………. ۲۵۰

جهت استقرار ساختمان ………………………………. ۲۵۳

جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه …………………….. ۲۵۸

جهت استقرارساختمانهای دو طرفه ………………………  ۲۵۹

بافت مجموعه ………………………………………  ۲۶۰

الگوی اشغال زمین …………………………………. ۲۶۲

انتخاب مصالح ساختمانی …………………………….. ۲۶۲

 

عوامل موثر در مکانیابی پروژه………….. ۲۶۳

دلایل انتخاب سایت……………………….. ۲۶۳

         از دیدگاه عملکردی و کارایی………… ۲۶۳

          همجواری ……………………….. ۲۶۳

          جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع .. ۲۶۴

          مساحت………………………….. ۲۶۴

        مقیاس دانه بندی…………………… ۲۶۴

        مناسب مکانی………………………. ۲۶۴

        انطباق با کاربری اراضی شهر ی……….. ۲۶۴

         دسترسی به شبکه معابر ………………. ۲۶۶

هماهنگی با جهت توسعه شهر ………………. ۲۶۷

خوانایی سایت …………………………. ۲۶۷

حوزه سوم: تجزیه وتحلیل……………….. ۲۶۹

  تبیین برنامه ها و اهداف پروژه………….. ۲۷۰

شناسایی جمعیت مخاطب  ………………….. ۲۷۰

         تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه….. ۲۷۱

تدوین مبانی نظری پروژه……………………. ۲۷۳

          مبانی نظری عام…………………. ۲۷۳

          مبانی نظـری خاص پروژه…………… ۲۷۵

تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی………….. ۲۷۷

       فضای شهری و مردمی……………………… ۲۷۷

       فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا ۲۷۷

       فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی)…… ۲۷۸

       فضاهای شهری سربسته……………………… ۲۷۹

      فضای همگانی سرپوشیده…………………….. ۲۷۹

      سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی)………………… ۲۸۱

      فروشگاه مرکـز ………………………….. ۲۸۲

      تریا …………………………………. ۲۸۷۲

      رستـوران……………………………….. ۲۸۲

      نمایشگاه ها…………………………….. ۲۸۳

      نمایشگاه دائمی مرکز……………………… ۲۸۳

       نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز).. ۲۸۳

       سالنهای سخنـرانی……………………….. ۲۸۵

       تالار………………………………….. ۲۸۵

       چیـدمان تالار ………………………….. ۲۸۵

       صنـدلی………………………………… ۲۸۶

        بالکن………………………………… ۲۸۷

        راهروهای تالار…………………………. ۲۸۷

        صوت و اکوستیک در تالار …………………. ۲۸۸

        حجـم…………………………………. ۲۸۹

        فرم………………………………….. ۲۸۹

        طنین…………………………………. ۲۹۰

       نورپـردازی تالار………………………… ۲۹۱

       خروجی ها و ورودی های سالن……………….. ۲۹۱

       سالن انتظار یا لابی……………………… ۲۹۲

       نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار………….. ۲۹۲

       سالن گردهمایی شهـری…………………….. ۲۹۲

       اتاق مترجمین ………………………….. ۲۹۳

       اتاق خبرنگاران…………………………. ۲۹۳

       اتاق کنترل ……………………………. ۲۹۳

       فضای مختص تشریفات………………………. ۲۹۴

       فضای مخصوص فیلم برداری………………….. ۲۹۴

       سالن با ظرفیت اندک …………………….. ۲۹۵

       سالنهای چنـدمنظـوره…………………….. ۲۹۵

       فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی ۲۹۶

       حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO………. 296

       فضای مربوط به احزاب سیاسی……………….. ۲۹۸

       فضای پاسخگـویی مسئولان…………………… ۲۹۸

       کتابخانـه مرکز…………………………. ۲۹۹

       قفسه باز………………………………. ۲۹۹

       قسمت مطالعه……………………………. ۲۹۹

        قسمت قفسه بسته………………………… ۲۹۹

       بخش اینترنت……………………………. ۲۹۹

        حـوزه اداری مرکز ……………………… ۲۹۹

       مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی»…………… ۳۰۰

       حـوزه معاونت امور اداری و مالی…………… ۳۰۱

       حـوزه معاونت فنی……………………….. ۳۰۱

       بخش خدمات …………………………….. ۳۰۲

       سرویس های بهـداشتی……………………… ۳۰۲

       پارکینگ……………………………….. ۳۰۲

       نمازخانـه……………………………… ۳۰۲

حوزه چهارم: طراحی………………………… ۳۰۳

 تحلیل وآنالیز سایت…………………….. ۳۰۴

 تجزیه وتحلیل زمین طرح………………… ۳۰۴

 هندسه زمین طرح………………………. ۳۰۴

سیستم های دسترسی……………………… ۳۰۴

محورهای دید مطلوب…………………….. ۳۰۵

دیداز خارج از سایت به درون سایت………… ۳۰۵

دید از درون سایت به خارج سایت………….. ۳۰۵

کاربری های مجاور سایت…………………. ۳۰۶

ابعاد و شیب زمین……………………… ۳۰۶

نتایج سایت آنالیز………………………. ۳۰۶

ملاحظات معماری مجموعه……………………. ۳۰۸

ملاحظات سازه ای مجموعـه………………….. ۳۱۰

ملاحظات تأسیساتی مجموعـه…………………. ۳۱۱

ارائه برنامه فیزیکی……………………… ۳۱۲

ارائه مدارک نهایی  ۳۲

دانلودپروژه مرکز همایشهای مشهد

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022