:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • ترجمه مقاله تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت

  دسته :

  کشاورزی

  فرمت/pdfتعداد صفحات ترجمه شده 10
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت :

ترجمه مقاله تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت

فهرست
عنوان مقاله: Propagation of cleome spinosa jacq through tissue culture
ترجمه عنوان: تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت
رشته: کشاورزی
تعداد: ۷ صفحه انگلیسی پی دی اف– ۱۰ صفحه فارسی پی دی اف

ﭼﮑﯿﺪه:

ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ  Cleome spinosa Jacq کشت بافت و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﮔﯿﺎھﯽ روی اﻟﻘﺎی ﮐﺎﻟﻮس ، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻮانه و ﺗﺸﮑﯿﻞ رﯾﺸه ﺳهﻧﻮع رﯾﺰ ﻧﻤﻮﻧه آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ. ﺗﻨﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد که ھﯿﭙﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ھﺎ ، ﺑﺪون  MSﺑﺨﺶ ھﺎی ﺳﺎﻗه به ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﻮانه ھﺎی روی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی رﺷﺪ ﺑﺎززاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻟﻘﺎی ﮐﺎﻟﻮس از ﺗﺎ  ١) +MS% رﺳﯿﺪ.و اﯾﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ١٠٠ھﯿﭙﻮﮐﻮﺗﯿﻞ ھﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎقه ﺑه ٠.٢ﮐﯿﻨﺘﯿﻦ +  mg/L (٢ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐه در آن ﺑﺮگ ھﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ  NAA mg/L ﮐﺎﻟﻮس را از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﺎﻟﻮس ھﺎی ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺑﺮگ در MS زﯾﺮ ﮐﺸﺖ  ۶-benzylaminopurine (BAP) mg/L 0.5 + 0.5 mg/L KT+ ﺟﻮاﻧه در  ٧.۵% ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از ١٠٠ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ از ﻣﻨﺠﺮ ﺑه  MS+ 0.5 mg/L (IBAرﯾﺰ ﻧﻤﻮﻧه رﺳﯿﺪﻧﺪ. ﻣﺎﯾهﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ  ) % ﺑﺎززاﯾﯽ ﺟﻮانه ھﺎ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ۶۶.٧ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺪادی رﯾﺸه ﮐﻠﻔﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠه اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺎ رﯾﺸه ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺨﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

  ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪ: کشت بافت ، ﺑﺎززاﯾﯽ ، ﺗﻨﻈﯿﻢ  Cleome spinosa Jacq , رﺷﺪﮐﻨﻨﺪه .

ترجمه مقاله تکثیر گیاه کلئوم اسپینوزا از طریق کشت بافت

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022