:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

  دسته :

  رشته معدن

  فرمت/ورد تعداد صفحات 190
  قیمت : 6000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی :

پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

گروه مهندسی معدن (اکتشاف استخراج)

پروژه دوره کارشناسی

فهرست مطالب

عنوان

چکیده ……………………………………….. ۱

مقدمه ……………………………………….. ۲

فصل اول

کلیات …………………………………….۵

۲-۱- تاریخچه بررسی …………………………… ۱۱

۳-۱- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه……………… ۱۱

۴-۱- کامبرین ………………………………… ۱۲

۱-۴-۱- سازند باروت E bt…………………………………………. 12

۲-۴-۱- سازند میلت E m……………………………………………. 12

۵-۱- اردویسین  – سیلورین ……………………… ۱۳

۶-۱- اردویسین………………………………… ۱۴

۱-۶-۱-    Os,sh واحد زیرین ……………………….. ۱۴

۲-۶-۱- (Ov) …………………………………… 14

۷-۱- دونین ………………………………….. ۱۵

۱-۷-۱- واحد زیرین (Ds)  ………………………… ۱۵

۲-۷-۱- واحد بالایی (D I,sh)………………………… 15

۳-۷-۱- Osh,s ………………………………….. 15

۴-۷-۱- O1, sh,s…………………………………………………………. 15

۸-۱- نهشته های کواترنر ……………………….. ۱۶

۱-۸-۱- آتشفشان جوان (QLO) ………………………. 17

۹-۱- رسوبهای ترشیری ………………………….. ۱۷

۱-۹-۱- ائوسن ………………………………… ۱۷

۲-۹-۱- نئوژن ………………………………… ۱۸

۳-۹-۱-Ng1(1) ………………………………….. 18

۴-۹-۱-Ng2 (11)…………………………………. 18

۱۰-۱- ژوراسیک ……………………………….. ۱۹

۱-۱۰-۱ سازند شمشک Jss…………………………… 19

۲-۱۰-۱- سازند چمن بید jch ………………………. 20

۳-۱۰-۱- سازند مزدوران j-Kmz …………………….. 20

۴-۱۰-۱- سازند شوریجه Ksh ………………………. 22

۵-۱۰-۱- سازند سرچشمه (Ksr) ……………………… 23

۶-۱۰-۱- سازند تیرگان (Ktr) ………………………. 23

۷-۱۰-۱- سازند سنگانه (Ksn) ……………………… 24

۸-۱۰-۱- سازند آبدراز (Kab) ……………………… 25

۱۱-۱- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه ……………. ۲۵

۱-۱۱-۱- ویژگی سنگهای رسوبی …………………….. ۲۸

۲-۱۱-۱- ویژگی سنگهای آذرین …………………….. ۳۰

۱۲-۱- بررسی های ساختمانی ……………………… ۳۱

۱۳-۱- گسل های منطقه ………………………….. ۳۳

۱-۱۳-۱- گسل های تراشی و واژگونه ………………… ۳۳

۲-۱۳-۱- گسله کوه سلوک …………………………. ۳۴

۳-۱۳-۱- گسله قرچه رباط ………………………… ۳۴

۴-۱۳-۱- گسله شیرویه …………………………… ۳۴

۵-۱۳-۱-گسله گردنه حصار ………………………… ۳۴

۶-۱۳-۱- گسله شمال سارران……………………….. ۳۴

۷-۱۳-۱- گسله چهار خروار………………………… ۳۴

۱۴-۱- محیط تکتونیکی ………………………….. ۳۶

۱۵-۱- زمین شناسی اقتصادی ……………………… ۴۲

۱۶-۱- ژئوشیمی و پترولوژی ……………………… ۴۳

۱-۱۶-۱- بررسی عناصر اصلی ………………………. ۴۷

۲-۱۶-۱- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار ……………. ۴۹

۱۷-۱- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی ……………. ۴۹

۱۸-۱- کانی شناسی و سنگ شناسی ………………….. ۵۰

۱-۱۸-۱- سنگهای رسوبی ………………………….. ۵۳

۲-۱۸-۱- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی ……… ۵۵

۳-۱۸-۱- سنگهای آتشفشانی ……………………….. ۵۷

۴-۱۸-۱- فاز اول ………………………………. ۵۸

۵-۱۸-۱- فاز دوم ………………………………. ۵۹

۶-۱۸-۱- فاز سوم ………………………………. ۵۹

فصل دوم

۱-۲- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ ……………………………………………. ۶۴

۲-۲- مختصری از ژئومورفولوژی ایران ……………… ۶۵

۳-۲- رشته کوهها ……………………………… ۶۸

۴-۲- دشتها ………………………………….. ۶۹

۵-۲- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ………… ۶۹

۶-۲- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه ………….. ۷۲

۷-۲- بررسی درجه حرارت در منطقه ………………… ۷۷

۸-۲- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ …………….. ۸۰

۹-۲- چینه شناسی حوضه کپه داغ ………………….. ۸۱

۱۰-۲- تکتونیک حوضه کپه داغ ……………………. ۸۹

۱۱-۲- مورفوتکتونیک …………………………… ۹۲

۱۲-۲- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضه کپه داغ . ۹۶

۱۳-۲- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ ۱۱۱

فصل سوم

۱-۳- موقعیت جغرافیایی زون بینالود …………….. ۱۲۱

۲-۳- وضعیت آب و هوا …………………………. ۱۲۱

۳-۳- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه ۱۲۴

۴-۳- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران ……………………………………… ۱۲۶

۵-۳- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه …………. ۱۲۹

۶-۳- چینه شناسی زون بینالود…………………… ۱۳۰

۷-۳- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه ………… ۱۳۱

۸-۳- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه …. ۱۳۱

۹-۳- زمین ساخت راندگی ناحیه بینالود، شمال شرق ایران ۱۳۳

نتیجه گیری …………………………………. ۱۵۴

منابع ……………………………………… ۱۵۵

چکیده

مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است. رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمانی، حرکات حوضه در زمان رسوبگذاری و ضخامت زیاد سازندها این مسئله دیده نمی شود. این رسوبات در اواخر میوسن و قبل از پلیوسن چین خورده و تشکیل آنتی کلینالها و سین کلینالهایی را داده است.

هدف از این مطالعه بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه خراسان شمالی و ارتباط این واحدها با واحدهای زمین شناسی را نشان می دهد.

ارتفاع توپوگرافی از جنوبشرق به سمت شمالغرب افزایش پیدا می کند که سازندهای آهکی در ایجادانها تاثیر داشته است.

در سازمدهای مزدوران تیرگان کلات و چهل کمان اشکال کارستیکی فراوانی دیده می شود.

واحدهای سنگی مقاوم (Competent) و متراکمی چون آهکی سازند مزدوران و تیرگان غالباً نواحی برآمده در تاقدیسها را تشکیل داده و واحدهای نامقاوم  (Incompetent) و فرسایش پذیری چون ماسه سنگها، مارنها و شیلهای سازندهای شوریچه، سرچشمه و سنگانه در نواحی پست در هسته ناودیسها دیده می شوند. چنین اختلاف مقاومتی چین خوردگی این واحدها را در رشته جبال کنترل می نمایند. بطوریکه هرچه ضخامت این واحدهای سنگی نامقاوم بیشتر باشد چین خوردگی فشرده تر و نامنظم تر و با کاهش ضخامت آنها چین های بازتر و منظم تری تشکیل می گردد.

در این منطقه بعلت ریزشهای فراوان جوی و نفوذ آب همچنین تحت تاثیر نیروی ثقل و در جهت شیب توپوگرافی لغزش رسوبات صورت می گیرد.

زمین لغزش یکی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نسبتاً خطرساز در منطقه می باشد که می تواند برای ادامه زندگی روستائیان در بعضی مناطق مشکل ساز باشد.

مقدمه

لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند.

دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است، زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود، در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد. بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها را مشخص می کند بعنوان پارامترهای تشخیص داده های کمی در مورد فرآیندها و لندفرمهای وابسته فراهم می سازد که قابلیت تفسیری لازم برای مشخص کردن محیط های زمین شناسی و اقلیمی اشکال زمین را دارا بوده و از طریق آن وقایع ژئومورفولوژیک بازسازی گردیده و تاریخ چشم انداز مشخص می شود.

بریان (Bryan) نیز بگونه ای دیگر تاید می کند چشم انداز ژئومورفولوژیک نمی تواند بطور مناسبی تفسیر گردد مگر اینکه تاریخ ژئومورفولوژیک تحول و تکامل آن مورد مطالعه قرار گیرد و بدین ترتیب با مطرح کردن بعد زمان در تحول و تکامل اشکال به یک تمایل تاریخی در ژئومورفولوژی ایجاد می کند.

بریان معتقد است که هدف اولیه ژئومورفولوژی تشخیص و تمایز لندفرمهای گذشته از لندفرمهای ناشی از فرآیندهای امروزی است وی  از اینگونه بررسی ها برای روشن کردن تاریخ ژئومورفیک مناطق بر حسب کنترل کننده های زمین شناسی و اقلیمی استفاده می کند.

 

پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022