:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP)از الگوهای آماری

  دسته :

  کامپیوتر

  فرمت/ورد تعداد صفحات 293
  قیمت : 9000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP)از الگوهای آماری :

پروژه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP)از الگوهای آماری

پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

 

فهرست مطالب

عنوان

۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰

۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

  ‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

  ‫۶-۱-۱ ‪  Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g

۲-۱ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

۱-۲-۱ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

۳-۱ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

 ‫۱-۳-۱- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

۴-۱ از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید

۱-۴-۱ ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد

۳-۴-۱ ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

۴-۴-۱ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)

۵-۴-۱ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن

۵-۱ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

۱-۵-۱معماری سرویس دهنده:

۲-۵-۱معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار های انبار اراکل

۱-۲: کدام ابزار

۲-۲: سازنده انبار اوراکل یا OWB

۱-۲-۲: تنظیم سازنده انبار

۲-۲-۲: مشتری سازنده انبار اراکل

۳-۲-۲: اهداف و منابع داده ها:

۴-۲-۲: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

۵-۲-۲: ایجاد ابعاد

۶-۲-۲: ایجاد یک مکعب

۷-۲-۲: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

۸-۲-۲: تایید طرح

۹-۲-۲: ایجاد طرح

 

۱۰-۲-۲: استقرار طرح

۳-۲: کاشف اراکل

۱-۳-۲: چرا Discoverer؟

۲-۳-۲: تنظیم محیط

۳-۳-۲: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

۴-۲: گزارشات اراکل ۱۰g

۱-۴-۲: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

۲-۴-۲: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

۳-۴-۲:انتشار گزارش

۵-۲: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

۱-۳: بررسی بیشتر

۱-۱-۳: اینترنت و اینترانت

۲-۱-۳: نرم افزار اراکل برای انبار داده

۲-۳: سرور کاربردی اراکل۱۰g

۱-۲-۳: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

۲-۲-۳: پرتال AS Oracle

۱-۳-۳: Discoverer

۲-۳-۳:انتشار یک پورت لت

۳-۳-۳: ایجاد گزارش استاتیک

۴-۳: خصوصی سازی اراکل

۵-۳: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

۱-۴: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

۱-۱-۴: کاربردهای OLAP

۲-۱-۴: ROLAP و MOLAP

۳-۱-۴: اراکل OLAP

۲-۴: معماری اراکل OLAP

۳-۴: فضاهای کاری آنالیزی

۱-۳-۴: مدل چند بعدی

۲-۳-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی

۱-۴-۴: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

 

۲-۴-۴:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

۵-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی

۱-۵-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

۲-۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی

۳-۵-۴: ایجاد یک طرح تجمعی

۴-۵-۴: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

۶-۴: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

۱-۶-۴: DML OLAP

۲-۶-۴: بسته DBMS-AW

۳-۶-۴: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

۴-۶-۴: OLAP API و اجزاء BI

۷-۴: خلاصه

فصل پنجم : داده کاوی اراکل

۵٫۱: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

۵٫۲. :روش های داده کاوی اوراکل

۵٫۲٫۱ : قوانین پیوستگی

۵٫۲٫۲ : گروهبندی

۵٫۲٫۳ : استخراج ویژگی

۵٫۲٫۴ : طبقه بندی

۵٫۲٫۵ : بازگشت

۵٫۲٫۶ : استاندارد PMML

۵٫۳٫۱ : فرمت داده

۲-۳-۵ آماده سازی داده

۴-۵: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

۱-۴-۵: نصب و پیکربندی

۲-۴-۵: روند آنالیز داده کاوی

۳-۴-۵: مثالی با استفاده از جاوا API

۴-۴-۵: مثال استفاده از روال های PL/SQL

۵-۵: خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

۱-۶: مقدمه

۲-۶: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

۱-۲-۶: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

 

۲-۲-۶: نقش بهترین تجربیات عملکردی

۳-۶: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل ۱۰g با ویژگی  قابلیت دسترسی بالا

۴-۶: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

۱-۴-۶: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

۲-۴-۶: ذخیره سازی مطمئن

۳-۴-۶: آشکار سازی و نمایش خط:

۴-۴-۶: مدیریت منابع

۵-۶: حفاظت در برابر فقدان داده

۱-۵-۶: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

۲-۵-۶: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

۳-۵-۶: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

۴-۵-۶: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

۵-۵-۶: حفاظت متا داده

۶-۶: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

۱-۶-۶: پیکربندی مجدد نمونه پویا

۲-۶-۶: حفظ آنلاین

۳-۶-۶: تعریف مجدد آنلاین:

۴-۶-۶: ارتقاء درجه

۷-۶: مدیریت طول عمر اطلاعات

۸-۶: خلاصه:

 ضمیمه

فهرست شکل ها

شکل ۱-۲: سازنده انبار- مراحل تنظیم یا به راه اندازی

شکل ۲-۲: میز فرمان مشتری OWB

شکل ۳-۲: سازنده انبار- ایجاد یک مدول

شکل ۴-۲: سازنده انبار- ایجاد یک منبع پایگاه داده اراکل

شکل ۵-۲: سازنده انبار- اهداف و منابع داده های تعریف شده

شکل ۶-۲: سازنده انبار- ورود جدول

شکل ۷-۲: سازنده انبار- به طور دستی جدول را تعریف کنید

شکل ۸-۲: سازنده انبار- سلسله مراتب بعد

شکل ۹-۲: سازنده انبار- ایجاد مکعب

شکل ۱۰-۲: ویرایش گر نقشه

شکل ۱۱-۲: ویرایشگر نقشه کشی همراه با اتصالات

شکل ۱۲-۲: جستجوی کلید محصول

شکل ۱۳-۲: فیلترسازی داده های منبع

شکل ۱۴-۲: تایید طرح

شکل ۱۵-۲: ایجاد طرح

شکل ۱۶-۲: رمز ایجاد شده توسط سازنده انبار اراکل

شکل ۱۷-۲: مدیر استقرار

شکل ۱۸-۲: مدیریت استقرار- گزارش پیش استقراری

شکل ۱۹-۲: بخش مدیر کار،اهداف OWB استقرار یافته را نشان می دهد

شکل ۲۰-۲: وضعیت مدیر استقرار (Deployment Manager)

شکل ۲۱-۲: پیکربندی طرح فیزیکی

شکل ۲۲-۲: Discoverer و Oracle Portal

شکل ۲۳-۲: Viewer Discoverer- اجرای پرس و جوی ما

شکل ۲۴-۲: Viewer Discoverer- فهرست فروش کشور Category sales by Country

شکل ۲۵-۲- Viewer Discoverer

شکل ۲۶-۲: Viewer Discoverer-Drill Drown

شکل ۲۷-۲: Administrator Discoverer- ایجاد یک EUL

شکل ۲۸-۲: Administrator Discoverer- انتخاب شِما

شکل ۲۹-۲: Administrator Discoverer- انتخاب جدول و دیدگاه ها

شکل ۳۰-۲: Administrator Discoverer- اتصالات خودکار

شکل ۳۱-۲: مدیر- نامگذاری ناحیه تجاری

 

شکل ۳۲-۲: Administrator Discoverer- فهرست کار

شکل ۳۳-۲: Administrator Discoverer- تنظیم ناحیه تجاری

شکل ۳۴-۲: Administrator Discoverer- تغییر جزئیات آیتم

شکل ۳۵-۲: Administrator Discoverer- ایجاد یک آیتم محاسبه شده

شکل ۳۶-۲: Administrator Discoverer= تعریف اتصال

شکل ۳۷-۲: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- تعریف سلسله مراتب

شکل ۳۸-۲: Administrator Discoverer- کلاس آیتم

شکل ۳۹-۲: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- خلاصه سازی

شکل ۴۰-۲: Administrator Discoverer- تجدید خلاصه

شکل ۴۱-۲: Administrator Discoverer- ویزارد خلاصه

شکل ۴۲-۲: مدیر- اجازه دسترسی به ناحیه تجاری

شکل ۴۳-۲: مدیر کاشف (administrator Discoverer)- ناحیه تجاری

شکل ۴۴-۲: Plus Discoverer- فهرستی از پایگاه داده ها برای اتصال

شکل ۴۵-۲: Plus Discoverer – استفاده از کتاب کاری

شکل ۴۶-۲: Plus Discoverer- انتخاب داده برای نمایش

شکل ۴۷-۲: Plus Discoverer- آرایش

جدول

شکل ۴۸-۲: Plus Discoverer- گزینه های پرس و جو

شکل ۴۹-۲: Plus Discoverer- عنوان های فرمت

شکل ۵۰-۲: Plus Discoverer- انواع داده ها

شکل ۵۱-۲: Plus Discoverer- تعریف کل ها

شکل ۵۲-۲Plus  Discoverer- گزارش

شکل ۵۳-۲: Plus  Discoverer- بازرس SQL

شکل ۵۴-۲: Plus Discoverer- Drill up/down  داده

شکل ۵۵-۲: Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه

شکل ۵۶-۲: Plus Discoverer ویزارد نمودار

شکل ۵۷-۲: Plus Discoverer- نمودار فروش های سالانه

شکل ۵۸-۲: Plus Discoverer- انتخاب داده های خاص

شکل ۵۹-۲: Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرایط

شکل ۶۰-۲: گزارشات اراکل- انتخاب وسیله گزارش

شکل ۶۱-۲: انتخاب شیوه گزارش و عنوان

شکل ۶۲-۲: گزارشات اراکل- انتخاب منبع داده ها

شکل ۶۳-۲: گزارشات راکل- مشخص سازی پرس و جو SQL

 

شکل ۶۴-۲: گزارشات اراکل- استفاده از سازنده پرس و جو

شکل ۶۵-۲: گزارشات اراکل- ستون ها برای نمایش

شکل ۶۶-۲: گزارشات اراکل- محاسبه کل ها

شکل ۶۷-۲: گزارشات اراکل- مشخص سازی عرض های ستون

شکل ۶۸-۲: گزارشات اراکل- گزارش نهایی

شکل ۶۹-۲: گزارشات اراکل- گزارش ماتریس

شکل ۷۰-۲: گزارشات اراکل- گزارش شرطی

شکل ۱-۳: sign in شدن به پرتال Oracle AS

شکل ۲-۳: پرتال Oracle AS- نمایش استاندارد

شکل ۳-۳: یک  نگاه کلی به پرتال  Oracle AS

شکل ۴-۳: ایجاد یک صفحه وب EASYDW در پرتال AS  Oracle

شکل ۵-۳: پرتال EASYDW

شکل ۶-۳: مدیریت سرور کاربردی اراکل ۱۰g

شکل ۷-۳: ایجاد یک اتصال عمومی

شکل ۸-۳: مشخص سازی جزئیات پورت لت

شکل ۹-۳: استفاده از نوارها برای آغازیک گزارش استاتیک

شکل ۱-۴: معماری پایگاه داده اراکل ۱۰g OLAP

شکل ۲-۴: پایه سطح در برابر جدول بعد والدینی- فرزندی

شکل ۳-۴:نسخه مفهومی متغیر

شکل ۴-۴: ابعاد در مدیرکاری اراکل

شکل ۵-۴: ویرایش گزینه های OLAP برای یک بعد

شکل ۶-۴: متاداده CWM برای بعد

شکل ۷-۴: ایجاد معکب در مدیرکاری اراکل

شکل ۸-۴: اضافه شدن ابعاد به مکعب

شکل ۹-۴: یک واحد اندازه گیری را به مکعب اضافه کنید

شکل ۱۰-۴: تعریف تجمعات برای مکعب

شکل ۱۱-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل ۱۲-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه هدف

شکل ۱۳-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی- نام گذاری فضای کاری آنالیزی

شکل ۱۴-۴: انتخاب مکعب برای فضای کاری آنالیزی

شکل ۱۵-۴: انتخاب گزینه های ساخت برای فضای کاری آنالیزی

شکل ۱۶-۴: گزینه های ذخیره سازی پیشرفته و نامگذاری

شکل ۱۷-۴: اسکریپت ایجاد فضای کاری آنالیزی را در یک فایل ذخیره سازید

شکل ۱۸-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل ۱۹-۴: فضای کاری آنالیزی در دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل ۲۰-۴: ایجاد یک بعد مرکب

شکل ۲۱-۴: اضافه کردن ابعاد به یک ترکیب

شکل ۲۲-۴: مشخص سازی ترتیب ابعاد در یک ترکیب

شکل ۲۳-۴: مشخص سازی اندازه های segment وترتیب بعد

شکل ۲۴-۴: فضای کاری آنالیزی- منوی راست کلیک

شکل ۲۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب مکعب ها

شکل ۲۶-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب ابعاد

شکل ۲۷-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل ۲۸-۴: ویزارد طرح تجمعی- انتخاب اندازه تجمع

شکل ۲۹-۴: انتخاب سطوح برای تجمع

شکل ۳۰-۴: مرور طرح تجمعی

شکل ۳۱-۴: دسترسی به فضای کاری آنالیزی

شکل ۳۲-۴: کاربرگ OLAP در مدیر فضای کاری اوراکل

شکل ۵٫۱ : قوانین پیوستگی

شکل ۵٫۲ : گروه بندی

شکل ۵٫۳ : طبقه بندی

شکل ۵٫۴ : ماتریس اختلال

شکل ۵.۵ : استفاده از آنالیز ارتقاء برای اعلان های هدفمند

شکل۵٫۶ : درخت تصمیم گیری شبکه تطبیقی Bayes

شکل ۵٫۷ : فرمت های جدول برای داده کاوی

شکل ۱-۶: ویژگی های قابلیت دسترسی بالای پایگاه داده اوراکل ۱۰g

شکل ۲-۶: پیکربندی گارد داده

شکل ۳-۶: صفحه مدیریت کنترل شبکه

شکل ۴-۶: تنظیم پیکربندی گارد داده

شکل ۵-۶: اضافه کردن یک پایگاه داده ی جانشین

شکل ۶-۶: انتخاب نوع back up

شکل ۷-۶: مشخص سازی گزینه های پشتیبانی

شکل ۸-۶: مشخص سازی Oracle Home برای جانشین

شکل ۹-۶: مشخص سازی موقعیت های فایل جانشین

 

شکل ۱۰-۶: مشخص نمودن پیکربندی جانشین

شکل ۱۱-۶: فرایند ایجاد جانشین

شکل ۱۲-۶: پیکربندی گارد داده

شکل ۱۳-۶: نمایش عملکرد گارد داده

شکل ۱۴-۶: عملکرد switchover

شکل ۱۵-۶: switchover کامل

شکل ۱۶-۶: ساختار با حداکثر قابلیت دسترسی

شکل ۱۷-۶: سیاست های مدیریت ذخیره سازی برطبق رده داده ها

 

 

 

 

پروژه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP)از الگوهای آماری

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022