:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

  دسته :

  فنی و مهندسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 320
  قیمت : 11000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی :

پروژه روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

index

فهرست

پیشگفتار
۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم¬های تعمیرشدنی   ۱
۱٫۱ – اصطلاحات پایه و مثال¬ها   ۱
۱٫۲ – سیستم¬های تعمیرنشدنی   ۱۱
۱٫۲٫۱ – توزیع نمایی   ۱۸
۱٫۲٫۲ –  توزیع پواسن   ۲۵
۱٫۲٫۳ – توزیع گاما    ۲۹
۱٫۳ – قضیه اساسی فرایندهای نقطه¬ای   ۳۵
۱٫۴ – مروری بر مدل¬ها   ۴۷
۱٫۵ – تمرین¬ها   ۴۸
۲ – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای پواسن   ۵۱
۲٫۱ – فرایند پواسن   ۵۱
۲٫۲ – فرایند پواسن همگن   ۶۷
۲٫۲٫۱ – طول وقفه¬ها برای HPP   ۷۹
۲٫۳ – فرایند پواسن ناهمگن   ۸۱
۲٫۳٫۱ – توابع درستنمایی   ۸۳
۲٫۳٫۲ – نمونه شکست¬های بریده شده   ۹۰
۲٫۴ – تمرین¬ها   ۹۲
۳ – مدل¬های احتمالاتی : فرایندهای تجدیدپذیر و سایر فرایندها   ۹۹
۳٫۱ – فرایند تجدیدپذیر   ۹۹
۳٫۲ – مدل نمایی تکه¬ای   ۱۱۴
۳٫۳ – فرایندهای تعدیل یافته   ۱۱۵
۳٫۴ – فرایند شاخه¬ای پواسن    ۱۱۹
۳٫۵  – مدل¬های تعمیر ناقص   ۱۲۶
۳٫۶ – تمرین¬ها   ۱۲۸
۴ –  تحلیل داده¬های یک سیستم تعمیرپذیر ساده   ۱۳۱
۴٫۱ – روش¬های گرافیکی   ۱۳۱
۴٫۱٫۱- نمودارهای دو آن   ۱۳۴
۴٫۱٫۲- نمودارهای مجموع زمان بر آزمون   ۱۴۲
۴٫۲ – روشهای ناپارامتری برای براورد     ۱۴۶
۴٫۲٫۱- برآورد های طبیعی تابع شناسه      ۱۴۶
۴٫۲٫۲- برآوردهای کرنل   ۱۴۸
۴٫۲٫۳- برآورد فرضیه تابع شناسه مقعر   ۱۴۹
۴٫۲٫۴- مثال ها   ۱۵۰
۴٫۳ – آزمون برای فرایند پواسن همگن   ۱۵۵
۴٫۴ – استنباط برای فرایند پواسن همگن   ۱۶۳
۴٫۵ – استنباط برای فرایند قانون توان : حالت خرابی قطع شده   ۱۶۹
۴٫۵٫۱- برآورد نقطه ای برای β.θ   ۱۷۰
۴٫۵٫۲-برآوردهای فاصله ای و آزمون های فرض   ۱۷۴
۴٫۵٫۳- برآورد تابع شناسه   ۱۸۴
۴٫۵٫۴- آزمونهای نیکویی برازش   ۱۸۷
۴٫۶ – استنباط آماری برای حالت زمان قطع شده   ۲۰۰
۴٫۶٫۱ – برآورد فاصله ای برای β.θ   ۲۰۱
۴٫۶٫۲- برآورد فاصله ای آزمونهای فرض   ۲۰۴
۴٫۶٫۳- برآوردتابع شناسه   ۲۰۷
۴٫۶٫۴- آزمونهای نیکویی برازش    ۲۱۰
۴٫۷ – اثرفرضیه HPP ، وقتی فرایند درست یک فرایند قانون توان است   ۲۱۴
۴٫۸ – براورد بیزی   ۲۱۸
۴٫۸٫۱ – استنباط بیزی برای پارامترهای HPP   ۲۲۱
۴٫۸٫۳ –  استنباط بیزی برای پارامترهای فرایند کم¬توان   ۲۳۱
۴٫۸٫۴ – استنباط بیزی برای پیش¬بینی تعداد خرابی¬ها   ۲۴۰
۴٫۹ –  استنباط یک فرایند مدل¬بندی شده به صورت کم¬توان   ۲۴۲
۴٫۹٫۱ –  براورد درستنمایی ماکسیمم برای     ۲۴۲
۴٫۹٫۲ –  آزمون فرض برای فرایند مدل کم¬توان   ۲۴۶
۴٫۹٫۳  – فاصله اطمینان برای پارامترها   ۲۴۹
۴٫۹٫۴ – مثال   ۲۵۰
۴٫۱۰ –  استنباط برای مدل  نمایی تکه¬ای   ۲۵۱
۴٫۱۱ –  استانداردها   ۲۵۶
۴٫۱۱٫۱-  MIL-HDBK-189   ۲۵۹
۴٫۱۱٫۲ –  MIL-HDBK-781 ,  MIL-STD-781    ۲۶۲
۴٫۱۱٫۳ –  ANSI / IEC / ASQ / 61164   ۲۶۲
۴٫۱۲ –   فرایندهای استنباطی دیگر برای سیستم¬های تعمیرپذیر    ۲۶۴
۴٫۱۳ –  تمرین¬ها   ۲۶۶
۵ – تجزیه و تحلیل مشاهدات سیستم های تعمیرپذیر چندگانه   ۲۷۱
۵٫۱ –  فرایندهای پواسن همگن همسان   ۲۷۱
۵٫۱٫۱ –  براورد نقطه¬ای برای     ۲۷۱
۵٫۱٫۲-  براورد بازه¬ای برای     ۲۷۴
۵٫۱٫۳ – آزمون فرض برای     ۲۷۹
۵٫۲ – فرایندهای پواسن همگن ناهمسان   ۲۸۲
۵٫۲٫۱-  دو سیستم خرابی قطع شده   ۲۸۲
۵٫۲٫۲ – k  سیستم   ۲۸۵
۵٫۳ –  مدل¬های پارامتریک تجربی و سلسله مراتبی بیزی برای فرایند پواسن همگن   ۲۸۷
۵٫۳٫۱-  مدل¬های پارامتری تجربی بیزی   ۲۹۱
۵٫۳٫۲ –  مدل¬های سلسله مراتبی بیزی   ۳۰۳
۵٫۴-  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های همسان   ۳۰۶
۵٫۵ –  آزمون تساوی پارامترهای افزایش در فرایند کم¬توان   ۳۱۴
۵٫۵٫۱ – آزمون تساوی   ها برای دو سیستم   ۳۱۵
۵٫۵٫۲- آزمون تساوی   های k سیستم   ۳۱۹
۵٫۶ –  فرایند کم¬توان برای سیستم¬های ناهمسان   ۳۲۰

مقدمه

اعتمادپذیری نقش مهمی در بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابت ایفا می کند.برای بیشتر محصولات، مصرف کننده ها ، اعتمادپذیری را به عنوان یکی از مهمترین مشخصه های کیفیت در نظر می گیرند. در دهه های اخیر،تحقیقات بیشتری درباره نظریه ها و کاربرد های اعتماد پذیری انجام شده است.با این وجود بیشتر این مقالات متوجه سیستم های تعمیر ناپذیر-سیستم هایی که بعد از اولین شکست از کار انداخته می‌شوند-می باشد. این کتاب تنهااعتمادپذیری سیستم های تعمیر پذیر را تحت پوشش قرار می دهد و  و سعی دارد که تعریف گذرایی از مطالب زیر ارائه دهد:

مدلهای احتمالاتی برای اعتماد پذیری سیستم های تعمیر پذیرو

روشهای آماری، شامل روش های نموداری برای تجزیه داده های سیستم های تعمیر پذیر .

بخش اول کتاب بیشتر مشابه کتاب های فرآیند های تصادفی است.اما با این وجود عنوان های گزیده شدهای از موضوع ،ارائه شده اند. این بخش از کتاب معرفی نسبتأ گذرایی از فرآیند های نقطه ای تصادفی است.بخش دوم کتاب در مورد تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیر پذیر است که شامل روشهای نموداری،برآوردهای نقطه ای،فاصله ای ،آزمون فرض ها،آزمون های نیکویی برازش و پیش بینی های اعتماد پذیری می باشد.

این کتاب برای متخصصین روایی،مهندسین کیفیت،آماردانان،مدیران کیفیت و تمام کسانی که در تولید سیستم های روایی دخالت دارند نوشته و تدوین شده است.و همچنین می توان از آن به عنوان منبع مفیدی برای شاغلین و مهندسین در این زمینه استفاده کرد.به علاوه،این کتاب می تواند به عنوان کتاب درسی سطوح عالی یا ابتدائی اعتمادپذیری به کار برده شود. برای این منظور ما مثال های متنوعی،بیشتر با داده های واقعی،ارائه کرده ایم.خوانندگانی با پیش زمینه مدارک محاسباتی در احتمال و آمار قادر خواهند بود که بیشتر مطالب کتاب را درک کنند.با این وجود درک بعضی از اثبات ها مشکل خواهند بود.خوانندگانی با پیش زمینه متغیرهای تصادفی(گسسته و پیوسته)،توزیع احتمال های توأم وحاشیه ای،امید ریاضی،برآورد نقطه ای،فاصله اطمینان و آزمون فرض ها باید بتوانند تقریبأکل مطالب کتاب را درک کنند.بعضی از مطالب تعمیم یافته همانند مشتقات برآوردهای ماکسیمم درستنمایی،مشتقات برآوردهای بیزی و اثبات بعضی از قضیه ها اختیاری می باشند.

فصل اول با بحث در مورد اصطلاحات و گزاره هایی که بیشتر در مورد اعتمادپذیری به کار برده

می شوند،آغاز می گردد.تمایز بین سیستم های تعمیرپذیر و تعمیرناپذیر و مجموعه ای از تناظرات در نمادهاو اصطلاحات نیز در این فصل بیان شده اند.فصل دوم شامل فرآیندهای پواسن،از جمله فرآیندهای پواسن همگن می باشدو بعضی از ویژگیهای آنها را ارائه می دهد.فصل سوم درباره سایر مدل های  احتمالاتی که می توانند در اعتمادپذیری سیستم های تعمیرپذیر کاربرد داشته باشند،بحث می کند.این مدل ها شامل فرآیندهای تجدیدپذیروهمچنین بعضی مدل های خاص می باشند.فصل چهارم و پنجم به تجزیه و تحلیل داده های سیستم های تعمیرپذیر می پردازند.فصل چهارم در مورد تجزیه و تحلیل یک سیستم تعمیرپذیر و فصل پنجم با سیستم های متعددی مواجه است.

 

پروژه روش های آماری برای احتمال پذیری سیستم های تعمیرشدنی

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022