:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش کارآموزی آشنایی با سیکل بخارو

  دسته :

  گزارش کارآموزی

  فرمت/ورد تعداد صفحات66
  قیمت : 6500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی آشنایی با سیکل بخارو :

گزارش کارآموزی نیروگاه حرارتی رامین اهواز

گزارش کارآموزی مکان: نیروگاه حرارتی رامین اهواز

موضوع:آشنایی با سیکل بخارو بررسی تجهیزات الکتریکی نیروگاه

فهرست مطالب
مقدمه
۱-تاریخچه نیروگاه رامین
۲-مدیریت وچارت سازمانی نیروگاه رامین
۳-تاسیسات وسوخت رسانی نیروگاه
۴-تجهیزات وقسمت های سیکل
۴-۱-بویلر
۴-۲-کندانسور
۴-۳-برج خنک کننده
۴-۴-توربین
۴-۵-بویلرراه انداز
۴-۶-دیراتور
۴-۷-فیدپمپ
۴-۸-پمپ کندانسیت
۴-۹-گرم کن
۴-۱۰-بوسترپمپ
۴-۱۱-اجکتورپمپ
۴-۱۲-اواپراتور
۵- سیستم های موجوددرهر واحد
۵-۱-سیستم آب گردشی
۵-۲-سیستم آب بندی توربین
۵-۳-سیستم روغن کاری اصلی توربین
۵-۴-سیستم آب خنک کن استاتور ژنراتور
۵-۵-سیستم گرم کردن پین وفلنج
۶-راه اندازی واحدهای نیروگاه
۶-۱-انواع راه اندازی
۶-۲-مراحل راه اندازی
۷-تجهیزات الکتریکی الکتریکی هرواحد
۷-۱-مشخصات نامی ژنراتور واحد
۷-۲-مشخصات نامی ترانس واحد
۷-۳-دیزل ژنراتور
۸-تجهیزات حفاظتی الکتریکی هرواحد
۸-۱-حفاظت دیفرانسیل طولی ژنراتور
۸-۲-حفاظت دیفرانسیل عرضی ژنراتور
۸-۳-حفاظت دیفرانسیل طولی ترانس واحد
۹- سیستم تحریک هرواحد
۹-۱-سیستم تحریک واحدهای۴و۳
۹-۲-سیستم تحریک واحدهای ۶و۵
۹-۳-حفاظت های موجود درسیستم تحریک
۹-۴-تشریح میکروکنترلرAVR سیستم تحریک
۱۰-آشنایی با انواع تست فشارقوی نیروگاه
۱۰-۱-تست پلاریته
۱۰-۲- تست مقاومت عایقی وتعیین مقدار مقاومت وtgδ
۱۱-شین بندی واحد
۱۱-۱ -شینهای مصرف داخلی
۱۱-۲-شینهای باسطح ولتاژkv3/6
۱۱-۳-شینهای با سطح ولتاژkv4/0
۱۲-پست انتقال واحدهای ۶و۵ نیروگاه
۱۳-حفاظت وکنترل
۱۳-۱-حفاظت وکنترل الکتروموتورها
۱۳-۲-حفاظت شینهای kv3/6
۱۳-۳-حفاظت شینهای kv4/0
۱۳-۴-اختصارات رله
۱۳-۵-نحوه فرمان قطع ووصل بریکرهایkv 3/6
۱۳-۶-نحوه فرمان قطع ووصل بریکرهایkv 4/0
۱۳-۷-فرمول تعیین اضافه بار
۱۳-۸-فرمول تعیین قطع سریع بریکر
۶-راه اندازی واحد:
۶-۱ انواع راه اندازی:
۶-۱-۱-راه اندازی سرد:این نوع راه اندازی زمانیست که مدت توقف توربین بیش از ۱۲۰ساعت بوده ودرجه حرارت فلز ورودی HP از ۱۵۰ درجه سانتیگراد بیشترنباشد.                                                    ۶-۱-۲ – راه اندازی گرم:این نوع راه اندازی زمانیست که مدت توقف  توربین بین(۱۰-۶) ساعت بوده ودرجه حرارت فلز ورودی به HP (420-150) درجه سانتیگرادو IP (440-100) درجه سانتیگراد باشد.
۶-۱-۳ –راه اندازی داغ: این نوع راه اندازی زمانیست که مدت توقف توربین بین (۱۰-۶) ساعت بوده ودرجه حرارت فلز ورودی به HP از ۴۲۰ وIP از ۴۴۰ درجه سانتیگراد بیشتر باشد.
۶-۱-۴poy راه اندازی از اول میشودووقتی فشاربخاراصلی رابا بستن poy5 به (۶۰-۵۰)اتمسفررساندیم
اسپری poy  راوارد مدار کرده درجه حرارت بعد از poy را در حد ۲۲۰درجه سانتیگراد نگه می داریم.
همچنین همیشه باید درجه حرارت بعد از poy راه اندازباید (۸۰-۵۰) درجه سانتیگرادازسیلندر HPبیشتر
باشد.
۶-۱-۵وقتی درجه حرارت فلزسیستم  رهیت گرم به۱۲۰درجه سانتیگراد رسیدفشاربخاررهیت راتا (۱۰-۸) اتمسفربه وسیله والوهای ۶۲۱و۶۲۲ افزایش داده طوریکه ترنینگیر خارج نشود.
۶-۱-۶وقتی درجه حرارت استاپ والوهای HP واولین لوله های cross over  به (۲۵۰_۲۰۰)درجه سانتیگرادودرجه حرارت سیلندر HP به ۱۴۰ درجه سانتیگراد رسیدودومین لوله های cross over  وگاورنروالوهابه ۱۵۰ درجه سانتیگراد رسید گرم کردن را متوقف میکنیم.
۶-۲ مراحل راه اندازی:
۶-۲-۱-آبگیری مخازن از کندانسوز بزکا(تانک ذخیره آب مقطر)
۶-۲-۲-کندانسیت پمپ مرحله اول(کن یک) با یک پمپ شروع به کار میکند
۶-۲-۳-با شروع پمپ کن یک سیستم بو (فیلترها)فعال می شوند
۶-۲-۴-کندانسیت مرحله دوم(کن دو) وارد مدار می شوند
۶-۲-۵-دیراتور ۷ اتمسفری از کن دو آب گیری می کند
۶-۲-۶-مرحله BY PASS  بوستر پمپها
۶-۲-۷-آب بوستر پمپ به دیراتور برمیگردد تا عمل اکسیژن گیری به حد نرمال %۵ برسد
۶-۲-۸-آبگیری بویلر از بوستر پمپ تاپرشدن لوله های بویلر به حجم t 1000 با یک بوستر پمپ
۶-۲-۹-فیدپمپ زدن (چرخش آب از بوستر به فیدپمپ)
۶-۲-۱۰-مشعل زدن برای دستیابی به دماوفشار لازم بخار آب
۶-۲-۱۱-دوردادن توربین (خارج کردن توربین ازترنینگیر)به ترتیب ازدورهای ۸۰۰-۱۶۰۰-۲۴۰۰تا۳۰۰۰ دور
۶-۲-۱۲-اتصال تحریک به مدار(وارد شدن اکسایتر)
۶-۲-۱۳-دستیابی به ولتاژ ۲۰ کیلو ولت از خروجی ژنراتور
۶-۲-۱۴-پارالل شدن توربین با شبکه سراسری
۶-۲-۱۵-تازمان تولید بار ۱۸۰ مگا وات تنها یک بوستر پمپ و یک فید پمپ در مدار است واز ۱۸۰ مگا وات به بالاهر دو بوستر پمپ وارد مدار می شوند.
۱۴
۱- تاریخچه نیروگاه رامین:
نیروگاه رامین با هدف  تامین برق  مورد نیاز جنوب غرب کشورورشد صنایع تولید دراستان خوزستان بوجود آمد که در آن زمان احداث یک نیروگاه بخار ۶۰۰ مگا وات ضرورت یافته بود. به همین منظور در زمان قرارداد احداث واحد های ۲و۱ نیروگاه رامین  شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران(توانیر) و شرکت تکنوپروم اکسپورت اتحاد جماهیر شوروی سابق درمورد احداث  واحد نیروگاهی درنزدیکی اهوازشامل دوواحد وهرواحد باظرفیت۳۱۵مگاوات منعقد شده ودرسال ۱۳۵۴قرارداد دیگری برای اضافه  نمودن  دو واحد مشابه دیگری مابین شرکت توانیرو شرکت تکنوپروم اکسپورت به امضا رسید  و بدین ترتیب مراحل  طراحی ومقدمات  کارهای  اجرایی  برای ۴ واحد ۳۱۵ مگاواتی آغازشد.
عملیات تجهیزکارگاه وکارهای ساحتمانی ازسال ۱۳۵۴ در زمینی به مساحت بیش از۵/۱میلیون مترمربع معادل ۱۵۰ هکتار واقع در شمالشرقی اهواز در کنارروستای ویس ودر فاصله کیلومتر ۲۵ جاده اهواز-مسجد سلیمان وشرق رودخانه کارون شروع گردید.
واحد یک نیروگاه در مرداد سال ۱۳۵۸ ،واحد دو نیروگاه درشهریور ۱۳۶۲،واحد سه در تیرماه ۱۳۷۳ وواحد چهار در آبان ۱۳۷۵ راه اندازی وبا شبکه سراسری  پارالل شدند.
در سال۱۳۶۸به لحاظ اهمیت وموقعیت نیروگاه در پایداری وتامین انرژی منطقه درجهت بالابردن سطح کشاورزی وصنعت استان جهت توسعه دو واحد دیگر(واحدهای ۶و۵)با همان شرکت مذکورمنعقد شد وکارهای اجرایی مقاله واحدهای ۶و۵ از فروردین ۱۳۷۰ شروع و واحد۵ درسال۱۳۷۷ وواحد۶ درسال۱۳۷۸ به بهره برداری رسید.

گزارش کارآموزی آشنایی با سیکل بخارو

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022