:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی

  دسته :

  رشته کشاورزی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 170
  قیمت : 8500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی :

پروژه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی

گروه هواشناسی کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته هواشناسی کشاورزی

پایان نامه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی وعوامل زمینی به کمک روش های  زمین آماری(مطالعه موردی استان تهران

چکیده

شناخت اقلیم وبررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید است. عوامل اقلیمی وعوامل زمینی درتعیین مناطق مساعد کشت گندم دیم، اهمیت بسزائی دارند. در این مطالعه که در استان تهران صورت گرفته، از عوامل اقلیمی: بارش طول فصل رشد، بارش پائیزه، بارش بهاره،  دما، تبخیر وتعرق پتانسیل(به روش پنمن مانتیث فائو) در طول دورۀ رشد گندم دیم واز عناصر زمینی: ارتفاع وشیب استفاده شد. جهت تهیه نقشه های اقلیمی روش های  معین وزمین آماری مورد بررسی قرار گرفتند. روش های معین مورداستفاده شامل روش های میانگین متحرک وزنی(WMA) باتوان های۱ الی ۵ می باشد. نتایج این بررسی نشان دهندۀ مزایای روش های زمین آماری نسبت به روش های معین درتهیه نقشه های اقلیمی است. از جمله این مزایا می توان به تحلیل واریوگراف اشاره کرد، که بر اساس پارامترهای آن می توان شبکه نمونه برداری را بطور بهینه طراحی نمود. دقت بالاتر این روش ها براساس شاخص میانگین قدر مطلق خطا(MAE ) ومتوسط قدر مطلق انحراف (MBE) ) همچنین از نیمساز دیاگرام پراکنش مقادیر موجود وبر آورد شده (ضرایبa , b ) به روش تکنیک متقابل نیز برای ارزیابی دقت روش ها استفاده شد. در روش های کوکریجینگ می توان از متغییر کمکی جهت تهیه نقشه و میانیابی استفاده نمود.

همچنین در این تحقیق توزیع جغرافیایی هر یک از پارامترهای هواشناسی  با احتمال وقوع ۷۵و ۹۰ درصد نیز تهیه شد، نقشه ها نشان داند که مناطق شمالی استان برای کشت مناسب وقسمتهای جنوبی برای کشت نامناسب می باشد.

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که روش کوکریجینگ ساده در برآورد بارندگی ، دما وتبخیر وتعرق پتانسیل و روش کوکریجینگ معمولی در برآورد بارش پائیز و بهار درطول دورۀ رشد گندم دیم ارائه می دهد. پس از تهیه نقشه های هم اقلیمی که با استفاده از روش های مذکور ترسیم شد، نقشه های مذکور از طریق نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی با نقشه های ارتفاع وشیب تلفیق شده ونقشه نهایی مناطق مساعد کشت گندم دیم در استان تهران بدست آمد.

نقشه نهایی نشان دادکه عمده مناطق مناسب برای کشت گندم دیم در قسمت غرب وشمال غربی کرج و مناطق بسیار پراکنده درقسمت های مرکزی و شمال شرقی استان تهران قرار دارد.  مناطق متوسط برای کشت گندم دیم قسمتهایی از دماوند،  ورامین، شهر ری، جنوب کرج وقسمتهای شمال کرج، تجریش وبخش کوچکی در شمال شرقی تهران را شامل می شود. همچنین مناطق ضعیف برای کشت گندم دیم قسمتهای جنوبی دماوند، فیروز کوه، ورامین، ری و بخش خیلی کوچکی ازکرج می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

چکیده ……………………………………… ۱

۱-۱-  مقدمه…………………………………. ۲

۱-۲- تعریف حدود موضوع………………………… ۳

۱-۳- بیان مساله پزوهش………………………… ۳

۱-۴- سوالات پزوهش…………………………….. ۴

۱- ۵- اهداف تحقیق……………………………. ۴

۱- ۶- فصول پایان…………………………….. ۴

فصل دوم

کلیات وتعاریف

۲-۱- مقدمه………………………………….. ۶

۲-۲- مناطق کشت گندم دیم………………………………………                          ۶

۲-۳ روش های ناحیه بندی آگروکلیمایی………………     ۷

۲-۴- تعیین تاریخ کشت گندم دیم…………………. ۷

۲-۵- زمین آمار………………………………. ۸

۲-۶- تحلیل مکانی…………………………….. ۹

۲-۷- متغییرناحیه ای………………………….. ۹

۲-۸- نیم تغییر نما…………………………… ۱۰

۲-۹- مشخصات واریوگرام………………………… ۱۰

الف- دامنه تاثیر……………………………. ۱۱

ب- سقف یا آستانه واریوگرام…………………… ۱۱

ج- اثر قطعه ای……………………………… ۱۲

۲-۱۰- تحلیل های ممکن از واریوگرام……………… ۱۲

۲-۱۱-  مدل های تئوری نیم تغییر نما…………….. ۱۲

۲-۱۱-۱- گروه فاقد آستانه……………………… ۱۲

۲-۱۱-۲- گروه حاوی آستانه……………………… ۱۲

۲-۱۲- روش های میانیابی……………………….. ۱۲

۲-۱۲-۱- روش زمین آمار………………………… ۱۳

۲-۱۲-۱-۱- کریجینگ ساده……………………….. ۱۳

۲-۱۲-۱-۲- کریجینگ معمولی……………………… ۱۳

۲-۱۲-۱-۳- کریجینگ جامع……………………….. ۱۴

۲-۱۲-۱-۴- کوکریجینگ………………………….. ۱۴

۲-۱۲-۲- روش های معین…………………………. ۱۵

۲-۱۲-۲-۱- روش میانگین متحرک وزنی………………. ۱۵

۲-۱۳- روش ارزیابی……………………………. ۱۵

فصل سوم

مروری بر منابع……………………………… ۱۷

۳-۱- پهنه بندی اقلیمی کشاورزی…………………. ۱۷

۳-۱-۱- سابقه تحقیق در خارج کشور……………….. ۱۷

۳-۳-۱-۲- سابقه تحقیق در ایران…………………. ۱۸

۳-۱-۳- جمع بندی منابع مربوط به اقلیم شناسی کشاورزی ۲۴

۳-۲- زمین آمار وداده های جوی…………………. ۲۶

۳-۲-۱- سابقه تحقیق در خارج کشور……………….. ۲۶

۳-۲-۲- سابقه تحقیق در ایران………………….. ۳۰

۳-۲-۳- جمع بندی منابع مربوط به زمین آمار ………. ۳۲

 

فصل چهارم

مواد و روش ها

۴-۱- منطقه مورد مطالعه……………………….. ۳۳

۴-۲- جمع آوری داده………………………….. ۳۴

۴-۳- نقشه منطقه مورد مطالعه…………………… ۳۴

۴-۴- آب و هوای منطقه مورد مطالعه………………. ۳۹

۴-۵- تنظیم اطلاعات ایستگاه ها بر اساس تقویم سال آبی. ۳۹

۴-۶- تکمیل، تطویل وتصحیح داده های هواشناسی……… ۴۰

۴-۷- انتخاب طول دوره مشترک آماری………………. ۴۱

۴-۸- آزمون همگنی داده ها……………………… ۴۲

۴-۹-  آزمون نرمال بودن داده ها………………… ۴۲

۴-۱۰-  آماده سازی داده ها…………………….. ۴۲

۴-۱۱- تعیین تاریخ کشت………………………… ۴۶

۴-۱۲- متغییرهای تحت بررسی…………………….. ۴۷

۴-۱۲-۱- رسم نقشه توزیع مکانی بارندگی در استان تهران ۴۷

۴-۱۲-۲- نقشه توزیع جغرافیایی بارندگی پائیز وبهار به کل بارندگی سالانه برحسب درصد…………………………………. ۴۸

۴-۱۲-۳- تعیین احتمال وقوع ۷۵ و۹۰درصدریزش بارندگی… ۴۸

۴-۱۲-۴- تعیین احتمال وقوع ۷۵ و۹۰درصدریزش بارندگی پائیز وبهاره ۵۱

۴-۱۲-۵- رسم نقشه توزیع مکانی دما در استان تهران…. ۵۷

۴-۱۲-۶- تعیین احتمال وقوع ۷۵و ۹۰ درصد دما در استان تهران ۵۷

۴-۱۲-۷- رسم نقشه توزیع مکانی تبخیر…………….. ۵۸

۴-۱۲-۸- تعیین احتمال وقوع ۷۵و ۹۰ درصدتبخیر……… ۵۹

۴-۱۳- فاکتورهای زمینی………………………… ۶۰

۴-۱۳-۱-  توپوگرافی…………………………… ۶۰

۴-۱۳-۲- شیب…………………………………. ۶۱

۴-۱۴- روش های میانیابی……………………….. ۶۱

۴-۱۴-۱-  روش زمین آمار………………………. ۶۱

۴-۱۴-۲- روش های معین…………………………. ۶۱

۴-۱۵- معیارهای ارزیابی……………………….. ۶۲

۴-۱۶- پیش بینی عملکرد گندم……………………. ۶۲

 

 

فصل پنجم

نتایج

۵-۱- تاریخ کشت………………………………. ۶۵

۵-۲- نتابج روش های میانیابی…………………… ۶۵

۵-۲-۱- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای بارندگی. ۶۶

۵-۲-۲- پهنه بندی استان تهران بر اساس بارندگی فصل پائیز وبهار ۷۳

۵-۲-۳-  نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد ۸۰

۵-۲-۴-  نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیزه و بهاره با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد………………………………………. ۸۵

۵-۲-۵- ارزیابی روش های مختلف میانیابی برای دما…. ۱۰۱

۵-۲-۶-  نقشه مکانی دما با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد…. ۱۰۶

۵-۲-۷- ارزیابی روش شه توزیع های مختلف میانیابی برای تبخیر    ۱۱۳

۵-۲-۸-  نقشه توزیع مکانی تبخیر با احتمال وقوع۷۵و۹۰ درصد  ۱۱۸

۵-۳ نقشه توپوگرافی………………………….. ۱۲۵

۵-۴- نقشه شیب………………………………. ۱۲۵

۵-۵- نقشه پهنه بندی مناطق مساعد برای کشت گندم دیم. ۱۲۸

۵-۶- رابطه رگرسیونی به تفکیک شهرستانها………… ۱۳۳

۵-۶-۱- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان کرج. ۱۳۳

۵-۶-۲- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان فیروزکوه   ۱۳۳

۵-۶-۳- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ورامین ۱۳۴

۵-۶-۴- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان دماوند ۱۳۵

۵-۶-۵- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان ری.. ۱۳۶

۵-۶-۶- رابطه پیش بینی عملکرد گندم دیم شهرستان تهران ۱۳۷

فصل ششم

۶-۱- بحث ونتیجه گیری………………………… ۱۳۸

۶-۱-۱- بررسی نتایج حاصل از پهنه بندی………….. ۱۳۸

۶-۱-۲- پیشنهادات……………………………. ۱۴۱

منابع……………………………………… ۱۴۲

 فهرست جداول

جدول (۳-۱): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سازمان هواشناسی برای کشت گندم دیم…………………………………… ۱۹

جدول (۳-۲): آستانه های حرارتی کمالی برای هر یک از مراحل رشد گندم دیم………………………………………….. ۲۰

جدول (۳-۳): آستانه های حرارتی کاظمی راد وعلیجانی برای هر یک از مراحل رشد گندم…………………………………… ۲۰

جدول (۳-۴): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی فرج زاده وتکلوبیغش برای کاشت گندم دیم…………………………………… ۲۲

جدول (۳-۵): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی سبحانی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم……………………………. ۲۳

جدول (۳-۶): شرایط اقلیمی مطلوب پیشنهادی برای پهنه بندی اقلیم کشاورزی گندم دیم استان تهران………………………… ۲۵

جدول (۴-۱): ایستگاه های سنوپتیک و اقلیم شناسی…… ۳۴

جدول (۴-۲): ایستگاه های باران سنجی سازمان هواشناسی. ۳۵

جدول (۴-۳): ایستگاه های باران سنجی تماب ……….. ۳۶

جدول (۴-۳): سطح زیر کشت وعملکرد ………………. ۳۸

جدول (۴-۵): ایستگاه های دارای کمبود آمارو همچنین ایستگاه هایی راکه برای ساخت آمار از آن استفاده شده …………….. ۴۰

جدول (۴-۶): کدبندی اولین روزه های بارندگی ۵ میلی متر وبیشتر در ایستگاه آبعلی

………………………………………….. ۴۶

جدول (۴-۷): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصد درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ……………………………………. ۴۸

جدول (۴-۸): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصد درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه…………………………………….. ۵۰

جدول (۴-۹): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه ………………….. ۵۱

جدول (۴-۱۰): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل پائیز درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه………………………. ۵۳

جدول (۴-۱۱): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه…………………… ۵۴

جدول (۴-۱۲): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدبارندگی فصل بهار درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه………………………. ۵۵

جدول (۴-۱۳): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصددما درایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………… ۵۷

جدول (۴-۱۴): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصددما درایستگاه های تماب منطقه مورد مطالعه…………………………………….. ۵۸

جدول (۴-۱۵): احتمال وقوع۷۵ و۹۰درصدتبخیردرایستگاه های هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………… ۶۰

جدول (۴-۱۶):روش های میان یابی مورد استفاده……… ۶۲

جدول(۵-۱): تاریخ کشت گندم دیم در ایستگاه های منطقه مطالعاتی  ۶۵

جدول(۵-۲): ویژگی کلی پارامترهای بارندگی………… ۷۰

جدول(۵-۳): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی…. ۷۰

جدول(۵-۴): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای بارندگی   ۷۰

جدول(۵-۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی……………………………………. ۷۰

جدول(۵-۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی  ۷۱

جدول(۵-۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی   ۷۱

جدول(۵-۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیزه   ۷۶

جدول(۵-۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیزه ۷۶

جدول(۵-۱۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهاره   ۷۶

جدول(۵-۱۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهاره ۷۶

جدول(۵-۱۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه……………………………… ۷۶

جدول(۵-۱۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه………………………………………….. ۷۶

جدول(۵-۱۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیزه………………………………………….. ۷۷

جدول(۵-۱۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه……………………………… ۷۷

جدول(۵-۱۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی ۷۷

جدول(۵-۱۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی  ۷۷

جدول(۵-۱۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۷۵ درصد………………………………………. ۸۳

جدول(۵-۱۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۷۵ درصد………………………………………. ۸۳

جدول(۵-۲۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۹۰ درصد………………………………………. ۸۳

جدول(۵-۲۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی با احتمال وقوع۹۰ درصد………………………………………. ۸۳

جدول(۵-۲۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………… ۸۴

جدول(۵-۲۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………….. ۸۴

جدول(۵-۲۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………….. ۸۴

جدول(۵-۲۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………… ۸۴

جدول(۵-۲۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………….. ۸۴

جدول(۵-۲۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………….. ۸۵

جدول(۵-۲۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۷۵ درصد…………………………………. ۸۸

جدول(۵-۲۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۷۵ درصد…………………………………. ۸۸

جدول(۵-۳۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۷۵ درصد…………………………………. ۸۸

جدول(۵-۳۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۷۵ درصد…………………………………. ۸۹

جدول(۵-۳۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع ۷۵ درصد………….. ۸۹

جدول(۵-۳۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد……………………….. ۸۹

جدول(۵-۳۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………….. ۸۹

جدول(۵-۳۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع ۷۵ درصد…………… ۹۰

جدول(۵-۳۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………….. ۹۰

جدول(۵-۳۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………….. ۹۰

جدول(۵-۳۸): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۹۰ درصد…………………………………. ۹۲

جدول(۵-۳۹): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی پائیز با احتمال وقوع۹۰ درصد…………………………………. ۹۲

جدول(۵-۴۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۹۰ درصد…………………………………. ۹۲

جدول(۵-۴۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ بارندگی بهار با احتمال وقوع۹۰ درصد…………………………………. ۹۲

جدول(۵-۴۲): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی پائیزه با احتمال وقوع ۹۰ درصد………….. ۹۳

جدول(۵-۴۳): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد……………………….. ۹۳

جدول(۵-۴۴): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………….. ۹۳

جدول(۵-۴۵): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر بارندگی بهاره با احتمال وقوع ۹۰ درصد…………… ۹۳

جدول(۵-۴۶): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر بارندگی بهاربا احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………….. ۹۴

جدول(۵-۴۷): معیار ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر بارندگی بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………….. ۹۴

جدول (۵-۴۸): ویژگی کلی پارامتر دما……………. ۱۰۳

جدول(۵-۴۹): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما. ۱۰۳

جدول(۵-۵۰): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما ۱۰۳

جدول(۵-۵۱): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای دما ۱۰۴

جدول(۵-۵۲): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما ۱۰۴

جدول(۵-۵۳): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما   ۱۰۴

جدول(۵-۵۴): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………………. ۱۰۸

جدول(۵-۵۵): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد……………………………………. ۱۰۹

جدول(۵-۵۶): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………………. ۱۰۹

جدول(۵-۵۷): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد……………………………………. ۱۰۹

جدول(۵-۵۸): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد…………………………. ۱۰۹

جدول(۵-۵۹): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد……………………………….. ۱۰۹

جدول(۵-۶۰): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع ۷۵ درصد……………………………….. ۱۱۰

جدول(۵-۶۱): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد…………………………. ۱۱۰

جدول(۵-۶۲): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد……………………………….. ۱۱۰

جدول(۵-۶۳): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر دما ا احتمال وقوع ۹۰ درصد……………………………….. ۱۱۰

جدول(۵-۶۴): ویژگی کلی پارامتر تبخیر…………… ۱۱۵

جدول(۵-۶۵): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیر ۱۱۵

جدول(۵-۶۶): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیر    ۱۱۶

جدول(۵-۶۷): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی برای متغییر تبخیر وتعرق………………………………… ۱۱۶

جدول(۵-۶۸): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق………………………………………….. ۱۱۶

جدول(۵-۶۹) معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر وتعرق………………………………………….. ۱۱۶

جدول(۵-۷۰): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………………. ۱۲۰

جدول(۵-۷۱): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۷۵ درصد……………………………………. ۱۲۰

جدول(۵-۷۲): پارامترهای واریوگرام کریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………………. ۱۲۰

جدول(۵-۷۳): پارامترهای واریوگرام کوکریجینگ برای تبخیربااحتمال وقوع ۹۰ درصد……………………………………. ۱۲۱

جدول(۵-۷۴): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد…………………………. ۱۲۱

جدول(۵-۷۵): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد……………………………….. ۱۲۱

جدول(۵-۷۶): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع ۷۵ درصد…………………………. ۱۲۱

جدول(۵-۷۷): معیارهای ارزیابی روش میانگین متحرک وزنی متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد…………………………. ۱۲۱

جدول(۵-۷۸): معیارهای ارزیابی روش کریجینگ برای متغییر تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد……………………………….. ۱۲۲

جدول(۵-۷۹): معیارهای ارزیابی روش کوکریجینگ برای متغییر تبخیر ا احتمال وقوع ۹۰ درصد…………………………. ۱۲۲

جدول(۵-۸۰): مساحت هریک از مناطق ۳ گانه کشت گندم دیم ۱۲۹

جدول(۱-پ): نتایج آزمون ران تست برای بارندگی……. ۱۴۸

جدول(۲-پ): نتایج آزمون ران تست برای دما……….. ۱۴۹

جدول(۳-پ): نتایج آزمون ران تست برای ساعات آافتابی. ۱۴۹

جدول(۴-پ): نتایج آزمون ران تست برای رطوبت نسبی…. ۱۴۹

جدول(۵-پ): نتایج آزمون ران تست برای سرعت باد…… ۱۴۹

جدول(۶-پ): نتایج آزمون نرمال برای ساعات آفتابی…. ۱۴۹

جدول(۷-پ): نتایج آزمون نرمال برای سرعت باد…….. ۱۴۹

جدول(۸-پ): نتایج آزمون نرمال برای دما…………. ۱۵۰

جدول(۹-پ): نتایج آزمون نرمال برای رطوبت نسبی…… ۱۵۰

جدول(۱۰-پ): نتایج آزمون نرمال برای بارندگی…….. ۱۵۱

فهرست اشکال

شکل(۲-۱):واریوگرام وپارامترهای آن……………… ۱۱

شکل(۴-۱): موقعیت جغرافیایی استان تهران در کشور….. ۳۳

شکل(۴-۲): نقشه شبکه ایستگاه های مطالعاتی استان تهران ۴۳

شکل(۴-۳): نمودار میله ای ایستگاه های منطقه مطالعاتی ۴۵

شکل(۴-۴): مراحل انجام مطالعات زمین آمار وانتخاب بهترین مدل برای تخمین کمیت مورد نظر…………………………. ۶۴

شکل(۵-۱):نمودار بارندگی برحسب مساحت درصد……….. ۶۷

شکل(۵-۲):نمودار هیپسومتری طبقات ارتفاعی با مساحت… ۶۷

شکل(۵-۳):نمودار میانگین ایستگاه های منطقه مطالعاتی. ۶۸

شکل(۵-۴): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی……. ۶۹

شکل(۵-۵):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی. ۶۹

شکل(۵-۶):نمودار نرمال شده بارندگی……………… ۷۰

شکل(۵-۷): نقشه همباران طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی ۷۲

شکل(۵-۸):میانگین بارندگی فصل بهار وپائیز شهرستانهای استان تهران   ۷۳

شکل(۵-۹): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی پائیز. ۷۴

شکل(۵-۱۰):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی پائیز    ۷۴

شکل(۵-۱۱): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی بهار. ۷۵

شکل(۵-۱۲):واریوگرام متقابل مربوط به پارامتر بارندگی بهار ۷۵

شکل(۵-۱۳):نمودار نرمال شده بارندگی پائیز……….. ۷۵

شکل(۵-۱۴):نمودار نرمال شده بارندگی بهار………… ۷۵

شکل(۵-۱۵):نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل پائیز……. ۷۸

شکل(۵-۱۶): نقشه توزیع مکانی بارندگی فصل بهار……. ۷۹

شکل(۵-۱۷): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………………….. ۸۱

شکل(۵-۱۸): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………………. ۸۱

شکل(۵-۱۹): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………………….. ۸۲

شکل(۵-۲۰): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………………. ۸۲

شکل(۵-۲۱): نمودار نرمال بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد   ۸۳

شکل(۵-۲۲): نمودارنرمال بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    ۸۳

شکل(۵-۲۳): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیزبا احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………… ۸۶

شکل(۵-۲۴): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………… ۸۶

شکل(۵-۲۵): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………… ۸۷

شکل(۵-۲۶): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد………………………………… ۸۷

شکل(۵-۲۷): نمودار نرمال بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد ۸۸

شکل(۵-۲۸): نمودارنرمال بارندگی بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد    ۸۸

شکل(۵-۲۹): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………… ۹۱

شکل(۵-۳۰): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………… ۹۱

شکل(۵-۳۱): واریوگرام مربوط به پارامتر بارندگی  فصل بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………… ۹۱

شکل(۵-۳۲): واریوگرام متقابل به پارامتر بارندگی فصل بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………… ۹۲

شکل(۵-۳۳): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع ۷۵ درصد    ۹۵

شکل(۵-۳۴): نقشه توزیع مکانی بارندگی با احتمال وقوع ۹۰ درصد    ۹۶

شکل(۵-۳۵): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۷۵ درصد  ۹۷

شکل(۵-۳۶): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع ۷۵ درصد   ۹۸

شکل(۵-۳۷): نقشه توزیع مکانی بارندگی پائیز با احتمال وقوع ۹۰ درصد  ۹۹

شکل(۵-۳۸): نقشه توزیع مکانی بارندگی بهار با احتمال وقوع ۹۰ درصد………………………………………….. ۱۰۰

شکل(۵-۳۹): نمودارمیانگین دما ایستگاه های مورد مطالعه ۱۰۲

شکل(۵-۴۰): واریوگرام مربوط به دما…………….. ۱۰۲

شکل(۵-۴۱): واریوگرام متقابل به دما……………. ۱۰۳

شکل(۵-۴۲): نمودار دما……………………….. ۱۰۳

شکل(۵-۴۳): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی ۱۰۵

شکل(۵-۴۴): نمودار دما با احتمال وقوع ۷۵ درصد…… ۱۰۶

شکل(۵-۴۵): نمودار دما با احتمال وقوع ۹۰ درصد…… ۱۰۶

شکل(۵-۴۶): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم در منطقه مطالعاتی ۱۰۷

شکل(۵-۴۷): واریوگرام دما با  احتمال وقوع ۷۵ درصد.. ۱۰۷

شکل(۵-۴۸): واریوگرام متقابل با  احتمال وقوع ۷۵ درصد ۱۰۸

شکل(۵-۴۹): واریوگرام دما با  احتمال وقوع ۹۰ درصد.. ۱۰۸

شکل(۵-۵۰): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع ۷۵ درصد در منطقه مطالعاتی…………………………… ۱۱۱

شکل(۵-۵۱): نقشه همدمای طول فصل رشد گندم دیم با  احتمال وقوع ۹۰ درصد در منطقه مطالعاتی…………………………… ۱۱۲

شکل(۵-۵۲): نمودار میانگین تبخیر………………. ۱۱۴

شکل(۵-۵۳): واریوگرام تبخیر…………………… ۱۱۴

شکل(۵-۵۴): واریوگرام متقابل تبخیر…………….. ۱۱۵

شکل(۵-۵۵): نمودار تبخیر …………………….. ۱۱۵

شکل (۵-۵۶): نقشه هم تبخیر طول فصل رشد گندم دیم منطقه مطالعاتی ۱۱۷

شکل(۵-۵۷): نمودار تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد…. ۱۱۸

شکل(۵-۵۸): نمودار تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد…. ۱۱۸

شکل(۵-۵۹): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد. ۱۱۸

شکل(۵-۶۰): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع ۷۵ درصد ۱۱۹

شکل(۵-۶۱): واریوگرام تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد. ۱۱۹

شکل(۵-۶۲): واریوگرام متقابل تبخیر با احتمال وقوع ۹۰ درصد ۱۲۰

شکل (۵-۶۳): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع۷۵ درصد منطقه مطالعاتی………………………………………….. ۱۲۳

شکل (۵-۶۴): نقشه هم تبخیر با احتمال وقوع۹۰ درصد منطقه مطالعاتی………………………………………….. ۱۲۴

شکل(۵-۶۵): نقشه هیپسومتری منطقه مطالعاتی ……… ۱۲۶

شکل(۵-۶۶): نقشه شیب منطقه مطالعاتی …………… ۱۲۷

شکل(۵-۶۷): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم در استان تهران    ۱۳۰

شکل(۵-۶۸): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع ۷۵ درصد در استان تهران………………………………… ۱۳۱

شکل(۵-۶۹): نقشه پهنه بندی کشت گندم دیم با احتمال وقوع ۹۰ درصد در استان تهران………………………………… ۱۳۲

شکل(۵-۷۰): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در کرج  ۱۳۳

شکل(۵-۷۱): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در فیروزکوه………………………………………….. ۱۳۴

شکل(۵-۷۲): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ورامین………………………………………….. ۱۳۵

شکل(۵-۷۳): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در دماوند………………………………………….. ۱۳۶

شکل(۵-۷۴): نمودار همستگی عملکرد گندم دیم با باراندگی در ری   ۱۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022