:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

  دسته :

  پروژه

  فرمت/ورد تعداد صفحات 103
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران :

پروژه صورت حساب سود و زیان  شرکت لوله سازی ایران

فهرست مطالب

تمرین ۳
جواب : ۴
مطلوبست : ( ۱) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱×۱۳ . ۷
جدول مواد مصرفی ۲۰
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( ۴۲۳۵۰ ) ۲۵
مسائل ۳۰
جدول موارد مصرفی ۳۲
جدول ملزومات مصرفی کارخانه ۳۲
جدول سربار کارخانه ۳۲
هزینه تولید: ۳۳
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳۴
جدول هزینه اداری توزیع و فروش ۳۶
جدول هزینه سربار ۳۷
صورت سود و زیان ۳۸
تمرین ۲ ۴۲
تمرین ۳ ۴۶
تمرین ۴ ۵۱
صورتحساب سود و زیان ۵۵
تمرین ۶ ۵۹
تمرین ۷ ۶۳
تمرین ۸ ۶۸
تمرین ۷۰
سفارش ۶۲۱ ۸۳
سفارش ۶۲۲ ۸۳
سفارش ۶۲۳ ۸۴
موجودیها در پایان ماه ۸۴
مطلوبست: (۱) تهیه جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده طی شهریورماه . ۹۱
مطلوبست: (۱) محاسبه نرخ جذب سربار کارخانه. ۹۵

تمرین
۱- صورت حساب سود و زیان – اطلاعات زیر مربوط به شرکت لوله سازی ایران در شهریور ماه میباشد :
دستمزد مستقیم ۳۰۰۰۰ ریال
بهای تمام کالای فروش رفته ۱۱۱۰۰۰ ریال .
سر بار کارخانه بر مبنای ۱۵۰٪ دستمزد مستقیم جذب میگردد
حساب موجود یها مانده های ابتدا و پایان دوره را بشرح زیر نشان میدهد :
اول دوره پایان دوره
ریال ریال
مواد خام ۷۰۰۰ ۷۴۰۰
کالای در جریان ساخت ۹۶۰۰ ۱۳۰۰۰
کالای ساخته شده ۱۵۰۰۰ ۱۷۵۰۰
سایر اطلاعات :
هزینه های توزیع و فروش ۱۴۱۰۰
هزینه های اداری و تشکیلاتی ۲۲۹۰۰
فروش شهریور ماه ۱۸۰۰۰
مطلوبست : تهیه صورت حساب سود و زیان همراه با جدولی که نشان دهنده بهای تمام شده مکالای ساخته شده و فروش رفته باشد .
جواب :
صورت سود و زیان
فروش ۱۸۲۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ( ۱۱۱۰۰۰)
سود ناخالص ۷۱۰۰۰
هزینه ها :
هزینه توزیع و فروش ۱۴۱۰۰
هزینه اداری و تشکیلاتی ۲۲۹۰۰
جمع ( ۳۷۰۰۰)
سود خالص عملیاتی ۳۴۰۰۰
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
هزینه های تولید :
مواد ۴۱۹۰۰
دستمزد ۳۰۰۰۰
سربار ۴۵۰۰۰
جمع هزینه های تولید ۱۱۶۹۰۰
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره ۹۶۰۰
بهای ساخت ۱۲۶۵۰۰
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( ۱۳۰۰۰)
بهای تمام شده کالای ساخته شده ۱۱۳۵۰۰
چون خرید مواد مشخص نیست بهای تمام شده کالای فروش رفته و کالای ساخته شده را از پایین به بالا حل می کند .
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره ۱۵۰۰۰
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره ۱۱۳۵۰۰
بهای تمام شده کا لای اماده فروش ۱۲۸۵۰۰
کالای ساخته شده پایان دوره ( ۱۷۵۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۱۱۰۰۰
بهای تمام شده کالای اماده برای فروش ۱۲۸۵۰۰ = ۱۷۵۰۰+ ۱۱۱۰۰۰
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره ۱۱۳۵۰۰ = ۱۵۰۰۰ – ۱۲۸۵۰۰
سربار کارخانه ۴۵۰۰۰ = ۱۵۰٪ × ۳۰۰۰۰
بهای ساخت ۱۲۶۵۰۰ = ۱۳۰۰۰ + ۱۱۳۵۰۰
جمع هزینه های تولید ۱۱۶۹۰۰ = ۹۶۰۰ – ۱۲۶۵۰۰
جمع هزینه تولید = مواد مصرفی + دستمزد مستقیم + سربار کارخانه
۱۱۶۹۰۰ = مواد مصرفی + ۳۰۰۰۰ + ۴۵۰۰۰ : طبق فرمول
۴۱۹۰۰ = مواد مصرفی
۲- صورت حساب سود و زیان ، نسبت سود – شرکت تولیدی غرب اطلاعات زیر را برای سال ۱× ۱۳ گزارش نموده است :
ریال ریال
سربار کارخانه : بر مبنای ۵۰٪
دستمزد مستقیم جذب میگردد
فروش ۳۱۴۰۰۰
موجودیهای ابتدای دوره : موجودیهای پایان دوره :
کالای در جریان ساخت ۴۶۰۰ کالای در جریان ساخت ۶۲۰۰
کالای ساخته شده ۵۹۰۰ کالای ساخته شده ۹۲۷۰
خرید مواد طی سال ۱۴۰۰۰۰ سایر هزینه ها :
موجودی مواد : توزیع و فروش ۲۳۱۱۵
ابتدای دوره ۳۸۰۰ اداری و تشکیلاتی ۱۷۶۵۰
پایان دوره ۴۳۰۰
دستمزد مستقیم ۶۷۳۵۰
مطلوبست : ( ۱) تهیه صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱×۱۳ .
(۲) نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش .
جواب :
جدول مواد مصرفی
موجودی مواد ابتدای دوره ۳۸۰۰
خرید مواد طی دوره ۱۴۰۰۰۰
مواد آماده مصرف ۱۴۳۸۰۰
موجودی مواد پایان دوره ( ۴۳۰۰)
مواد مصرفی ۱۳۹۵۰۰
۳۳۶۷۵ = ۵۰٪ × ۶۷۳۵۰
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره ۴۶۰۰
مواد ۱۳۹۰۰
دستمزد ۶۷۳۵۰
سربار ۳۳۶۷۵
جمع هزینه های تولید ۲۴۰۵۲۵
بهای ساخت ۲۴۵۱۲۵
کالای در جریان پایان دوره ( ۶۲۰۰)
بهای تمام شده کالای ساخته شده ۲۳۸۹۲۵
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره ۵۹۰۰
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره ۲۳۸۹۲۵
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش ۲۴۴۸۲۵
کالای ساخته شده پایان دوره ( ۹۲۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۳۵۵۵۵
نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به فروش ۱۲ ٪ = ۳۷۶۸۰
۳۱۴۰۰۰
۳- جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته – دایره حسابداری شرکت دی اطلاعات زیر را تهیه و به مدیریت شرکت ارائه کرده است :
موجودی ها در ابتدای دوره : ریال ریال
مواد خام ۳۶۰۰۰
کالای در جریان ساخت ۱۵۰۰۰
سوخت ۳۴۰۰
لوازم تعمیرات ۲۶۰۰
کالای ساخته شده ۱۲۰۰۰
۶۹۰۰۰
خرید مواد خام ۵۸۰۰۰
خرید سوخت ۵۲۰۰
دستمزد مستقیم ۸۳۱۰۰
سربار متفرقه کار خانه ۲۳۰۰
خرید لوازم تعمیرات ۴۲۰۰
استهلاک تاسیسات ۲۷۰۰
سرپرستی ۲۲۰۰
هزینه حمل به خارج ۱۱۰۰
نگهبانی ۸۰۰
دستمزد غیر مستقیم ۲۰۰۰
۱۶۱۶۰۰
کل هزینه ۲۳۰۶۰۰
موجودیها در پایان دوره :
مواد خام ۴۰۰۰۰
کالای در جریان ساخت ۱۲۰۰۰
سوخت ۲۰۰۰
لوازم تعمیرات ۲۸۰۰
کالای ساخته شده ۱۴۰۰۰
۷۰۸۰۰
جمع ۱۵۹۸۰۰
مطلوبست : تهیه جدول بهای تمام شده کالای فرو ش رفته با استفاده از اطلاعات فوق جهت ارائه به مدیریت شرکت .
جواب :
جدول مواد مصرفی
مواد خام ابتدای دوره ۳۶۰۰۰
خرید مواد خام ۵۸۰۰۰
مواد اماده مصرف ۹۴۰۰۰
مواد خام پایان دوره ( ۴۰۰۰۰ )
مواد مصرفی ۵۴۰۰۰
جدول سوخت مصرفی
موجودی سوخت در ابتدای دوره ۳۴۰۰
خرید سوخت طی دوره ۵۲۰۰
سوخت اماده مصرف ۸۶۰۰
موجودی سوخت پایان دوره ( ۲۰۰۰ )
بهای سوخت مصرفی ۶۶۰۰
جدول لوازم تعمیرات مصرفی
موجودی لوازم در ابتدای دوره ۲۶۰۰
خرید لوازم تعمیرات طی دوره ۴۲۰۰
لوازم اماده مصرف ۶۸۰۰
موجودی لوازم در پایان دوره ۲۸۰۰
بهای لوازم تعمیرات مصرفی ۴۰۰۰
صورت سود و زیان
فروش ۳۱۴۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ( ۲۳۵۵۵۵ )
سود ناخالص ۷۸۴۴۵
هزینه ها :
هزینه توزیع و فروش ۲۳۱۱۵
هزینه اداری و تشکیلاتی ۱۷۶۵۰
جمع هزینه ها ( ۴۰۷۶۵ )
سود خالص قبل از کسر مالیات ۳۷۶۸۰
جدول هزینه های سربار
سربار متفرقه کار خانه ۲۳۰۰
بهای سوخت مصرفی ۶۶۰۰
بهای لوازم تعمیرات مصرفی ۴۰۰۰
استهلاک تاسیسات ۲۷۰۰
سرپرستی ۲۲۰۰
هزینه حمل به خارج ۱۱۰۰
نگهبانی ۸۰۰
دستمزد غیر مستقیم ۲۰۰۰
جمع هزینه های سربار ۲۱۷۰۰
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره ۱۵۰۰۰
مواد خام مصرفی ۵۴۰۰۰
دستمزد مستقیم ۸۳۱۰۰
هزینه های سربار ۲۱۷۰۰
جمع هزینه های تولید ۱۵۸۸۰۰
بهای ساخت ۱۷۳۸۰۰
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( ۱۲۰۰۰ )
بهای تمام شده کالای ساخته شده ۱۶۱۸۰۰
جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته
کالای ساخته شده ابتدای دوره ۱۲۰۰۰
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره ۱۶۱۸۰۰
بهای تمام شده کالای آماده فروش ۱۷۳۸۰۰
کالای ساخته شده پایان دوره ( ۱۴۰۰۰ )
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۵۹۸۰۰
۴- جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته – اطلاعات زیر مربوط به شرکت بهمن میباشد :
موجودیها
پایان دوره اول دوره
ریال ریال
کالای ساخته شده ۹۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰
کالای در جریان ساخت ۸۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰
مواد مستقیم ۹۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰
هزینه های واقع شده طی دوره :
بهای تمام شده کالای اماده برای فروش ۶۸۴۰۰۰
کل هزینه تولید ۵۸۴۰۰۰
سربار کارخانه ۱۶۷۰۰۰
مواد مستقیم مصرف شده ۱۹۳۰۰۰
مطلوبست : جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته که شامل تمامی موجودیهای ابتدا و پایان دوره باشد .
جواب :
شرکت بهمن
بهای تمام شده کالای فروش رفته
برای دوره مالی منتهی به تاریخ
مواد مستقیم در ابتدای دوره ۹۰۰۰۰
خرید مواد طی دوره ۱۹۸۰۰۰
مواد آماده مصرف ۲۸۸۰۰۰
مواد مستقیم در پایان دوره ( ۹۵۰۰۰ )
مواد مستقیم مصرف شده ۱۹۳۰۰۰
دستمزد مستقیم ۲۲۴۰۰۰
سربار کارخانه ۱۶۷۰۰۰
جمع هزینه های تولید ۵۸۴۰۰۰
کالای در جریان ساخت ابتدای دوره ۷۰۰۰۰
کالای در جریان ساخت پایان دوره ( ۸۰۰۰۰ )
بهای تمام شده کالای ساخته شده طی دوره ۵۷۴۰۰۰

پروژه صورت حساب سود و زیان شرکت لوله سازی ایران

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022