:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

  دسته :

  تربيت بدني

  فرمت/ورد تعداد صفحات 145
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری :

پروژه بررسی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

 3242_1456065368

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 فهرست

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱)  مقدمه ……………………………………………………………………………۲

۱-۲)  بیان مسأله…………………………………………………………………………..۴

۱-۳)  ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………۷

۱-۴)  اهداف تحقیق………………………………………………………………..۹

۱-۴-۱)  هدف کلی………………………………………………………………..۹

۱-۴-۲)  اهداف اختصاصی………………………………………………………………….۹

۱-۵)  فرضیه های تحقیق………………………………………………….۱۰

۱-۶)  پیش فرض های تحقیق………………………………………..۱۲

۱-۷)  محدودیت های تحقیق………………………………………….۱۲

۱-۸)  نحوه رعایت نکات اخلاقی…………………………………………………….۱۳

۱-۹)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی…………………………………………………………….۱۳

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱)  مقدمه………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲)  مبانی نظری تحقیق……………………………………………………..۱۸

۲-۲-۱)  کنترل پوسچرال………………………………………..۱۸

۲-۲-۲)  سیستم های کنترل پوسچر……………………………………………………..۲۱

۲-۲-۳)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا……………………………………………………….۲۳

۲-۲-۴)  راست قرار گرفتن بدن……………………………………………………..۲۴

۲-۲-۵)  تون عضلانی……………………………………………….۲۵

۲-۲-۶)  تون پوسچرال……………………………………………….۲۵

۲-۲-۷)  محدوده تعادل در زمان ایستادن……………………………………………………..۲۷

۲-۲-۸)  راهبردهای فعال……………………………………………………….۲۸

۲-۲-۹)  تعادل قدامی- خلفی……………………………………………………۲۹

۲-۲-۱۰)  راهبرد لگن……………………………………………………۳۱

۲-۲-۱۱)  راهبرد گام برداشتن……………………………………………۳۲

۲-۲-۱۲)  تعادل داخلی- خارجی………………………………………………..۳۴

۲-۲-۱۳)  سازگاری راهبرد حرکتی………………………………………………………۳۴

۲-۲-۱۴)  بیومکانیک های تعادل………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۱۵)  فیزیولوژی تعادل……………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۱۶)  سیستم بینایی و کنترل تعادل……………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۷)  سیستم دهلیزی و تعادل……………………………………………………………۴۱

۲-۲-۱۸)  سیستم حس عمقی و تعادل…………………………………………………………۴۴

۲-۲-۱۹)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل………………………………………۴۵

۲-۲-۲۰)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل………………………………..۵۰

۲-۲-۲۱)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن………………………………………..۵۱

۲-۳)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف……………………………………………….۵۲

۲-۴)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی………………………………………..۵۳

۲-۵)  ارزیابی ترکیب بدنی………………………………………………….۵۷

۲-۵-۱)  شاخص توده بدن……………………………………………………..۵۸

۲-۵-۲)  درصد چربی…………………………………………………………….۵۸

۲-۶)  تیپ بدنی……………………………………………………………………۵۹

۲-۶-۱)  فربه پیکری………………………………………………………۵۹

۲-۶-۲)  عضلانی پیکری……………………………………………….۵۹

۲-۶-۳)  لاغر پیکری………………………………………………………………۶۰

۲-۷)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل……………………………………۶۱

۲-۸)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران………………..۶۳

۲-۹)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………..۶۵

۲-۱۰)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………..۶۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱)  مقدمه………………………………………………………………………..۷۱

۳-۲)  نوع تحقیق……………………………………………………………..۷۲

۳-۳)  جامعه آماری……………………………………………………………۷۲

۳-۴)  نمونه آماری………………………………………………………….۷۲

۳-۵)  متغیرهای تحقیق……………………………………………………۷۲

۳-۶)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی……………………………۷۳

۳-۷)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا…………………………………..۷۷

۳-۸)  دستکاری دشواری تکلیف…………………………………………….۸۳

۳-۹)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق…………………………..۸۴

۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق………………………………………۸۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………….۸۶

۴-۲)  بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………۸۷

۴-۳)  آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………..۹۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱)  مقدمه……………………………………………………………………………۱۱۹

۵-۲) خلاصه تحقیق………………………………………………………………….۱۱۹

۵-۳)  تفسیر نتایج……………………………………………………………..۱۲۰

۵-۴)  نتیجه گیری……………………………………………………………۱۲۶

۵-۴)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق…………………………………………………۱۲۶

۵-۵) پیشنهادهای آتی برای محققین…………………………………….۱۲۷

فهرست منابع………………………………………………………………….۱۲۸

پیوست…………………………………………………………………………..

فهرست شکل ها

صفحه

شکل (۲-۲-۴-۱): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده……………………………………………………۲۶

شکل (۲-۲-۶-۱): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال……………………………………………….۲۶

شکل (۲-۲-۹-۱): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل…………………………………………………………..۳۱

شکل (۲-۲-۱۰-۱): راهبرد لگن درتعادل……………………………………………………………………….۳۲

شکل (۲-۲-۱۷-۱): بخش های مختلف سیستم دهلیزی……………………………………………………۴۲

شکل (۲-۲-۱۹-۱): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی………………………………………….۴۶

شکل(۲-۲-۱۹-۲): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها…………………………………………….۴۹

شکل (۲-۲-۱۹-۳): مسیرهای عصبی دهلیزی………………………………………………………………….۵۰

شکل (۲-۷-۱): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل……………………………………..۶۲

شکل (۳-۶-۲-۱): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه………………………………………۷۵

شکل (۳-۶-۳-۱): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه……………………………………………………………۷۶

شکل (۳-۶-۳-۲): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه…………………………………………………………..۷۶

شکل (۳-۷-۱-۱): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج………………………………………………………….۷۸

شکل (۳-۷-۱-۲): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه…………………………………..۷۹

شکل (۳-۷-۳-۱): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی…………………………………………..۸۱

شکل (۳-۷-۳-۲): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا…………………………..۸۲

شکل (۳-۷-۳-۳): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا……………………………………..۸۲

شکل (۴-۲-۱): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت………………………………………….۸۷

شکل (۴-۲-۲): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف…………….۸۹

شکل (۴-۳-۱): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا…………………………………………………………………….۹۱

شکل (۴-۳-۲): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

شکل (۴-۳-۳): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

شکل (۴-۳-۴): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

شکل (۴-۳-۵): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

شکل (۴-۳-۶): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

شکل (۴-۳-۷): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

شکل (۴-۳-۸): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

شکل (۴-۳-۹): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

شکل (۴-۳-۱۰): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

شکل (۴-۳-۱۱): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

شکل (۴-۳-۱۲): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

شکل (۴-۳-۱۳): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

شکل (۴-۳-۱۴): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

شکل (۴-۳-۱۵): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

شکل (۴-۳-۱۶): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

شکل (۴-۳-۱۷): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

شکل (۴-۳-۱۸): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

شکل (۴-۳-۱۹): نمودار پراکنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

شکل (۴-۳-۲۰): نمودار پراکنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

شکل (۴-۳-۲۱): نمودار پراکنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

شکل (۴-۳-۲۲): نمودار پراکنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

شکل (۴-۳-۲۳): نمودار پراکنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

شکل (۴-۳-۲۴): نمودار پراکنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

شکل (۴-۳-۲۵): نمودار پراکنش بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

شکل (۴-۳-۲۶): نمودار پراکنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

شکل (۴-۳-۲۷): نمودار پراکنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

فهرست جداول

صفحه

جدول (۴-۲-۱): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت…………………………………………۸۷

جدول (۴-۲-۲): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان………………………………………………۸۸

جدول (۴-۲-۳): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان در شرایط مختلف…………………….۸۹

جدول (۴-۳-۱): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

جدول (۴-۳-۲): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

جدول (۴-۳-۳): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

جدول (۴-۳-۴): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

جدول (۴-۳-۵): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

جدول (۴-۳-۶): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

جدول (۴-۳-۷): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷

جدول (۴-۳-۸): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

جدول (۴-۳-۹): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا…………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

جدول (۴-۳-۱۰): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

جدول (۴-۳-۱۱): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

جدول (۴-۳-۱۲): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

جدول (۴-۳-۱۳): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

جدول (۴-۳-۱۴): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

جدول (۴-۳-۱۵): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

جدول (۴-۳-۱۶): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

جدول (۴-۳-۱۷): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

جدول (۴-۳-۱۸): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یک راستا……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

جدول (۴-۳-۱۹): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

جدول (۴-۳-۲۰): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

جدول (۴-۳-۲۱): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

جدول (۴-۳-۲۲): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

جدول (۴-۳-۲۳): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

جدول (۴-۳-۲۴): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

جدول (۴-۳-۲۵): میزان همبستگی بین طول کف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

جدول (۴-۳-۲۶): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

جدول  (۴-۳-۲۷): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یک پا……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه بررسی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022