:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 140
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه :
 پروژه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه

چکیده :

تحقیق حاضرکه یک تحقیق کاربردیست واز نظر گردآوری داده هاوتجزیه و تحلیل توصیفی وازنوع پیمایشی است.به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات کافی درمورد کارکنان وتوانمندی آنهاوهمچنین نبود تحقیقات  در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان  در گمرکات استان کرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا وبااستناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن وکمرون انجام گرفت . برای این منظوردرفصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاههای مختلف وتاثیرتوانمندی برنگرش کارکنان تشریح گردید-  بااستفاده از پرسشنامه – مصاحبه واسنادومدارک داده ها گردآوری شده وبا استفاده از آ؛زمون t ونرم افزارspssتجزیه و تحلیل شدند ودر نهایت به این نتیجه رسید که کارکنان گمرک کرمانشاه ازتوانمندی بالایی برخوردارند لذا کارکنان توانایی انجام مسوولیتهای محوله- شهامت قبول نتایج  کارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی  درشغل خود را دارند.

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳ پیشینه تحقیق
۱-۴  اهمیت وضرورت تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
۱-۶  فرضیه های تحقیق
۱-۷چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق
۱-۸  نوع وروش تحقیق
۱-۹ فلمرو مکانی تحقیق
۱-۱۰  قلمرو زمانی تحقیق
۱-۱۱روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
۱-۱۲ابزارهای گردآوری داده ها
۱-۱۳  محدودیتهاوموانع تحقیق
۱-۱۴  شرح واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق
۱-۱۵  منابع (کتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف ومفاهیم توانمندسازی
۳-۲ دلایل توانمندسازی
۲-۴ مزایای توانمندسازی
۲-۵ فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی
۲-۶ دیدگاههای مختلف توانمندسازی
۲-۶-۱ دیدگاه عقلانی
۲-۶-۲ دیدگاه انگیزشی
۲-۶-۳ دیدگاه فوق انگیزشی
۳-۶-۴ دیدگاه سیستمی
۲-۷ مدلهای توانمند سازی
۲-۷-۱ مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند
۲-۷-۲ مدلهای اقتضایی
۲-۸ ابعاد توانمندسازی
۲-۸-۱ خود اثر بخشی
۲-۸-۲ خود سازمانی
۲-۸-۳ پذیرفتن شخصی نتیجه
۲-۸-۴ معنی دار بودن
۲-۸-۵ اعتماد
۲-۹ عوامل روانشناختی توانمندسازی
۲-۱۰ ویژگیهای سازمان توانمند
۲-۱۱ متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
۲-۱۱-۱ ویژگیهای شخصیتی و فردی
۲-۱۱-۲ ویژگیهای گروه کاری
۲-۱۲ فرایند توانمندسازی
۲-۱۳روشهای توانمند سازی
۲-۱۴ تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
۲-۱۴-۱ تعهد در نوآوری برای روشهای انجام کار
۲-۱۴-۲ تغییر در مسوولیتها
۲-۱۴-۳ تغییر در یادگیری
۲-۱۵ پیامدهای توانمند سازی
۲-۱۶ نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها  در توانمند سازی
۲-۱۷ شفاف کردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی
۲-۱۸ مشارکت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی
۲-۱۹ گروه و توانمند سازی
۲-۲۰ سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
۲-۲۱ نظارت بر توانمند سازی
۲-۲۲ فرهنگ توانمند سازی
۲-۲۳ توانمند سازی افراد و مدیران
۲-۲۴ توانمند سازی و رضایت شغلی
۲-۲۵ توانمند سازی وفشار عصبی
۲-۲۶ منابع استفاده شده برای فصل دوم
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۳-۱ بررسی اسناد ومدارک
۳-۳-۲ پرسشنامه
۳-۳-۳ مصاحبه
۳-۴  مقیاس سنجش نگرشها
۳-۵ طیف لیکرت
۳-۶ پایایی
۳-۷ روایی
–  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
۳-۸ جامعه و نمونه آماری
–  جامعه آماری
–  حجم نمونه آماری
۳-۹ روش نمونه گیری
۳-۱۰ تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق
۳-۱۲ مدل تحلیلی تحقیق
–  روش فرضی استقرایی
–  روش قیاسی
۳-۱۳ منابع استفاده شده در فصل سوم
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه
۴-۲ توصیف داده ها
۴-۳ استنباط اماری پیرامون فرضیه ها
۴-۴ بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده
– تحلیل عاملی تاییدی
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتایج
۵-۲-۱  نتایج حاصل از بررسی فرضیات
۵-۲-۲  نتایج جانبی
پیوستها
– آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
– پرسشنامه

پروژه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022