:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

  دسته :

  جغرافیا

  فرمت/ورد تعداد صفحات 286
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری :

 

پروژه بررسی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری 

index845

چکیده :

تحقیق حاضر که تحت عنوان اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی : حوضه بجنورد) به اتمام رسیده است، براساس تحلیل منابع موجود ، بازدیدهای مکرر از منطقه و برخی از نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته و در هشت فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

در فصل اول ، کلیات طرح شامل چگونگی انتخاب موضوع تحقیق در منطقه بجنورد ، بیان مسئله و ضرورت تحقیق با پرسشهای آغازینی که در حوضه بجنورد قابل طرح بوده ، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مطالعات مشابه یا نزدیک به موضوع مورد نظر که قبلاً انجام گرفته ابزارها ، مواد و داده های موجود و قابل دسترس ؛ نقشه ها (زمین شناسی – توپوگرافی) در مقیاس های مختلف ؛ تصاویر ماهواره ای از دوره های متفاوت ، عکس های هوایی از دوره های مختلف مطرح شده است . در فصل دوم این پژوهش به زمین شناسی و مورفوتکتونیک منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . از آنجائیکه این واحد از فلات ایران در شمال شرق ، به صورت یک واحد مستقل شکل گرفته است ، تحول ساختمانی و چینه شناسی آن طی دوره های زمین شناسی بررسی و تشریح گردیده ؛ در ادامه مطالبی پیرامون فعالیت تکتونیکی در کپه داغ و قابلیت های لرزه خیزی منطقه و گسلهای موجود در حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است .

در فصل سوم داده های اقلیمی و تأثیر آن در مورفولوژی منطقه مورد مطالعه ، با استفاده از داده ها آماری ایستگاههای مجاور ، تعیین نوع اقلیم با استفاده از روش آمبرژه و دومارتن انجام گردیده ، تبخیر و تعرق ، رگبارهای کوتاه مدت (شدت – مدت) و تأثیر آن در مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مثلاً سیل) مورد بحث شده است در بخش آخر این فصل پالئوکلیما و تأثیر آن در شکل گیری پوشش سطحی زمین، لس ها و برخی از اشکال مورفولوژیکی بررسی شده است .

در فصل چهارم به منظور برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه ها ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و مناطق غیر هیدرولوژیک (حوضه های شهری)، تقسیم شده است آبراهه های مخاطره آمیز(سیل خیزی) آنها در توسعه شهری بجنورد جداگانه بررسی گردیده است.

در فصل پنجم خصوصیات سنگ شناسی و رسوبی منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی به عنوان دیگر عامل مهم مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آنها در توسعه شهری ،مورد بررسی گرفته است ؛ ضمن تشریح واحدهای سنگی رسوبی و واحدهای رسوبی غیر سنگی اثرات آنها را در پایداری و ناپایداری جهت توسعه شهری ، خواص هر یک از سازندها در توسعه آبهای زیر زمینی ، مخاطرات مکانیکی خاک و قابلیت روان گرایی خاکهای جوان و رسوبات آبرفتی دوران چهارم در حوضه مورد بررسی و تحلیل واقع شده است .

در فصل ششم ،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید .

در فصل هفتم ، پیش بینی روند توسعه شهری و تأثیر آن برفرایندها ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این فصل ضمن توجه به توسعه شهری ازادوار گذشته ، رشد جمعیت (به عنوان عامل مهم انسانی توسعه شهری بجنورد) ، در طی دوره آماری ۱۳۸۵ – ۱۳۳۵ مورد مطالعه ، نرخ رشد ، زاد ولد و مرگ و میر و تأثیر آن در افزایش و کاهش جمعیت ، برآورد و پیش بینی جمعیت تا افق ۱۴۸۵ (یکصد سال) و نیازهای اساسی ؛آب (مصرف سرانه روزانه و سالانه) فضای مورد نیاز ، جهت توسعه شهری در طی یکصد سال آینده از مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است .

در فصل هشتم این رساله ،با اثبات فرضیه ها و پاسخ به سئوالات پژوهش نتایج بدست آمده و پیشنهادات با توجه به نتایج حاصله ارائه شده است .

فهرست عناوین

عنوانصفحه

چکیده : ۱

مقدمه : ۳

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

۱-۱ چگونگی انتخاب موضوع تحقیق.. ۵

۱-۲ معرفی محدوده مورد مطالعه. ۵

۱-۳ بیان مسئله و ضرورت پژوهش…. ۶

۱-۴ پرسشهای تحقیق.. ۱۱

۱-۵ فرضیه های تحقیق.. ۱۱

۱-۶ اهداف تحقیق.. ۱۱

۱ -۷ پیشینه تحقیق.. ۱۲

۱-۷-۱در سطح جهانی.. ۱۲

۱-۷-۲ در سطح ملی.. ۱۲

۱-۷-۳ در سطح منطقه مورد مطالعه. ۱۳

۱-۸ استفاده کنندگان از تحقیق.. ۱۴

۱-۹ متدولوژی پژوهش…. ۱۴

۱-۹-۱ روش تحلیل.. ۱۴

۱-۹-۲ روش تحقیق.. ۱۴

فصل دوم : داده های ساختمانی

۲-۱واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران. ۲۱

۲-۱-۱- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ: ۲۲

۲-۲تاریخچه چینه ای کپه داغ: ۲۳

۲-۲-۱ زمین ساخت کپه داغ : ۲۴

۲-۲-۲ زمین شناسی – چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد ۲۴

۲-۲-۲-۱ سازند شمشک یا کشف رود ۲۵

۲-۲-۲-۲ سازند چمن بید یا دلیچای۲۵

۲-۲-۲-۳ سازتند مزدوران ۲۶

۲-۲-۲-۴ سازند کرتاسه۲۶

۲-۲-۲-۵ سازند شوریجه۲۶

۲-۲-۲-۶ سازند تیرگان۲۷

۲-۲-۲-۷ سازند سرچشمه ۲۸

۲-۲-۸ سازند سنگانه۲۸

۲-۲-۲-۹ نهشته های نئوژن۲۹

۲-۲-۲-۱۰ سازند کواترنری ۳۰

۲-۴ گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت… ۳۷

۲-۵-۱-۱زون گسلی قوچان- رباط.. ۴۰

۲-۵-۱-۲زون گسلی شمال شرق بجنورد. ۴۰

۲-۵-۱-۳ گسله غربی شیخ.. ۴۰

۲-۵-۱-۴ زون گسلی آشخانه. ۴۱

۲-۵-۱-۵ گسله دنقوز داغ. ۴۱

۲-۵-۱-۶ گسله رباط قره بیل.. ۴۱

۲-۵-۱-۷ گسله میامی.. ۴۱

۲-۵-۱-۸ گسله جاجرم. ۴۱

۲-۵-۱-۹ گسله قلی.. ۴۱

۲-۵-۱-۱۰ گسله نابیا ۴۱

۲-۵-۱-۱۱ گسله سوقا ۴۲

۲-۵- ۱-۱۲ گسله مراوه تپه. ۴۲

۲-۵- ۱-۱۳ گسله تکل کوه ۴۲

۲-۵-۱-۱۴ گسله قورخود. ۴۲

۲-۵ -۲لرزه ساخت استان خراسان شمالی.. ۴۲

۲-۵-۲-۱ قابلیت لرزه خیزی.. ۴۳

۲-۵-۲-۲ پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ. ۴۳

۲-۵-۲-۳ پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ. ۴۴

۲-۵-۲-۴ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی.. ۴۴

۵-۲-۲-۵ قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه. ۴۵

۲-۵-۲-۶ ژرفای لرزه ها ۴۵

۲-۶ گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد. ۴۶

۲-۶-۱گسل های تراستی و واژگونه. ۴۶

۲-۶-۱-۱ گسل فیروزه ۴۶

۲-۶-۱-۲ گسل ارکان. ۴۷

۲-۶-۱-۳ گسل حصار. ۴۷

۲-۶-۱-۴ گسل چهار خروار. ۴۷

۲-۶-۱-۵ گسل آبچور. ۴۸

۲-۶-۲ گسل واژگونه ۴۸

۲-۶-۲-۱ گسل های واژگونه قره قوزی.. ۴۸

۲-۶-۲-۲ گسل واژگونه باباامان. ۴۸

۲-۶-۳ گسل های راستالغز. ۴۹

۲-۶-۳-۱ زون گسلی شمال خاوری بجنورد. ۴۹

۲-۶-۳-۲گسل چوکانلو. ۵۰

۲-۶-۴ گسل های عادی.. ۵۱

۲-۷ کلیات ساختاری.. ۵۱

۲-۷-۱ چین ها ۵۱

۲-۷-۲ ویژگیهای هندسی ساختارهای چین.. ۵۲

۲-۷-۲-۱ مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش…. ۵۴

فصل سوم : اقلیم – ژئومورفولوژی

۳-۱ مقدمه. ۵۸

۳-۲- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه : ۵۸

۳-۳-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم: ۵۹

۳-۲-۱ توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی : ۵۹

۳-۲-۲- توده های مدیترانه ای : ۵۹

۳-۲-۳- توده های شمالی و غربی : ۵۹

۳-۲-۴ توده های اقیانوس هند ۵۹

۳-۲-۵- توده های صحرایی : ۵۹

۳-۴ : بارش…. ۵۹

۳-۴-۱ : بارندگی حداکثر ۲۴ ساعته. ۶۲

۳-۴-۲- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه : ۶۲

۳-۵- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) : ۶۳

۳-۶- تعداد روزهای یخبندان : ۶۶

۳-۷ باد : ۶۸

۳-۷-۱ : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری.. ۶۹

۳-۸ : تبخیر : ۷۱

۳-۹: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد. ۷۳

۳-۹-۲- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن . ۷۳

۳-۹-۳- اقلیم نمای آمبرژه : ۷۳

۳-۱۰ : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین : ۷۴

۳-۱۰-۱- شواهد اقلیمی گذشته : ۷۴

۳-۱۰-۲- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین : ۷۵

۳-۱۰-۳ اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد : ۷۷

فصل چهارم : نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری

۴-۱- مقدمه. ۸۲

۴-۲ رودخانه باباامان. ۸۲

۴-۳ ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد. ۸۲

۴-۴ تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل.. ۸۳

۴-۴-۱ تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز. ۸۳

۴-۵ سیل گیری شهرها ۸۴

۴-۶ عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن. ۸۵

۴-۷ بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد. ۸۶

۴– ۷ – ۱ ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد. ۸۶

۴-۷-۱-۱ شاخصه های شکل حوضه ۷۸

۴-۷-۱-۲ رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه. ۸۸

۴-۷-۱-۴ توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه. ۸۹

۴-۷-۲رژیم آبدهی رودخانه فیروزه ۹۷

۴-۷-۲-۱ آبدهی سالانه. ۹۷

۴-۷-۲-۲ برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف…. ۹۹

۴-۷-۳- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای.. ۱۰۰

۴-۷-۴ آبدهی سالانه برآورد شده در هر یک از آبراهه های اصلی.. ۱۰۲

۴-۷-۵ آبدهی ماهانه. ۱۰۳

۴-۷-۶ آبدهی روزانه. ۱۰۴

۴-۷-۷ سیلاب… ۱۰۶

۴-۷-۷-۱ بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی.. ۱۰۶

۴-۷-۸ رسوب… ۱۰۷

۴-۷-۸-۲ آمار و اطلاعات موجود. ۱۰۸

۴-۷-۸-۳ رابطه دبی رسوب و دبی جریان. ۱۰۸

۴-۷-۸-۴ بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر. ۱۰۸

۴-۸ بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد. ۱۰۹

۴-۸-۱ کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد. ۱۱۰

۴-۹برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد. ۱۱۲

۴-۹-۱ برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری.. ۱۱۳

۴-۱۰ بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد. ۱۱۴

۴-۱۰-۱ سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه. ۱۱۶

۴-۱۰-۲ رسوب… ۱۲۳

۴-۱۰-۲-۱ برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری.. ۱۲۳

فصل پنجم : قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد

۵-۱ مقدمه. ۱۳۰

۵-۲ ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد. ۱۳۰

۵-۲-۱ ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی.. ۱۳۰

۵-۲-۱-۱ سنگهای رسوبی حوضه بجنورد. ۱۳۱

۵-۲-۲ واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد. ۱۳۹

۵-۲-۲-۱ واحد Qt1. 133

۵-۲-۲-۲ واحد Qt2. 133

۵-۲-۲-۳ واحد Qa1. 133

۵-۲-۲-۴ واحد QL 133

۵-۲-۲-۵ واحد Qc.. 133

۵-۳ بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد. ۱۳۴

۵-۳-۱ ویژگیهای واحدهای غیرسنگی.. ۱۳۴

۵-۳-۱-۱ شاخص های مهندسی واحد Qt2. 134

۵-۳-۱-۲ شاخص مهندسی واحد Qa1. 135

۵-۳-۱-۳ شاخص های مهندسی واحد Qc.. 136

۵-۳ -۲ ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد. ۱۳۷

۵-۳-۲-۱ ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه. ۱۳۸

۵-۳-۲-۲ ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد. ۱۳۹

۵-۳-۲-۳ بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد : ۱۴۰

۵-۴ خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد : ۱۴۱

۵-۵ مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد. ۱۴۳

۵-۵-۱ سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد. ۱۴۴

۵-۵-۲ سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری.. ۱۴۴

۵- ۶ ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن. ۱۴۶

۵- ۷ ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد. ۱۵۰

۵-۷-۱ پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک… ۱۵۰

۵-۷-۲ نتایج بدست آمده از محاسبات نشست… ۱۵۱

۵-۸ بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن. ۱۵۲

۵-۸ -۱ ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد. ۱۵۴

۵-۸-۲ زلزله ورودی.. ۱۵۴

۵-۸-۳ بررسی استعداد روانگرایی.. ۱۵۴

۵-۸-۴ داده های مورد نیاز ارزیابی استعداد روانگرایی.. ۱۵۶

۵-۸-۵ محاسبه فاکتور عمق.. ۱۵۷

۵-۸-۶ ارزیابی خطر روانگرایی در بخشهای مختلف حوضه. ۱۵۷

فصل ششم : قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد

۶-۱ تکامل تکتونیکی.. ۱۶۵

۶-۱-۱ تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد. ۱۶۵

۶-۲ گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد ۱۶۶

۶-۲-۱ انواع گسله ها ۱۶۶

۶-۲-۲ گسلش (گسل خوردگی): ۱۶۷

۶-۲-۳ گسله های فشارشی.. ۱۶۷

۶-۲-۴ گسلهای راستالغز: ۱۷۲

۶-۲-۵ مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: ۱۷۵

۶-۳ نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: ۱۷۸

۶-۳-۱ مفهوم علم نئوتکتونیک: ۱۷۸

۶-۳-۲ علائم و شاخص های زمین شناسی: ۱۷۸

۶-۳-۳ شواهد زئومورفولوژی زمین ریخت شناسی.. ۱۷۹

۶-۳-۴ تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت… ۱۸۰

۶-۳-۵ نشانگرهای باستان شناسی: ۱۸۱

۶-۳-۶ نشانگرهای تاریخی: ۱۸۱

۶-۳-۷ نشانگرهای زلزله شناسی: ۱۸۱

۶-۳-۸ نشانگرهای ژئودزی: ۱۸۱

۶-۳-۹ علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد. ۱۸۱

۶-۳-۱۰ راستای عمومی تنش : ۱۸۸

۶-۳-۱۱ تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: ۱۸۸

۶-۳-۱۲ سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: ۱۸۹

۶-۳-۱۳جهت گیری چین خوردگی ها: ۱۸۹

۶-۳-۱۴ نتیجه‌گیری.. ۱۹۰

۶-۴ بررسی های لرزه زمین ساختی.. ۱۹۰

۶-۴-۱ لرزه‌خیزی ایران: ۱۹۰

۶-۴-۲ لرزه خیزی کپه داغ. ۱۹۱

۶-۴-۳ ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: ۱۹۲

۶-۴-۳-۱ تقسیم بندی بربریان (۱۹۷۶): ۱۹۳

۶-۴-۳-۲ تقسیم‌بندی نوروزی (۱۹۷۶): (شکل ۶-۴۴). ۱۹۳

۶-۴-۳-۳ تقسیم بندی نوگل سادات (۱۹۹۳۱۹۳

۶-۴-۳-۴ پورکرمانی و اسدی (۱۳۷۴). ۱۹۳

۶-۴-۴ تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد. ۱۹۴

۶-۴-۴-۱ زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: ۱۹۴

۶-۴-۴-۲ زمین لرزه‌های قرن بیستم.. ۱۹۵

۶-۴-۵ تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: ۱۹۶

۶-۶-۴ بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: ۱۹۷

۶-۴-۷ویژگی های آماری داده های لرزه ای.. ۱۹۷

۶-۴ -۸ توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: ۱۹۷

۶-۴-۹ توزیع مراکز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: ۱۹۸

۶-۴-۱۰ ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: ۱۹۸

۶-۴-۱۱ روابط آماری داده های لرزه ای: ۱۹۹

۶-۴-۱۱-۱ رابطه فراوانی- سال: ۱۹۹

۶-۴-۱۱-۲ فراوانی – بزرگا: ۲۰۲

۶-۴-۱۱-۳ فراوانی – عمق کانونی: ۲۰۳

۶-۴-۱۱-۴ رابطه بزرگای Ms وmb. 203

۶-۴-۱۱-۵ تعیین حد آستانه: ۲۰۴

۶-۴-۱۱-۶ برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر. ۲۰۴

۶-۴-۱۱-۷ برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period). 205

۶-۴-۱۱-۸ برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: ۲۰۵

۶-۴-۱۱-۹ برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: ۲۰۵

۶-۴-۱۱-۱۰ برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها ۲۰۶

فصل هفتم : روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک

۷-۱ مقدمه : ۲۱۱

۷-۲ : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد. ۲۱۱

۷-۲-۱ شهر قدیم بجنورد. ۲۱۲

۷-۲-۲ بجنورد امروز. ۲۱۴

۷-۳ بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری.. ۲۱۸

۷-۳-۱ مقدمه. ۲۱۸

۷-۳-۲ تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید.. ۲۱۹

۷-۳-۳ تحولات جمعیت شهر بجنورد. ۲۲۲

۷-۳-۴ مهاجرت… ۲۲۳

۷-۳-۵ برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی.. ۲۲۵

۷-۴ روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد. ۲۲۸

۷-۴-۱ تحولات و کاربری اراضی شهری.. ۲۲۸

۷-۴-۲ مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته.. ۲۲۹

۷-۴-۳ جهات توسعه۲۳۱

۷-۴-۴ ویژگیهای کالبدی ۲۳۳

۷-۵ توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد۲۳۶

۷-۵-۱ طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری۲۳۶

۷-۵-۲ بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز۲۳۹

۷-۵-۲-۱ رطوبت خاک۲۴۰

۷-۵-۲-۲ بافت خاک… ۲۴۰

۷-۵-۲-۳ استحکام برشی.. ۲۴۰

۷-۵-۲-۴ میزان کربنات کلسیم موجود در خاک… ۲۴۱

۷-۶ نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی.. ۲۴۱

۷-۶-۱ نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی.. ۲۴۱

۷-۶-۲طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد. ۲۴۲

۷-۶-۳ تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد. ۲۴۳

فصل هشتم: نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS

۸-۱ نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری ۲۵۰

۸-۲ نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد ۲۵۱

۸-۳ نقشه شیب (Slope map). 252

۸-۴ نقشه جهت شیب… ۲۵۴

۸-۵ نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد. ۲۵۶

۸-۶ لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر. ۲۵۷

۸-۷ لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر. ۲۵۷

۸-۸ ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد. ۲۵۸

۸-۹ نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد. ۲۵۸

۸-۱۰ نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد. ۲۶۰

۸-۱۱نتیجه گیری نهائی.. ۲۶۱

۸-۱۲ ارزیابی و اثبات فرضیات ۲۶۷

۸-۱۳ راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد ۲۶۸

 

پروژه بررسی اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022