:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران

  دسته :

  علوم تربیتی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 107
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران :

پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در ۱۲۰ نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

  فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
زمینه و بیان   مسئله ۱
اهمیت و ضرئرت پژوهش ۴
سئولات پژوهش ۵
متغیرهای پژوهش ۵
تعاریف مفهومی ۶
تعاریف عملیاتی ۶
فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی
خلاصه فصل ۸
اسناد ۹
نظریه های اسناد ۱۰
سو گیری های اسناد ۲۳
اسنادهای اصلی ۲۶
ابعاد اسناد ۲۷
اسنادها؛موفقیت وشکست ۳۲
اسناد وجنسیت ۳۵
اسناد وپیشرفت تحصیلی ۴۱
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل ۴۵
روش تحقیق ۴۶
جامعه اماری وروش نمونه گیری ۴۶
ابزار تحقیق ۴۶
روش نمره گذاری پرسشنامه ۵۰
روش اجرا ۵۱
اعتبار وپایایی پرسشنامه ۵۲
روش آماری ۵۴
فصل چهارم:یافته های پژوهش
خلاصه فصل ۵۶
یافته های توصیفی ۵۷
یافته های تحلیلی ۶۰
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران ۶۰
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران ۶۲
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی ۶۴
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست ۶۸
یافته های دیگر ۷۱
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری ۷۵
محدودیت های تحقیق ۷۷
پیشنهادات ۷۷
منابع فارسی ۷۹
منابع انگلیسی ۸۱
پیوست ها

مقدمه

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

 

پروژه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022