:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

  دسته :

  مدیریت آموزشی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 130
  قیمت : 9000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان :

پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه

چکیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ص ۲۴۷).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد ۳۰۰ نفر کارکنان و ۱۴ نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۴ نفر از مدیران به علت کمی شمارش گردید و ۱۶۹ نفر از کارکنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار کارکرد ارتباطات رابینز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مدیر ۹۵/۰ صدم اعتبار پرسشنامه کارمندان ۹۷/۰ صدم تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

۱-  بین فرآیند ارتباطات و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد.

۲-مدیران بر این اعتقادند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

۳-مدیران بر این اعتقادند که در پرسنل ایجاد انگیزه می کنند.

۴- مدیران بر این اعتقادند که عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.

۵-  مدیران بر این اعتقادند که انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۲-۱- بیان مسئله ۳

۳-۱- هدف پژوهش ۴

۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش ۵

۵-۱- انگیزه پژوهش ۶

۶-۱- سوالهای پژوهش ۶

۷-۱- تعاریف عملیاتی ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲- مبانی نظری پژوهش ۱۱

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات ۱۲

۲-۱-۲- ارتباطات چیست ۱۴

۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات ۱۵

۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط ۱۷

۵-۱-۲- انواع ارتباطات ۱۸

۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی ۲۲

۷-۱-۲- شیوه های ارتباط ۲۳

۸-۱-۲- شکلهای ارتباط ۲۵

۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات ۲۹

۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو ۳۱

۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل ۳۱

۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط ۳۲

۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات ۳۳

۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات ۴۵

۱۵-۱-۲- بازخور ۴۷

۱۶-۱-۲- ویژگی یک ارتباط مؤثر ۴۹

۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست ۵۰

۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات ۵۰

۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات ۵۲

ارتباط مؤثرتر ۵۲

۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات ۵۳

۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه ۵۵

۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات ۵۶

۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان ۵۹

۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی ۶۳

۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی ۶۵

۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت ۶۵

۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت ۶۹

۲-۲- عملکرد ۷۰

۱-۲-۲- مدیریت عملکرد ۷۱

۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد ۷۲

۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد ۷۳

۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE 75

۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE 77

۶-۲-۲- سه کنش مدیریت عملکرد ۸۱

۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد ۸۲

۸-۲-۲- سرپرستی ۸۳

۹-۲-۲- مرور بر عملکرد ۸۵

۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد ۸۵

۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد ۸۸

۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت ۹۲

۳-۲- پیشینه پژوهش ۹۶

۱-۳-۲- تحقیقات داخل کشور ۹۶

۲-۳-۲- تحقیقات خارج کشور ۹۸

فصل سوم: فرایند پژوهش

۱-۳- روش پژوهش ۱۰۵

۲-۳- جامعه آماری ۱۰۵

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۵

۴-۳- ابزار پژوهش ۱۰۶

۵-۳- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش ۱۰۷

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۱-۴- مقدمه ۱۰۹

۲-۴- توصیف داده ها ۱۱۰

۳-۴- تحلیل داده ها ۱۱۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

۱-۵- بحث و نتیجه گیری ۱۲۷

۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش ۱۲۷

۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش ۱۲۷

۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش ۱۲۷

۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۸

۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش ۱۲۸

۴-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش ۱۲۹

۲-۵- نتیجه کلی ۱۳۰

۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش ۱۳۰

۴-۵- پیشنهادهای پژوهش ۱۳۰

۵-۵- خلاصه پژوهش ۱۳۱

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی ۱۳۶

فهرست منابع لاتین ۱۳۹

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به کارکنان

فهرست جداول

عنوان

جدول شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۱۱۵

جدول شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۱۱۶

جدول شماره (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۱۱۷

جدول شماره (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ۱۱۸

جدول شماره (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال اول پژوهش ۱۱۹

جدول شماره (۴-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش ۱۲۰

جدول شماره (۴-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال دوم پژوهش ۱۲۱

جدول شماره (۴-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال سوم پژوهش ۱۲۲

جدول شماره (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سوال چهارم پژوهش ۱۲۳

جدول شماره (۴-۱۰) شاخصهای آمار توصیفی سوال اول ۱۲۴

جدول شماره (۴-۱۱) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی اول پژوهش ۱۲۵

جدول شماره (۴-۱۲) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۶

جدول شماره (۴-۱۳) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۶

جدول شماره (۴-۱۴) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۷

جدول شماره (۴-۱۵) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۷

جدول شماره (۴-۱۶) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی سوم پژوهش ۱۲۸

جدول شماره (۴-۱۷) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۸

جدول شماره(۴-۱۸) شاخصهای آمار توصیفی سوال فرعی چهارم پژوهش ۱۲۹

جدول شماره (۴- ۱۹) آزمون نمونه های مستقل سوال فرعی چهارم پژوهش ۱۲۹

جدول شماره (۴-۲۰) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند ۱۳۰

فهرست نمودارها

عنوان

نمودار شماره (۲-۱) مفهوم فایول از پل ارتباطی ۱۴

نمودار شماره (۲-۲) مدل فرایند ارتباطات ۳۱

نمودار شماره (۲-۳) مدل برلو از ارتباطات ۳۳

نمودار شماره (۲-۴) سیستم اطلاعات ۴۵

نمودار شماره (۲-۵) مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری ۴۷

نمودار شماره (۲-۶) مدل ماهواره ای عملکرد سازمانی ۷۷

نمودار شماره (۲-۷) موضع گیری برای عملکرد آینده ۷۸

نمودار شماره (۲- ۸) ارتباط اجزای الگوی بام ۹۸

نمودار شماره (۲- ۹) مدیریت عملکرد ۱۰۰

نمودار شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت ۱۱۵

نمودار شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات ۱۱۶

نمودار شماره (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه خدمت ۱۱۷

نمودار شماره (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک رشته تحصیلی ۱۱۸

نمودار شماره (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی اول پژوهش ۱۱۹

نمودار شماره (۴-۶) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۰

نمودار شماره (۴-۷) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی دوم پژوهش ۱۲۱

نمودار شماره (۴-۸) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی سوم پژوهش ۱۲۲

نمودار شماره (۴-۹) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سوال فرعی چهارم پژوهش ۱۲۳

نمودار شماره (۴-۱۰) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند ۱۳۰

نمودار شماره (۴-۱۱) اولویت بندی عوامل به تفکیک مدیر و کارمند ۱۳۰

 

پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022