:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • مقاله فرایند زمانی وعملیاتی مدیریت بحران ناشی از زلزله

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 101
  قیمت : 9000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد مقاله فرایند زمانی وعملیاتی مدیریت بحران ناشی از زلزله :

مقاله فرایند زمانی وعملیاتی مدیریت بحران ناشی از زلزله 

چکیده

تحقیق حاضر در رابطه با بحران می باشد. ابتدا به تعریف بحران و انواع آن پرداخته شده است. بحران را میتوان شرایطی غیرعادی دانست که درآن مشکلات ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند و درچنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیستند.در ادامه در مورد مدیریت بحران بحث می کند که مدیریت بحران دربرگیرنده ی یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا بوده و به طور کلی براساس تابع کلاسیک مدیریت که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشکیلات، رهبری و کنترل است. استوار میباشد. درواقع در مدیریت بحران معمولاٌ چندین سازمان مختلف دگیرانجام وظایفی می شوند که باید با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیری ازبحران، کاهش اثرات آن و آمادگی لازم اقدام نمایند. هم چنین سازمان های مربوطه باید به نحود مطلوبی نسبت به انجام تمهیدات لازم وضروری و همچنین بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام به عمل آورند.

برنامه ریزی برای کنترل بحران ازچهار مرحله تشکیل می شود:

الف – نخست باید حوادث ناگوار پیش بینی شوند،

ب- پس باید برنامه های اقتضایی تنظیم گردند،

ج- پس ازآن باید گروه های مدیریت بحران آموزش داده شوند و سازماندهی گردند،

د- و سرانجام باید برای تکمیل برنامه ها، به صورت عملی تمرین شود.

هربحران درزمانبندی های مختلف فرایند برنامه ریزی مدیریت بحران از نظر زمانی و عملیاتی به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

۱-قبل از بحران ۲-آغاز بحران (حین حادثه)  ۳-حین بحران ۴-پس از بحران

سپس در مورد اهمیت شهر تهران و اینکه چه بحران هایی شهر تهران را تهدید می کند، توضیحاتی داده شده است.

سپس ساختار های آسیب پذیر  تهران را بین می کند که این موضوع که درصورت وقوع بحران خصوصاً بحران زلزله درتهران> چه ساختارهایی آسیب خواهد دید> درپژوهش های مختلف و با دیدگاه های گوناگون بیان شده است. درمجموع تمام این نظرات به یک موضوع مشترک دربین شهراشاره دارد اما نحوه ی دسته بندی آن ها متفاوت است.دراین تحقیق سعی براین شده است که دو مورد ازاین نظرات گفته شود.

دیدگاه اول:

اثرات ناشی از زلزله درتمامی ابعاد زندگی بشر رسوخ می کند و به همین دلیل او را به مقابله با خود فرا می خواند. این اثرات به صورت آسیب های جانی- مالی واجتماعی نمایان میشود که تمام این اثرات زیانبار این پدیده ی طبیعی به بحران زمین لرزه می شود. دراین راستا تاثیر این بحران برانسان ها> جامعه> زیستگاه  انسان ها و جوامع انسانی قابل تامل است.

با توجه به بررسی های انجام شده درعلم شهرسازی سیستم های شهری متاثر از ۶ نوع تخریب و آسیب ناشی ازبحران زمین لرزه است. که این موارد آسیب های انسانی> کالبدی> فرهنگی –اجتماعی> اقتصادی> مدیریتی سازمانی زیست محیطی رادر بر می گیرد.

واژه های کلیدی: بحران، شهر تهران، مدیریت بحران، بحران زلزله

فهرست مطالب

۱-۱: بحران   ۶
۱-۱-۱: انواع بحران   ۸
۱-۱-۲: آثار وخصوصیات بحران   ۹
۱-۱-۳:بحران زلزله   ۱۱
۱-۱-۳-۱: ماهیت بحران زلزله   ۱۴
۱-۲: مدیریت بحران   ۱۴
برنامه ریزی برای کنترل بحران ازچهار مرحله تشکیل می شود   ۱۹
۱-۲-۱-۲: آغاز بحران (حین حادثه):   ۲۴
۱-۲-۱-۳: حین بحران   ۲۵
II) آغاز بحران    ۲۶
۳٫۴) راهبردهایجامع پیشنهادی مدیریت بحران ناشی از زلزله   ۲۷
۳٫۵) فعالیتها و اقدامات مربوط به مدیریت و بحران ناشی از زلزله و خطمشیهای اجرایی.   ۲۷
۳٫۲٫۳) اثرات زلزله برجامعه انسانی    ۲۸
۲-ازبین رفتن یاکاهش سطح خدمات عمومی شامل    ۳۰
III)حین بحران    ۳۴
IV) پس از بحران   ۳۶
۱-۲-۳: ماهیت بحران زلزله   ۳۹
۱-۲-۲: چرخه مدیریت بحران   ۴۱
۱-۲-۲-۱:پیشگیری از بحران    ۴۱
۱-۲-۲-۲: کاهش اثرات مخرب بحران    ۴۲
۱-۲-۲-۳: آمادگی    ۴۴
۱-۲-۲-۵: بهبودی و بازسازی   ۴۶
۱-۲-۲-۶: توسعه ی عمرانی    ۴۷
۱-۲-۴: منابع دولتی مدیریت بحران   ۴۹
گروه های عملیاتی عبارتند از   ۵۰
۲-۱: اهمیت شهر تهران   ۵۳
۲-۳: چه بحران هایی تهران را تهدید می کند   ۵۵
۳-۳: بررسی وضعیت لرزه خیزی تهران   ۵۶
۲-۴: آسیب پذیری شهر تهران   ۶۰
۲-۴-۱: عوامل موثر درپیدایش آسیب پذیری   ۶۳
۲-۴-۱-۱: گسترش شهرنشینی    ۶۳
۲-۴-۱-۲: رشد جمعیت   ۶۴
۲-۴-۱-۳: گسترش فقر   ۶۵
۲-۴-۱-۴: تغییرات فرهنگی   ۶۵
۲-۴-۱-۵: فقدان آگاهی ونبوداطلاعات   ۶۶
۲-۴-۲: ساختار های آسیب پذیر  تهران   ۶۷
۲-۴-۲-۱: دیدگاه اول   ۶۷
الف-اثرات زلزله بر انسان   ۶۷
ب: اثرات زلزله برزیستگاه انسان   ۶۸
ج: اثرات زلزله برجامعه انسانی   ۶۹
۲-۴-۲-۲: دیدگاه دوم   ۷۰
الف- آسیب های انسانی   ۷۱
ب-آسیب های کالبدی (فیزیکی)   ۷۳
۳٫۲٫۲) اثرات زلزله برزیستگاه انسان   ۷۸
ج) آسیب های فرهنگی اجتماعی   ۸۰
د- آسیب های اقتصادی    ۸۲
ه-آسیب های مدیریتی – سازمانی   ۸۴
و-آسیب های زیست محیطی    ۸۶
۲-۵: تجربه های تلخ زلزله های پیشین   ۸۷
۴-۱: اقدامات مدیریت بحران زلزله درتهران   ۹۵
منابع  ۱۰۱

مقاله فرایند زمانی وعملیاتی مدیریت بحران ناشی از زلزله

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022