:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • مقاله تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران

  دسته :

  علوم سياسي

  فرمت/ورد تعداد صفحات 176
  قیمت : 8500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد مقاله تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران :

مقاله تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران

index44444

فهرست مطالب

فصل اول ۵
طرح مسئله ۶
فرضیه تحقیق ۷
تعریف مفاهیم و متغیرها ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق ۱۱
روش تحقیق : ۱۳
سازماندهی تحقیق : ۱۴
فصل دوم : ۱۵
لیبرال دموکراسی ۱۶
دموکراسی و امنیت ۲۱
فصل سوم ۳۳
توسعه سیاسی ۳۴
توسعه سیاسی در ایران ۳۹
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد ۷۶ ۴۱
الف : مشارکت و رقابت سیاسی ۴۴
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع ۵۰
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی ۵۱
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران ۵۳
مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد ۷۶ ۵۸
انتخابات چهارساله ( ۸۰-۱۳۷۶ ) ۵۹
احزاب سیاسی ۶۳
اهمیت احزاب ۶۴
عملکرد احزاب سیاسی ۶۵
نظامهای حزبی ۶۷
احزاب در ایران ۶۹
موانع تحقق احزاب در ایران ۷۲
احزاب پس از خرداد ۱۳۷۶ در ایران ۷۴
مطبوعات: ۷۶
مطبوعات در ایران ۷۹
فصل چهارم ۸۴
امنیت ملی ۸۵
امنیت ملی در ایران پس از انقلاب ۹۰
گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران ۹۳
گفتمان سنتی امنیت ملی کشور ۹۳
گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران ۹۵
فصل پنجم ۹۷
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی ۹۸
تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی ۹۹
تاثیر احزاب بر امنیت ملی ۱۰۵
تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی ۱۰۹
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد ۱۳۷۶ ۱۱۷
گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد ۷۶ ۱۱۹
پی نوشت های فصل پنجم ۱۲۳
فهرست کتب و منابع فارسی ۱۳۶
فهرست روزنامه ها ۱۴۳
فهرست کتب انگلیسی ۱۴۳

طرح مسئله

 توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریکه کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات با اضمحلال حکومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای که اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشکیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا کرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا که مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است که درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب کردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشکافی این مسئله است که توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه که حکومتها دموکراسی را یک ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می کند .

سوال تحقیق:

 تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأکید بر فاصله زمانی ۸۰-۱۳۷۶ ) چیست؟

 

فرضیه تحقیق :

 با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( ۸۰-۱۳۷۶ ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .

 

تعریف مفاهیم و متغیرها :

 

توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است که مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
می­گردد :

 الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است که سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشارکت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .

مارک گاز یورسکی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یک هدف می داند و با تاکید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست که هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیک می باشد .

 سیرین بلاک معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند که این چهار مرحله عبارتند از ۱- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .

۲- تثبیت رهبری نوسازانه . ۳- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت کشاورزی روستایی به یک وضعیت شهری . ۴- همگرائی و یکپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .

 لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت کنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشارکت کننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند که نظام سیاسی بتواند با تمرکز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . که در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .

مقاله تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022