:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا

  دسته :

  علوم سياسي

  فرمت/ورد تعداد صفحات 98
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا :

پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه    ۲
فصل اول کلیات
۱-۱ بیان مساله    ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقیق   ۷
۳-۱ اهداف پژوهش       ۷
۱-۳-۱ اهداف کلی        ۷
۲-۳-۱ اهداف جزئی   ۷
۴-۱ محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق   ۷
۵-۱ پیشینۀ تحقیق   ۸
۶-۱ کلید واژه‌ها   ۹
۱-۶-۱  دموکراسی   ۹
۲-۶-۱  اقتدارگرایی   ۱۰
۳-۶-۱  جهانی شدن   ۱۰
۷-۱ موج جدید دموکراسی   ۱۱
۸-۱ پرسش اصلی   ۱۲
۱-۸-۱  پرسشهای فرعی   ۱۲
۹-۱ روش تحقیق   ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات   ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظری تحقیق    ۱۳
۱-۱۱-۱ نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)   ۱۴
۲-۱۱-۱ نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس   ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق   ۱۵
۱۳-۱ نمودار    ۱۵
بخش اول
۱-۲ دموکراسی چیست    ۱۹
۲-۲ مبانی حکومت دموکراتیک    ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدنی    ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمایندگی    ۲۱
۳-۲-۲ حکومت جمهوری    ۲۲
۴-۲-۲ تفکیک قوا    ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر یکدیگر    ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاریسم    ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان    ۲۳
۸-۲-۲ دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی    ۲۳
۹-۲-۲ فرآیند تشکیل دولت    ۲۴
۱۰-۲-۲ کابینه دولت    ۲۴
۱۱-۲-۲ تشکیل ائتلاف    ۲۵
۱۲-۲-۲ اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها    ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی    ۲۵
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی    ۲۵
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی    ۲۵
۳-۲مبانی حکومت اقتدارگرا   ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار    ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار    ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجرای اقتدار   ۲۷
۴-۳-۲ ویژگیهای اقتدار   ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرایی    ۲۸
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک   ۲۹
۴-۲  هانا آرنت (توتالیتاریسم)   ۲۹
۵-۲   لینتز (اقتدارگرایی)   ۳۰
نظریه های حکومتهای دموکراتیک   ۳۱
۶-۲  پوپر (دموکراسی)   ۳۱
۷-۲ دوتوکویل (دموکراسی)   ۳۳
نتیجه گیری    ۳۵
(فصل سوم)
۱-۳  مقدمه   ۳۷
۲-۳ تعریف جهانی شدن    ۳۹
۳-۳ شاخصهای جهانی شدن    ۴۰
۴-۳ نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی    ۴۱
۱-۴-۳ رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی    ۴۱
۲-۴-۳ رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی    ۴۲
۳-۴-۳ رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی    ۴۲
۵-۳  محرکهای دموکراتیزاسیون    ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادی    ۴۴
۲-۵-۳ عملکرد (اقتصادی)    ۴۵
۳-۵-۳ نقش کلیسایی کاتولیک    ۴۶
۴-۵-۳ تغییر هنجارهای بین المللی    ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی    ۴۸
۷-۳ تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا    ۵۰
جمع بندی    ۵۱
(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی   ۵۳
۱-۴ درآمدی بر دموکراسی    ۵۳
۲-۴ محدوده های تحقق دموکراسی    ۵۵
جمع بندی    ۵۹
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی درخاورمیانه و ایران    ۶۰
۱-۵ دموکراسی د رخاورمیانه    ۶۱
۲-۵ دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی   ۶۱
۳-۵ دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر    ۶۱
۴-۵ ریشه‌های اقتصادی دموکراسی    ۶۳
۵-۵ تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران    ۶۷
جمع بندی    ۷۱
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات    ۷۳
۱-۶ نتیجه گیری نهائی    ۷۳
۲-۶ دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا     ۷۸
۳-۶ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها     ۸۴
۴-۶ پیشنهادات    ۸۶
کتاب نامه    ۸۷

چکیده :

دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که ۱- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟

پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .

در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .

در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .

 

مقدمه

در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از : حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .

در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای

فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .

 

 

 

پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022