:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

  دسته :

  جغرافیا

  فرمت/ورد تعداد صفحات 65
  قیمت : 4000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک :

پروژه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

فهرست

عنوان

مقدمه………………………………….. ۱

فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

۱-۱ وسعت و موقعیت شهرستان نائین……………………………….. ۳

۲-۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین   ۵

۱-۲-۱ ساخت جنسی و سنی……………………. ۶

۲-۲-۱ مهاجرت……………………………. ۶

۳-۱ سواد……………………………….. ۷

۱-۳-۱ آموزش…………………………….. ۸

۴-۱ دین………………………………… ۸

۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین……….. ۸

۶-۱ وضع فعالیت………………………….. ۹

۷-۱ بررسی کشاورزی……………………….. ۹

۸-۱ بررسی دامداری در شهرستان……………… ۱۰

۹-۱ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه………….. ۱۰

۱۰-۱ بررسی منابع آب شهرستان………………. ۱۱

فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)

۱-۲- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات…………… ۱۳

۲-۲- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا………. ۱۵

۱-۲-۲- حجم و رشد جمعیت…………………… ۱۵

۲-۲-۲- تعداد و بعد خانوار………………… ۱۶

۳-۲- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا…… ۱۷

۱-۳-۲- کشاورزی(زراعت)……………………. ۱۷

۲-۳-۲- دامداری………………………….. ۱۹

۳-۳-۲- صنعت…………………………….. ۲۰

۴-۲- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ ۲۰

۵-۲- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ  ۲۲

۱-۵-۲- زلزله……………………………. ۲۲

۲-۵-۲- سیل……………………………… ۲۲

۶-۲- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ ۲۳

۷-۲- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها…………………………………… ۲۳

فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

۱-۳ بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی ۲۵

۲-۳ زمین شناسی………………………….. ۲۵

۱-۲-۳ چینه شناسی………………………… ۲۵

۲-۲-۳ مرفولوژی………………………….. ۲۶

۳-۲-۳ اراضی کوهستانی…………………….. ۲۶

۴-۲-۳ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی………. ۲۶

۵-۲-۳ مخروط افکنه ها…………………….. ۲۷

۶-۲-۳ شبکه آب راهه ها……………………. ۲۷

۷-۲-۳ واحد تپه های ماسه………………….. ۲۷

۳-۳ بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه…… ۲۸

۱-۳-۳ درجه حرارت………………………… ۲۸

۲-۳-۳ باد………………………………. ۳۰

۳-۳-۳ میزان بارندگی و رطوبت در روستا………. ۳۰

۴-۳-۳ رطوبت منطقه مورد مطالعه…………….. ۳۲

۴-۳ شناخت و بررسی علل پیدایش روستا………… ۳۲

۵-۳ وجه تسمیه روستا……………………… ۳۲

۶-۳ تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک ۳۳

۱-۶-۳ حجم و رشد جمعیت……………………. ۳۳

۲-۶-۳ ساختار سنی………………………… ۳۵

۳-۶-۳ ساختار جنسی……………………….. ۳۵

۴-۶-۳ بررسی مهاجرت روستا…………………. ۳۶

۷-۳ مطالعه سواد و آموزش………………….. ۳۷

۸-۳ تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا  ۳۹

۱-۸-۳ محدوده اراضی کشاورزی……………….. ۳۹

۹-۳ بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا   ۴۰

۱-۹-۳ آب آشامیدنی روستا………………….. ۴۰

۲-۹-۳ آب زراعی روستا…………………….. ۴۱

۱۰-۳ بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و………………………………… ۴۱

۱۱-۳ انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها     ۴۱

۱-۱۱-۳ میزان عملکرد زراعی…………………. ۴۲

۱۲-۳ دامداری……………………………. ۴۲

۱۳-۳ صنعت………………………………. ۴۳

۱۴-۳ توزیع جمعیت در سن فعالیت ها………….. ۴۳

۱۵-۳ بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا ۴۴

۱۶-۳ بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و…………………………… ۴۶

۱۷-۳ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و….     ۴۸

۱-۱۷-۳ برق………………………………. ۴۹

۱۸-۳ نحوه دفع آبهای سطحی…………………. ۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات

۱-۴ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن……………………… ۵۱

۲-۴ پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده     ۵۱

۳-۴ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا ۵۳

۴-۴ بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا………………………………….. ۵۴

۵-۴ تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا……………… ۵۵

۶-۴ بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن…………………………………… ۵۶

۷-۴ تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا………………………. ۶۱

۱-۷-۴ محدودیتهای توسعه فیزیکی…………….. ۶۱

۲-۷-۴ امکانات توسعه فیزیکی……………….. ۶۱

۳-۷-۴ جهت توسعه فیزیکی روستا……………… ۶۲

۸-۴ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی……. ۶۲

۱-۸-۴ ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت…………. ۶۲

۲-۸-۴ ضوابط کلی مسکن…………………….. ۶۳

منابع و مآخذ……………………………. ۶۴

 

فهرست جداول

عنوان

جدول شماره ۱- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان…………………………………. ۴

جدول شماره ۲- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین………………………………….. ۵

جدول شماره ۳- ساخت جنسی و سنی…………….. ۶

جدول شماره ۴: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین…………………………… ۱۰

جدول جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا     ۱۶

جدول وضعیت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ   ۱۷

جدول سطح زیر کشت و عملکرد محصولات زراعی در حوزه نفوذ ۱۹

جدول منابع آب دهستان به تفکیک نوع منابع و روستا ۲۰

جدول شماره ۷: میانگین دماه ماه های سال در طول دوره ۱۷ ساله روستای چاه ملک آمار هواشناسی خور سال۷۵…….. ۲۹

جدول شماره ۸: میانگین بارش در طول ماههایی که بیشترین بارش را دارند………………………………….. ۳۱

جدول شماره ۹: حداکثر ریزش نزولات جوی در ۲۴ ساعت و دوره بازگشت آن در منطقه مورد مطالعه آمار شناسی خور سال ۷۵  ۳۱

جدول شماره ۱۰: متوسط بعد خانوار در روستای چاه ملک   ۳۴

جدول شماره ۱۱: جمعیت و نرخ جمعیت در روستای چاه ملک- ۱۳۸۵ ۳۴

جدول شماره ۱۲: ترکیب سنی جمعیت روستا در سال ۷۰  ۳۵

جدول شماره ۱۳: تعداد زنان شوهردار در روستا- فروردین ۸۶   ۳۶

جدول شماره ۱۴: نوع مصالح ساختمانی موجود در روستای چاه ملک   ۴۶

جدول شماره ۱۵: کیفیت ابنیه و سازه های روستای چاه ملک ۴۶

جدول شماره ۱۶: مساحت و اهمیت هر یک از سلسله مراتب شبکه راه های موجود در روستای چاه ملک………………….. ۴۸

جدول شماره ۱۷ تعداد شاغلین در وضع پیشنهادی و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده……………………………………….. ۵۲

جدول شماره ۱۸ پیش بینی جمعیت روستا تا سال ۱۳۹۵ با نرخ رشد ۱ درصد   ۵۴

جدول شماره ۱۹ کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستا چاه ملک ۵۹

مقدمه

طبق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[۱]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[۲]

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم.

در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

[۱]. راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران، ص۲۰

[۲] . همان، ص۲۲

پروژه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022