:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی

  دسته :

  شیمی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 75
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی :

پروژه ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی

فهرست مطالب

فصل اول: فن آوری نانو

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………. ۲

۱-۲ تعریف نانو تکنولوژی……………………………………………………………۳

۱-۳ نانو مواد……………………………………………………………………..۸

۱-۳-۱ خواص نانو مواد………………………………………………………………۹

۱-۳-۲ دسته بندی نانومواد……………………………………………………….۱۲

۱-۴ زیرساختارها درنانو تکنولوژی…………………………………………………………۱۷

۱-۵ مواد نانو بلوری…………………………………………………………………۱۸

۱-۶ نانوذرات……………………………………………………………………………۱۹

۱-۷ نانو کامپوزیت ها……………………………………………………………….۱۹

۱-۸ نانو کپسول ها…………………………………………………………………………..۱۹

۱-۹ مواد نانو حفره ای……………………………………………………..۲۰

۱-۱۰ نانو الیاف………………………………………………………………………….۲۱

۱-۱۱ نانو سیم ها………………………………………………………………….۲۲

۱-۱۲ فولرین ها…………………………………………………………………………۲۲

۱-۱۳ نانو لوله های کربنی…………..………………………………………………….۲۳

فصل دوم: فریت ها

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱-۱ تاریخچه… ……………………………………………………………………..۲۶

۲-۱-۲ خواص وکاربردها……………………………………………………………….۲۷

۲-۲ سرامیکهای مغناطیسی چیستندوچه کاربردهایی دارند…………………………………. ۲۷

۲-۳ ساختار اسپینلی………………………………………………………………………۳۰

۲-۴ ساختار اسپینلی معکوس…………………………………………………….۳۱

۲-۵ چند نکته در مورد فریتها………………………………………………………۳۱

 

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری

۳-۱ روش تهیه نانو ذرات……………………………………………………………..۳۶

۳-۱-۱ روش فیزیکی…………………………………………………………………..۳۶

۳-۱-۲ روش فیزیکی- شیمیایی…………………………………………………۳۷

۳-۱-۳ روش شیمیایی……………………………………………………………۳۷

۳-۱-۳-۱ همرسوبی شیمیایی………………………………………..۳۷

۳-۱-۳-۲ روش هیدروترمال…………………………………………..۳۹

۳-۱-۳-۳ روش سل-ژل………………………………………………………..۴۰

۳-۱-۳-۴ روش مایسل معکوس………………………………………………………………………………………..۴۱

۳-۲ وسایل اندازه گیری نانو ذرات بکارگرفته شده دراین پایان نامه و شناسای آنها…………… ۴۳

۳-۲-۱ میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM)…………………………………………………………………………43

۳-۲-۲ میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)………………………………………………………………………..44

۳-۲-۳ دستگاه پراش اشعه ایکس(XRD)………………………………………………………………………………45

 

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی

۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………۴۹

۴-۲ ساخت نمونه هایی از نانو ذرات فریت Ni-Znبه روش هم رسوبی………………………..۵۱

۴-۲-۱ تهیه نمونه (۱)………………………………………………………………۵۲

۴-۲-۲ تهیه نمونه (۲)…………………………………………………………….۵۵

۴-۲-۳ تهیه نمونه (۳)………………………………………………………………….۵۷

۴-۲-۴ تهیه نمونه (۴)………………………………………………………………۵۹

۴-۲-۵ تهیه نمونه (۵)…………………………………………………………………….۶۵

۴-۳ ساخت نانو ذرات فریت Zn به روش همرسوبی…………………………………………………………………۷۰

۴-۴ بیان مشکلات…………………………………………………………..۷۱

۴-۵ پیشنهادات………………………………………………………………..۷۲

۴-۶ نتیجه گیری………………………………………………………………….۷۲

فهرست شکلها وجدولها

 

فصل اول:فن آوری نانو

شکل(۱-۱)……………………………………………………………………..۶

شکل(۱-۲)………………………………………………………………………………۶

شکل(۱-۳) تصویر شماتیکی نانوخوشه…………………………………………………………………………………..۱۴

شکل(۱-۴) تصویر شماتیکی نانو سیم…………………………………………………………………………………….۱۵

شکل(۱-۵) تصویر شماتیکی نانو لوله…………………………………………………………………………………….۱۵

فصل دوم: فریت ها

شکل(۲-۱) نمونه ای از فریت های تجاری……………………………………………………………………………..۲۹

شکل(۲-۲) فریت های نرم تجاری…………………………………………………………………………………………۳۰

شکل(۲-۳)ساختار اسپینلی…………………………………………………….۳۰

فصل سوم: روش های ساخت فریت ها و دستگاه های اندازه گیری

شکل(۳-۱) تصویر الکترونیکی روبشی سطح یک فلز……………………………………………………………….۴۳

شکل(۳-۲) نمودار شماتیکی اجزائ الکترونی روبشی….…………………………………………………………...۴۴

فصل چهارم ساخت نانو ذرات فریتNi-Znبه روش هم رسوبی

شکل (۴-۱) تصویری از دستگاه هموژونایزر و راکتور وسیرکولاتور……………………………………………۵۳

شکل (۴-۲) الگوی پراش نمونه(۱)……………………………………………………………………………………….۵۴

شکل (۴-۳) تصویری از دستگاهی با موتور کولر و راکتور و سیرکولاتور…………………………………….۵۵

شکل (۴-۴) الگوی پراش نمونه(۲) قبل از حرارت دهی…………………………………………………………….۵۵

شکل (۴-۵) الگوی پراش نمونه(۲)بعد از حرارت دهی……………………………………………………………..۵۶

شکل (۴-۶) مقایسه پیک های نمونه(۲) قبل و بعد از حرارت دهی………………………………………………۵۶

شکل (۴-۷) تصویری از دستگاهی باهمزن مغناطیسی و راکتور…………………………………………………..۵۷

شکل (۴-۸)الگوی پراش نمونه (۳ ) قبل از حرارت دهی……………………………………………………………۵۸

شکل (۴-۹)الگوی پراش نمونه (۳) بعد از حرارت دهی…………………………………………………………….۵۸

شکل (۴- ۱۰) مقایسه پیک های نمونه(۳) قبل و بعداز حرارت دهی…………………………………………….۵۹

شکل (۴-۱۱) الگوی پراش نمونه(۴) قبل از حرارت دهی…………………………………………………………. ۶۱

شکل (۴-۱۲) الگوی پراش نمونه (۴) بعد از حرارت دهی………………………………………………………….۶۱

شکل (۴-۱۳)SEM  نمونه (۴) قبل از حرارت دهی…………………………………………………………………. ۶۲

شکل (۴-۱۴) SEM نمونه (۴) قبل از حرارت دهی…………………………………………………………………..۶۲

شکل) ۴-۱۵)SEM  نمونه (۴) بعد از حرارت دهی………………………………………………………………….۶۳

شکل(۴-۱۶)  SEMنمونه (۴) بعد از حرارت دهی……………………………………………………………………۶۳

شکل(۴-۱۷TEM ( نمونه (۴) بعد از حرارت دهی………………………………………………………………….. ۶۴

شکل(۴-۱۸) TEM نمونه (۴) بعد از حرارت دهی………………………………………………………………….. ۶۴

شکل (۴-۱۹) الگوی پراش نمونه(۵) قبل از حرارت دهی…………………………………………………………..۶۶

شکل (۴-۲۰) الگوی پراش نمونه (۵) بعد از حرارت دهی………………………………………………………….۶۷

شکل (۴-۲۱)SEM نمونه(۵) قبل از حرارت دهی…………………………………………………………………… ۶۷

شکل (۴-۲۲) SEM نمونه(۵) قبل از حرارت دهی………………………………………………………………….. ۶۸

شکل (۴-۲۳) SEM نمونه(۵) بعد از حرارت دهی………………………………………………………………….. ۶۸

شکل(۴-۲۴) SEM نمونه(۵) بعد از حرارت دهی…………………………………………………………………… ۶۹

شکل(۴-۲۵)الگوی پراش فریت روی……………………………………………………………………………………۷۱

 

 

فهرست جدول:

جدول(۱-۱)…………………………………………………………………………………….۱۱

جدول (۴-۱)……………………………………………………………………. ۵۲

جدول (۴-۲)………………………………………………………………………….۶۵

جدول (۴-۳)…………………………………………………………………..۶۹

 

چکیده

 

هدف از این پایان نامه ساخت نانو ذرات فریت نیکل- روی به روش همرسوبی می باشد. روش همرسوبی روشی مناسب و با صرفه و به نسبتاً سریع برای تولید نانوذراتی مانند فریت نیکل- روی می باشد. برای ساخت این نانو ذرات از روش همرسوبی شیمیایی استفاده شد.

ماده بدست آمده را در دمای حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد به مدت۲ ساعت حرارت داده شده و برای نمونه های بدست آمده براساس تغییر نسبت مولی و سرعت چرخش دستگاه همزن و مدت حرارت دهی‘ توسط پراش اشعهX ‘ تصاویر SEM و TEMمقایسه گردید. اندازه نانوذرات حدود ۱۴ نانومتر قبل از حرارت دهی و ۱۰ نانومتر بعد از حرارت دهی برآورد شدند. کوچکترین اندازه در نسبت مولی یک به یک و دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد و سرعت چرخش همزن به میزان ۵۰۰۰ دور در دقیقه بدست آمده است.

 

 

 

پروژه ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۱۵ مهر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022