:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه تعهد سازمانی

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعدادصفحات 79
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه تعهد سازمانی :

دانلود پروژه تعهد سازمانی

فهرست مطالب
تعهد سازمانی ۱
مقدمه ۳
تحلیل واریانس ANOVA 5
نمونه گیری ۱۱
شیوه گردآوری داده ها ۱۳
قلمرو تحقیق ۱۴
جهت گیری پژوهش: ۱۵
۲-۲- عملکرد شعب بانک: ۱۶
۴-۱-۲- شرایط ایجاد تعهد سازمانی ۱۷
۱-۲- تعهد سازمانی: ۱۸
۵-۱-۲- متغیرهای اثرگذار بر تعهد سازمانی ۲۲
۳-۱-۲- پیش شرطهای تعهد سازمانی ۲۴
پیش شرطهای تعهد هنجاری: ۲۷
جدول نتایج مطلوب و نامطلوب تعهد سازمانی در سطح فرد، گروه، ۳۱
۹-۱-۲- تعهد سازمانی و تأخیر: ۳۲
۱۰-۱-۲- تعهد سازمانی و رضایت شغلی ۳۳
۱۱-۱-۲- تعهد سازمانی و استرس شغلی ۳۳
سایر تحقیقات مرتبط انجام شده در خارج از کشور: ۳۵
سوابق مطالعاتی: ۳۹
ستاده ها: ۴۰
نهاده های این تحقیق عبارت بودند از: ۴۱
نهاده ها این تحقیق عبارت بودند از: ۴۳
۲-۲- عملکرد شغلی ۴۷
۲-۲-۲- ارزیابی عملکرد: ۴۸
۳-۲-۲- اهداف ارزیابی عملکرد ۵۱
اهداف ارزیابی عملکرد (Moorhead and Gregory, 1990) 53
۵-۲-۲- مزایای ارزشیابی عملکرد: ۵۵
۶-۲-۲- عوامل موثر بر عملکرد: ۵۶
۳-۲- ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد: ۵۸
ارتباط ابعاد تعهد با عملکرد در مطالعات می یر و آلن: ۶۰
۳-۳-۲- روشهای اصلی ارزیابی عملکرد: ۷۰
رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) جهت ارزیابی عملکرد ۷۲
تعریف ۷۲
اصول اساسی تحلیل پوشش داده ها ۷۵
ویژگیها و قابلیت های مدل تحلیل پوششی داده ها: ۷۹
مزایای تحلیل پوششی: ۸۰
محدودیتهای مدل DEA در مقایسه با سایر مدلها ۸۱

مقدمه
بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقق باعث می شود که بتوان برای تحقیقی که در درون تحقیقات سنتی و بر پایه محتوای پژوهش های ذی ربط قرار دارد یک چارچوب معقول و منطقی ارائه کرد. مروری بر ادبیات تحقیق باعث می شود که چهار هدف کلی تأمین گردد. نخست آنکه نشان دهنده مفروضاتی اصلی است که پرسش های عمومی تحقیق بر پایه آنها گذاشته شده است و در صورت امکان باید نشان دهنده الگوی (حوزه تفکری غالب) تحقیق باشد که موجب استحکام بخشیدن به تحقیق می گردد و فرضیه ها و ارزش هایی را شرح می‌دهد که پژوهشگر آنها را به دنیای تحقیق وارد می کند.دوم آنکه نشان دهد پژوهشگر درباره موضوع تحقیقی دانشی وسیع و ژرف دارد و از روش های ذهنی که تحقیق را احاطه و حمایت می کند بهره کافی برده است. سوم آنکه نشان دهد پژوشگر با مراجعه به زمینه تحقیق متوجه نوعی کسر و کمبود در ادبیات تحقیق شده است و اینکه تحقیق مورد نظر می تواند نیاز خاصی راتأمین کند. سرانجام، مرور به ادبیات موجب می شود که پرسش های تحقیق و فرضیه های اثبات نشده آزمایشی، پالایش شده و صیقل زده شوند تا بتوان این پرسش های تحقیق و فرضیه های اثبات نشده آزمایشی، پالایش شده و صیقل زده شوندتا بتوان این پرسش ها را در بستر تحقیقات تجربی گسترده تر مطرح کرد. (مارشال و راس من، ترجمه اعرابی و پارساییان، ۱۳۷۷) گسترده تر مطرح کرد.
در فصل دوم ابتدا به معرفی تعهد سازمانی و تعاریف و کارکردهای آن پرداخته می شود.در این فصل انواع مدلها، الگوها و طبقه بندیهای صورت گرفته از تعهد سازمانی معرفی میگردد و مطالعه آن درک نسبتاً  جامعی از تعهد سازمانی ارایه می دهد.در بخش دوم مباحث ملاحظات و مسایل در خور توجه در مورد عملکرد ارائه می شود و در بخش سوم رابطه بین تعهدو عملکرد را از دیدگاه تئوریک و بر مبنای تحقیقات انجام شده توضیح داده می شود.امید است این سه بخش بتواندآگاهی لازم را از تعهد سازمانی وعملکرد شغل ایجاد نماید که در نهایت با آشنایی از این دو، ارتباط آنها و با  تکیه بر نتایج دریافتی از پرسشنامه راهکارهای مناسب، ارایه گردد.
تحلیل واریانس ANOVA
تحلیل واریانس برخلاف اسمش ، همانند آزمون t با آزمون فرضیه‌های مربوط به میانگین ها سروکار دارد. در حقیقت اگر در مورد داده های مربوط به یک مطالعه دو گروهی از تحلیل واریانس یا آزمون t استفاده شود، نتایج یکسان خواهد شد. بطوریکه اگر آزمون t اختلاف معنی داری بین میانگین ها نشان دهد، تحلیل واریانس نیز همین نتیجه را نشان خواهد داد و برعکس البته تحلیل واریانس کاربردهای متنوع تری دارد و میتواند فرضیه صفر برابر بودن سه میانگین جامعه را آزمون کند. در حالیکه آزمون t چنین کاربردی ندارد.
اگر تفاوت زیادی بین میانگین گروههای مختلف وجود داشته باشد، F بزرگ شده، احتمال دارد فرضیه صفر رد شود. بنابراین زیاد بودن مقدار F دلیلی بر علیه فرضیه صفر بودن میانگین سه جامعه است (آذر، ۱۳۷۹).
روشهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها:
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، نرم افزار آماری SPSS   انتخاب و آزمونهای آنالیز واریانس و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. بدین ترتیب، که نمونه مورد نظر در این تحقیق بر مبنای کارآیی و میزان عملکرد به سه گره ضعیف، متوسط و قوی تقسیم گردید، سپس میزان ارتباط عملکرد هر گروه با میزان تعهدشان در هر سه بعد  عاطفی، مستمر و هنجاری از طریق تحلیل واریانس (ANOVA) آزمون گردید.
آنالیز واریانس یکطرفه می تواند فرضیه صفر برابر بودن سه میانگین جامعه را آزمون کند، هم چنین آماره F آنالیز واریانس از تقسیم برآوردی از پراکندگی بین گروهها به پراکندگی درون گروهها محاسبه می شود. اگر تفاوت زیادی بین میانگین ها وجود داشته باشد، میزان F بزرگ شده احتمالاً فرضیه صفر رد می شود. بنابراین زیاد بودن مقدار F دلیلی بر علیه فرضیه صفر می باشد. (آذر، ۱۳۷۹)
ب – روش های نمونه گیری مهمترین روشهای نمونه گیری عبارتند از: نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری منظم، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری طبه ای ، نمونه گیری مرحله ای. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، روش نمونه‌گیری مرحله ای می باشد.
که در نمونه گیری مرحله ای، واحدهای جامعه مورد مطالعه با توجه سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند. (بازرگان، ۱۳۸۰)
واحد مرحله اول : سرپرستی های بانک ملی است که تعداد آنها شش سرپرستی در شهر تهران می باشد و واحد مرحله دوم شعب بانک ملی شامل ۵۵۶ شعبه در شهر تهران می باشد.
ج – حجم نمونه آماری : نمونه برداری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی های را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهند. (سکاران، ۱۳۸۱)
در مرحله اول به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد یک سرپرستی از شش سرپرستی انتخاب گردید که شامل سرپرستی شعبه مرکز تهران می باشد. سپس در مرحله دوم از داخل سرپرستی منتخب که شامل ۹۵ شعبه می باشد. شعب به روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت بررسی انتخاب گردید.

دانلود پروژه تعهد سازمانی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022