:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

  دسته :

  پاورپوینت های آماده

  فرمت : پاورپوینت | صفحات:257
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی :

فهرست مطالب ۱-فصل اول

آب در طبیعت
۱-۱- مقدمه
۲-۱- منابع آب در طبیعت
۱-۲-۱ ویژگیهای آب های زیر زمینی
۲-۲-۱- ویژگی های آبهای سطحی
۱-۲-۳- ویژگیهای آبهای شور
۳-۱- ناخالصی های آب
۱-۳-۱- ناخالصی های یونی
۱-۱-۳-۱- کاتیون ها
۲-۱-۳-۱- آنیون ها
۲-۳-۱- ناخالصی های گازی
۴-۱- شیمی آب۵-۱- مصارف عمده آب
۲-۵-۱- صنعت
۳-۵-۱- آبهای آشامیدنی و مصارف خانگی
۶-۱- مشکلات ناشی از ناخالصی های آب
۷-۱- لزوم تصفیه آب
۸-۱- بعضی از موارد مصرف آب در صنعت
۲-فصل دوم
۱-۱-۲- محاسن بیان غلظت ها بر حسب معادل کربناتی
مثال در مورد تبدیل غلظت بر حسب خود ماده به غلظت معادل کربناتی
مثال در مورد تبدیل غلظت بر حسب خود ماده به معادل کربناتی
مثال درمورد تبدیل غلظت معادل کربناتی به غلظت خود ماده
مثال در مورد کاربرد غلظت بر حسب معادل کربناتی
۲-۲- شاخص های مهم آب
پارامترهای اصلی تعیین کننده کیفیت آب
۱-۲-۲- شاخص های املاح محلول آب
۱-۱-۲-۲- هدایت الکتریکی آب (EC)
۲-۱-۲-۲-PH آب
تأثیر دما و PH روی Kw
۳-۱-۲-۲- کل مواد جامد محلول (TDS) یا غلظت املاح محلول
۴-۱-۲-۲- سختی آب (H)
۵-۱-۲-۲- قلیائیت آب
۱-۵-۱-۲-۲- اندازه گیری مقدار قلیائیت
قلیائیت کل (M)
مثال د رمورد محاسبه قلیاییت
۲-۵-۱-۲-۲-رابطه قلیائیت و PH
رابطه بین P وM و غلظت یونهای تشکیل دهنده قلیائیت
رابطه قلیائیت و PH
نمودار درصد دی اکسید کربن و بی کربنات و کربنات بر حسب PH
۲-۲-۲- شاخص های مواى معلق أب
۲-۲-۲-۲- کدریت آب
۱-۲-۲-۲-۲- روش و واحدهای اندازه گیری کدریت آب
۳-۲-۲-۲- رنگ آب
۳-۲-۲- شاخص های آلودگی به مواد آلی
۱-۳-۲-۲- BOD و روش تعیین آن
مراحل تعیین ۵BOD
۲-۳-۲-۲- COD و روش تعیین آن
اصول کلی اندازه گیری COD
۴-۲-۲- شاخص بهداشتی بودن آب
TOD و Th.oD
خود آزمایی
۳- فصل سوم

کاهش املاح محلول آب
روش های کاهش یاخذف املاح محلول آب
افزایش مواد شیمیایی
۱-۳- سختی آب چیست؟
۱-۱-۳- کاهش سختی موقت
۲-۱-۳- کاهش سختی دائم آب
۱-۲-۱-۳- ارزیابی فرایند آهک و سودازنی
۲-۲-۱-۳-محاسبه مقدار مواد شیمیایی مورد نیاز در فرایند آهک و سودازنی
۲- سودای مورد نیاز برای فرایند آهک و سودازنی
۳-۲-۱-۳- بهبود راندمان آهک زنی
۴-۲-۱-۳-استفاده از سود سوزآور جهت کاهش سختی آب
۲-۱-۳- مزایای استفاده از سود
۳-۱-۳- آهن و منگنز در آب
۱-۳-۱-۳-انواع روشهای حذف آهن و منگنز در آب
روش های حذف آهن و منگنز با کلر، اکسیژن و پرمنگنات
اکسیژن
۴-۱-۳- سیلیکا و ویژگیهای آن
۱-۴-۱-۳- مشکلات ناشی از حضور سیلیکا در آب
۲-۴-۱-۳- روشهای حذف سیلیکا
۱-۲-۴-۱-۳ عوامل مؤثر بر حذف سیلیکا بوسیله ترکیبات منیزیم
بقیه عوامل مؤثر بر حذف سیلیکا به روش جذب سطحی
۳-۴-۱-۳ حذف سیلیکا با رزین های آنیونی
حذف سیلیکا با روش اسمز معکوس
۴- فصل چهارم

روش های حذف ذرات معلق از آب و فاضلاب
مقدمه
۱-۴ اساس جداسازی ذرات معلق
۱-۱-۴ ته نشینی یا شناور سازی ذرات معلق
۲-۱-۴- فیلتراسیون (استفاده از صافی های مختلف)
۱-۲-۱-۴- انواع فیلتر (صافی) ها
۲-۲-۱-۴- انواع فیلترها بر حسب نوع عامل فیلتراسیون
۲-۲-۱-۴- شستشوی فیلترهای عمقی
۳-۲-۱-۴- ویژگی های فیلترهای فشاری
۴-۲-۱-۴- ویژگیهای بسترهای مختلط فیلترها
۵-۲-۱-۴- محاسبه اندازه ذرات یک بستر مختلط
۶-۲-۱-۴- پارامترهای تعیین کننده اندازه ذرات بستر فیلترها
۱-۶-۲-۱-۴ بهترین اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی ذرات بستر
۷-۲-۱-۴- فیلترهای ثقلی
۸-۲-۱-۴- مقایسه فیلترهای فشاری و ثقلی
۴-۱-۲-۹- کارتریج فیلترها
کاربرد کارتریج فیلترها
۱۰-۲-۱-۴ شاخصهای ارزیابی عملکرد فیلترها
۱- کدریت آب فیلتر شده؛
۲- طول زمان سرویس دهی (فاصله زمان دو شستشو)
۳-نسبت آب لازم جهت شستشو به آبی که قبل از شستشو تصفیه شده؛
UFRV-4= حجم آبی که به ازاء هر واحد سطح بسترفیلتر در هر سرویس تصفیه می شود.
۱۱-۲-۱-۴- علل عملکرد نامطلوب فیلتر
۲-۴ انعقاد و لخته گذاری
Coagulation @ Flocculation
۱-۲-۴- ویژگی های ذرات ریز معلق
۱-۲-۴- مواد منعقد کننده متداول و مکانیسم عمل آنها
۲-۲-۴- مکانیسم عمل منعقد کننده ها
۳-۲-۴-عوارض ناشی از افزایش بعضی از منعقد کننده ها
۴-۲-۴- عوامل مؤثر بر عملکرد منعقد کننده ها
۵-۲-۴ قانون شولز – هاردی یا قانون توان شش
۶-۲-۴- ویژگیهای بعضی از منعقد کننده ها
۲-۶-۲-۴- کلرید آهن (III)
۲-۶-۲-۴- کمک منعقد کننده ها
۶-۲-۴- ادامه کمک منعقد کننده ها
۷-۲-۴- جارتست
۱-۷-۲-۴- روش انجام آزمایش جار
۸-۲-۴- دستگاههای مورد نیاز انعقاد سازی
ادامه دستگاههای مورد نیاز انعقاد سازی
در حوضچه ته نشینی؛
درحوضچه ته نشینی؛
۵-فصل پنجم

روش های حذف گازها از آب و فاضلاب
۱-۵- قانون حاکم بر ناخالصی های گازی آب
قانون هنری Henry’s Law
۲-۵- روشهای حذف گازها
روشهای حذف گازها  
ویژگیهایی روشهای فیزیکی؛
ویژگیهای روشهای شیمیایی؛
۱-۲-۵ روش های فیزیکی حذف گازها
۱-۱-۲-۵- دی گازاتور و اصول کار آن
۲-۱-۲-۵- کاربرد دی گازاتور و نحوه افزایش کارایی آن
۲-۱-۲-۵- هوازدایی سرد
۳-۱-۲-۵- هوازدایی گرم
۲-۲-۵ – روش های شیمیایی حذف گازها
۲-۲-۲-۵- حذف کلر
حذف آمونیاک NH3
فصل ششم

تصفیه فاضلاب و پساب
مقدمه
انواع باکتریها
۱-۶- فاضلاب شهری
۱-۱-۶- تعریف فاضلاب شهری
۲-۱-۶-هدف از تصفیه فاضلاب شهری
جدول ۱-۶- ویژگی های تقریبی شاخص های فاضلاب شهری
جدول ۲-۶ – شاخص های استاندارد فاضلاب
تصفیه شده
۳-۱-۶- تفاوت فاضلاب شهری و پساب صنعتی
۴-۱-۶- مراحل و واحدهای تصفیه فاضلاب شهری
تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه و تصفیه پیشرفته
۲-۴-۱-۴- تصفیه ثانویه (بیولوژیکی)
روشهای مختلف تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
۱-۲-۴-۱-۶- سیستم لاگونی (برکه ای) یا تصفیه طبیعی فاضلاب
شرایط مناسب جهت عملکرد مناسب سیستم لاگون
۲-۲-۴-۱-۶-روش فیلترهای چکنده
۳-۲-۴-۱-۶- سیستم لجن فعال
مقایسه سه روش های مختلف تصفیه بیولوژیکی
۳-۴-۱-۶- تصفیه پیشرفته
۱-۳-۴-۱-۶- شیمی کلرزنی
۲-۳-۴-۱-۶- نکات مهم در کلرزنی
۳-۳-۴-۱-۶- فرمهای مختلف کلر در آب
۴-۳-۴-۱-۶- سیستم جمع آوری و تصفیه لجن
۵-۱-۶- دفع فاضلاب تصفیه شده به دریا و رودخانه
۶-۱-۶- آیا می توان پساب صنعتی را وارد فاضلاب شهری کرد؟
۷ – فصل هفتم

رسوب گذاری و خورندگی آب
یک ادعا یا یک واقعیت برای جلوگیری از رسوب‌گذاری آب
۱-۷-علل تشکیل رسوب (Scale)
۲-۷- عوامل مؤثر روی کیفیت و کمیت رسوب
۳-۷- پیش‌بینی تشکیل رسوب به روش لانجلیر
۴-۷-اندیس رایزنار
۵-۷-عوامل مزاحم در پیش‌بینی اندیس‌ها
۶-۷- اصلاح مجدد رابطه انجلیر
۷-۷- خورندگی آب و عوامل مؤثر بر آن
ادامه عوامل مؤثر بر خورندگی آب
۸ – فصل هشتم

اسمز معکوس
۱-۸- اساس کار اسمز معکوس
۲-۸- تکنولژی اسمز معکوس
۳-۸- مقایسه اسمز معکوس با فیلتراسیون معمولی
۴-۸-اصطلاحات مهم در اسمز معکوس
۸- ۵ – دبی آب تصفیه شده (دبی محصول) Qw در اسمز معکوس
۶-۸- دبی نمک عبودی از غشا به داخل محفظه آب تصفیه شده
جدول ۲-۸- درصد عبور بعضی از نمک‌ها از غشاء اسمز معکوس (جنس غشاء پلی‌آمید)
۸-۸- ویژگی‌های عمومی غشاهای اسمز معکوس
۷-۸- چگونه می‌توان عملکرد غشاءها را افزایش داد
اثر متغیرهای موثر در عملکرد اسمز معکوس
۹-۸- نگهداری و مراقبت از غشا
۱۰-۸- روش‌های کاهش یا جلوگیری از ایجاد رسوب روی غشا
۱۱-۸- جنبه‌های اقتصادی اسمز معکوس
۱۲-۸- موارد کاربرد اسمز معکوس در تصفیه آب
۹ – فصل نهم

رزین‌های تعویض یونی
۱-۹- تعریف و ویژگی کلی رزین‌های تعویض یونی
۲- تاریخچه رزین‌های تعویض یونی
۳-۹- انواع رزین‌های تعویض یونی
۱-۳-۹- رزین‌های کاتیونی
۲-۳-۹-رزین‌های آنیونی قوی
۳-۳-۹- رزین‌های کاتیونی ضعیف
۴-۳-۹- رزین‌های آنیونی ضعیف
۵-۳-۹- ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی رزین‌های تعویض یونی
۶-۳-۹- برگشت‌پذیری رزین‌های تعویض یونی
۷-۳-۹- حالت فیزیکی رزین‌های تعویض یون
۸-۳-۹- گروه یونی ثابت در رزین‌های مختلف
۹-۳-۹- ضریب گزینش رزین‌های تعویض یونی
۱۰-۳-۹- ترتیب علاقه‌مندی رزین‌ها به تعویض یون‌ها به صورت زیر است
مثال در مورد تعویض یون با توجه به رابطه ضریب گزینش
۱۱-۳-۹- ظرفیت رزین
۱۲-۳-۹-روش تعیین ظرفیت جرمی رزین اسیدی قوی
مثال در مورد کاربرد ظرفیت رزین‌ها
۱۳-۳-۹-تورم‌پذیری رزین‌ها
۱۴-۳-۹-محدوده pH عملکرد رزین‌ها
۱۵-۳-۹- پایداری شیمیایی رزین‌ها
۱۶-۳-۹- پایداری گرمایی رزین
۱۷-۳-۹- ویژگی‌های فیزیکی مطلوب رزین‌ها
۱۸-۳-۹- اقتصاد رزین‌ها
۱۹-۳-۹- مقایسه رزین‌های ضعیف و قوی از نظر راندمان احیا
۲-۳-۹-نشتی ناخالصی‌ها از رزین‌ها
۲۱-۳-۹- چگونه می‌توان پی به نشتی و نوع آن برد؟
۲۲-۳-۹- دستگاه تعویض یونی (ظرف محتوی رزین)
۲۳-۳-۹- انواع بسترها در دستگاه‌های تعویض یون
۱-۲۳-۳-۹- در نوع ثابت
۲-۲۳-۳-۹- بستر شناور
۲۴-۳-۹- احیای رزین‌ها
۱-۲۴-۳-۹- احیای رزین‌های کاتیونی اسیدی قوی (R–H)
۱-۱-۲۴-۳-۹- مشکلات احیای رزین با ۴SO2H
۲-۲۴-۳-۹- احیای رزین‌های آنیونی
۲۵-۳-۹- محاسبه حجم رزین لازم برای تصفیه آب
۲۶-۳-۹- استفاده از چند فیلتر رزین جهت تصفیه آب
۱-۲۶-۳-۹- استفاده از دو نوع رزین در یک فیلتر
۲-۲۶-۳-۹- دستگاه تعویض یونی مختلط
۳-۲۷-۳-۹- سیستم‌های تهیه آب مطلوب
۲۷-۳-۹- رزین‌های تعویض یونی خالص
۲۸-۳-۹- تصفیه مقدماتی آب ورودی به واحد تعویض یونی
۲۹-۳-۹- عیب‌یابی واحد تعویض یونی
فصل دهم

الکترودیالیز و تقطیر
۱-۱۰- ساختمان دستگاه الکترولیز
۲-۱۰- نحوه کار دستگاه الکترودیالیز
۳-۱۰- پارامترهای مهم در الکترودیالیز
۴-۱۰- دانسیته جریان و توان مصرفی در الکترودیالیز
۵-۱۰- کاربردها و محدودیت الکترودیالیز
۶-۱۰- اصول ویژگی ما در تصفیه آب به روش تقطیر
۷-۱۰- مصرف انرژی در تقطیر
۱۱- فصل یازدهم
کنترل کیفیت آب بویلر (دیگ بخار)
۱-۱۱-مشکلات ناشی از مطلوب بودن آب بویلر
۲-۱۱- تصفیه داخلی آب بویلر
۱-۲-۱۱- کنترل pH آب بویلر
۲-۲-۱۱- کنترل قلیائیت آب بویلر
۳-۲-۱۱- کنترل اکسیژن
۴-۲-۱۱- کنترل سختی آب بویلر
۵-۲-۱۱- کنترل املاح در بخار (آب بویلر)
۶-۲-۱۱- کنترل یون کلرید در آب بویلر
۷-۲-۱۱- کنترل سیلیکا در آب بویلر
رابطه غلظت سیلیکادر بخار وفشار بویلر
۷-۲-۱۱- محاسبه مقدار آب بلودان بویلر
۲-۷-۲-۱۱- مثال در مورد محاسبه مقدار بلودان
۸-۲-۱۱- چگونگی نگهداری بویلرهای خارج از سرویس

دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022