:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

  دسته :

  حسابداري

  فرمت/ورد تعداد صفحات 94
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری :

پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………….. ۳

۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش…………………………… ۴

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………. ۵

۱ـ۴ـ اهداف پژوهش……………………………………………………………. ۶

۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش………………………………………………………. ۷

۱ـ۶ـ روش پزوهش…………………………………………………………….. ۷

۱ـ۷ـروش جمع آوری اطلاعات……………………………………………….. .۸

۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش……………………………………………………………. .۸

۱ـ۹ـ متغیر های پژوهش…………………………………………………….. .۱۰

۱ـ۱۰ـ محدودیت های پژوهش………………………………………………… ۱۰

۱ـ۱۱ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی…………………………………… ۱۰

۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش ……………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

۲ـ۱ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………. ۱۵

۲ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی………………………………… ۱۷

۲ـ۱ـ۳ـ تعریف گزارشگری مالی……………………………………………… ۱۹

۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگری مالی………………………………………………. ۱۹

۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگری مالی در ایران…………………………………………… ۲۱

۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک……………………….. ۲۳

۲ـ۱ـ۷ـ استفاده کنندگان از گزارشگری مالی………………………………….. ۲۴

۲ـ۱ـ۸ـ امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران………………………………. ۲۵

۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسی در گزارشگری……………………………………… ۲۷

۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگری مالی……………………………………………… ۲۹

۲ـ۱ـ۱۱ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل…………………………………………. ۳۰

۲ـ۱ـ۱۲ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی…………………………………. ۳۱

۲ـ۱ـ۱۳ـ محدودیت های گزارشگری مالی…………………………………… .۳۲

۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگری مالی دولتی…………………………………………….. ۳۴

۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی……………………………………… ۳۶

۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی…………………………………………. ۳۶

۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی………………………. ۳۹

۲ـ۱ـ۱۸ـ مبانی حسابداری دولتی…………………………………………….. ۳۹

۲ـ۱ـ۱۹ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی………………………………….. ۳۹

۲ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداری حساب مستقل……………………………………… ۴۱

۲ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهای مستقل………………………………………………. ۴۲

۲ـ۱ـ۲۲ـ ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی ۴۴

گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها

۲ـ۲ـ۱ـ شهرداری ها بحث نظری…………………………………………….. ۴۶

۲ـ۲ـ۲ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران…………………………… .۴۸

۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی.       ۵۱

۲ـ۲ـ۴ـ استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها…………. ۵۲

۲ـ۲ـ۵ـ خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها…………… ۵۴

۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری……………………………….. ۵۶

۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه………………….. .۵۹

۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها……………… ۶۶

۲ـ۲ـ۹ـ حسابداری بودجه …………………………………………………….. .۶۸

گفتار سوم : پیشینه پژوهش

۲ـ۳ـ۱ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری‌های

استان کردستان و آذربایجانغربی………………………………………………. ۶۹

۲ـ۳ـ۲ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران… ۷۰

۲ـ۳ـ۳ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی۷۱

۲ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی

آن در ایران…………………………………………………………………… .۷۲

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………… ۷۵

۳ـ۲ـ جامعه آماری…………………………………………………………… .۷۵

۳ـ۳ـ تعیین حجم نمونه……………………………………………………….. .۷۷

۳ـ۴ـ متغیرهای پژوهش………………………………………………………. ۸۰

۳ـ۵ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه…………………… ۸۰

۳ـ۶ـ روش پژوهش……………………………………………………………. ۸۱

۳ـ۷ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………….. ۸۳

۳ـ۸ ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات……………………………………………. ۸۴

۳ـ۹ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………… ۸۴

۳ـ۹ـ۱ـ روایی پرسشنامه………………………………………………………. ۸۴

۳ـ۹ـ۲ـ پایایی ابزار پژوهش………………………………………………….. ۸۶

۳ـ۱۰ـ آماره آزمون……………………………………………………………. ۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴ـ۱ـ دیباچه۹۰

۴ـ۲ـ توصیف نمونه آماری.۹۱

۴ـ۲ـ۱ـ جنسیت………………………………………………………………… ۹۲

۴ـ۲ـ۲ـ میزان تحصیلات …………………………………………………….  ۹۳

۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصیلی………………………………………………………… ۹۳

۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت…………………………………………………………… ۹۴

۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازمانی……………………………………………………… . .۹۴

۴ـ۳ـ آزمون فرضیه………………………………………………………….. ۹۵

۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیه اول……………………………………………………. ۹۵

۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیه دوم………………………………………………….. . .۹۸

۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضیه سوم…………………………………………………. .۱۰۱

۴ـ۴ـ فرضیه اصلی…………………………………………………………. ۱۰۴

۴ـ۵ـ نتیجه گیری…………………………………………………………… .۱۰۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………. .۱۰۸

۵ـ۲ـ نتیجه گیری…………………………………………………………… .۱۰۹

۵ـ۳ـ پیشنهادها……………………………………………………………… .۱۱۱

۵ـ۳ـ۱ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………….. .۱۱۱

۵ـ۳ـ۲ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی………………………………… .۱۱۳

منابع

منابع…………………………………………………………………………. ۱۱۴

فهرست جداول

۱-۱ مقایسه گزارشگری سنتی و گزارشگری نوین ………………………. ۲۸

۱-۳ تعداد کارکنان مورد نظر …………………………………………….. ۷۶

۲-۳ پرسشنامه، توزیع شده ……………………………………………….. ۷۸

۱-۴ جنسیت ………………………………………………………………. ۹۲

۲-۴ توزیع فراوان نمونه برحسب میزان تحصیلات …………………….. ۹۳

۳-۴ توزیع فراوانی رشته تحصیلی ………………………………………. ۹۳

۴-۴ توزیع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت …………………………. ۹۴

۵-۴ توزیع فراوانی بر اساس سمت سازمانی …………………………….. ۹۴

۶-۴ نتایج آزمون فرضیه اول …………………………………………….. ۹۷

۷-۴ نتایج آزمون فرضیه دوم …………………………………………… ۱۰۰

۸-۴ نتایج آزمون فرضیه سوم ………………………………………….. ۱۰۳

۹-۴ جمع بندی یافته‌های پژوهش ……………………………………….. ۱۰۶……

 


چکیده :

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: ۱-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.۲- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.۳- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین   شهرداری ها استان اردبیل را که شامل ۱۷ حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه  بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

 

پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2022